Dr. Albert Bonet
Dr. Albert Bonet
PC, 12è VOLUM. Fundacions

SR. JOSEP M. GENESCÀ

FUNDACIÓ DOCTOR ALBERT BONET

Text del 2002

La Fundació Dr. Albert Bo­net, de Barcelona, fou cons­tituïda el dia 28 de juny de 1995 per un grup de trenta persones membres, totes elles, de la Federació de Cristians de Catalunya.

“El doctor Albert Bonet i Marrugat (1898-1978), pre­vere, el nom del qual iden­tifica la Fundació, es va doctorar en teologia i fi­lo­sofia i Iletres i fou el fun­dador i consiliari general de la Federació de Cris­tians de Catalunya, orga­nit­zació que actuà en el nos­tre país els anys 1931 i 1936, durant els quals va aplegar prop de vint mil nois i joves i va exercir una extraordinària influència espiritual i cívica.”

Si bé I’actual Fun­da­­ció no és una entitat de tipus associatiu, “sí que pretén donar a co­nèi­xer i difondre el patrimoni espiritual i els valors morals con­re­ats per aquella Federació en general i pel seu fundador en particular.”

Segons els seus estatuts, la Fundació Dr. Albert Bonet es proposa:

  1. Posar a disposició dels investigadors i dels estudiosos l’arxiu do­cu­mental del Dr. Albert Bonet i Marrugat, i de les entitats creades per ell o continuadores de la seva obra.
  2. Organitzar actes públics i altres activitats culturals i, si fa el cas, a­tor­gar ajuts econòmics, de cara a divulgar els valors morals i cívics de­fensats pel Dr. Bonet.
  3. Donar a conèixer tota l’obra que el Dr. Bonet realitzà per a la for­ma­ció de la joventut catalana.
  4. Fomentar l’actualització, la universalització i l’aprofundiment de l’es­­perit apostòlic fundacional del Dr. Albert Bonet amb fidelitat al ma­gisteri de l’Església.
  5. Fomentar el cultiu, la defensa i la promoció del coneixement i de l’a­mor a Catalunya com a nació a la claror de la Doctrina Social de l’Es­glésia sobre els drets i els deures dels pobles en el si de la uni­ver­sal família humana.

La gestió de la Fundació Dr. Albert Bonet és confiada a un Patronat for­mat per onze membres que vetllen pel compliment dels estatuts. Aquest compliment se circumscriu bàsicament en dues direccions: en primer lloc, conservar i posar a disposició dels interessats tot el tes­timoni escrit, gràfic i sonor del moviment fejocista; en segon lloc, divulgar els valors morals i cívics defensats pel Dr. Albert Bonet i ac­tualitzar-los en la línia que precisa el cinquè objectiu dels es­ta­tuts, suara esmentats. “Pel que fa al primer camí d’actuació, la Fun­dació Dr. Albert Bonet compta amb un arxiu documental de primer ordre que permet conèixer i reconstruir la rica vida re­li­giosa i social de la Federació de Joves Cristians de Ca­ta­lu­nya, de l’organització continuadora, I’OCPD, i de I’actual Federació de Cristians de Catalunya.”

El contingut de I’arxiu es divideix en vuit seccions en funció del seu contingut: 1. Dr. Albert Bonet: epistolari i documentació per­sonal i tes­­timonis del naixement de la FJCC. 2. Correspondència fe­jo­cis­ta: epis­tolari entre fejocistes durant la dècada de 1930 i durant la post­­guerra. 3. Màrtirs: notícies biogràfiques i documentació rela­ti­va als mem­bres de la FJCC que foren assassinats a causa de la se­va fe o per d’altres motius. Destaquem que hi ha documentació abun­dant dels màrtirs beat Francesc Castelló i Aleu i Joan Roig i Diggle. 4. Vi­des exemplars: documentació sobre aquells que, sense haver es­tat màr­tirs, van oferir un testimoniatge excepcional de fe dins la Fe­de­ra­ció, per exemple el Dr. Pere Tarrés. 5. OCPD: aquest és un apar­­tat extens que conté la documentació relativa a totes les ac­ti­vi­tats de la que fou una organització continuadora de la FJCC. 6. Pu­bli­ca­cions: aquest apartat inclou els exemplars dels òrgans d’in­for­mació de la FJCC i les publicacions de diferents grups, així com els ar­ti­cles de diaris. Tota aquesta documentació deixa palesa la vida flo­reixent dels fejocistes a compàs de I’actualitat social, política, eco­nòmica i cul­tural del moment. 7. Bibliografia: sota aquest epígraf s’apleguen els volums escrits pel Dr. Albert Bonet i altres edicions que fan referència al fejocisme i a temàtiques afins. 8. Material di­vers: inclou material fotogràfic, enregistraments, insígnies, esten­dards, etc. de la FJCC. En aquest sentit, “la Fundació Dr. Albert Bonet també disposa d’un extens fons bibliogràfic relatiu al do­ble vessant eclesial i nacional català que abraça el termini comprès entre la dècada de 1920 fins als nostres dies. Amb­dós fons estan a disposició dels membres de la Federació de Cristians de Catalunya i dels eventuals estudiosos que esti­guin interessats en consultar-los.”

“Pel que fa al segon camí d’actuació, d’una banda, la Fun­da­ció ator­­ga ajuts a diferents iniciatives promogudes per ter­cers o rea­­lit­za­des conjuntament amb d’altres entitats, con­si­de­ra­des adients amb les fi­nalitats fundacionals. De l’altra, la Fun­da­ció, per encàrrec de la Ge­ne­ralitat de Catalunya, s’ha respon­sa­bi­lit­zat de la redacció d’una an­tologia sobre textos pontificis en­torn de la qüestió dels naciona­lis­mes i de les minories nacionals.”

Es tracta d’una obra de gran enver­ga­du­ra, única en el seu gènere. “L’edició comportarà dos volums que contindran els do­cu­ments més significatius sobre el tema dels papes contemporanis. El primer abraça els pontificats des de Pius XI a Pau VI. El se­gon, que exposa el mestratge doctrinal de Joan Pau II i que consta de més de 300 ítems al respecte, es­tà ja enllestit. Cada frag­ment seleccionat és objecte del co­men­­tari adient i tot el con­junt és refós en una síntesi que en des­ta­ca les línies mestres.” Els textos, traduïts directament al català, s’o­fereixen també en les res­pectives Ilengües originals. Es preveu I’aca­bament del primer vo­lum a finals de 2002.