Sr. Josep Torrent Farnell
Sr. Josep Torrent Farnell
PC, 12è VOLUM. Fundacions

SR. JOSEP TORRENT-FARNELL

FUNDACIÓ DOCTOR ROBERT

Text del 2002

El Dr. Robert va ser un home emblemàtic, infatigable i entregat a tothom

.

La Fundació Doctor Robert (FDR), creada l’any 1999, deu el seu nom al Doctor Bartomeu Robert, metge e­mi­nent, fill de sitgetans, per­sonatge polític i públic, que va néixer l’any 1842, el cen­te­na­ri de la mort del qual se ce­lebra enguany.

La Fundació Doctor Robert es­tà promoguda per la Uni­ver­sitat Autònoma de Barce­lona i també són mem­bres del seu Patronat la Fun­dació de Gestió Sanità­ria Hos­pi­tal de la Santa Creu i Sant Pau, la Fundació Institut Gutt­­mann, la Fundació Parc Tau­­lí, la Fundació Puigvert, la Fun­­da­ció Universitat Autò­no­ma de Bar­celona, l’Institut Cata­là de la Salut, l’Institut Municipal d’Assistència Sanitària i l’Institut Univer­­si­tari Dexeus. “Sense el suport directe de la nostra universitat no po­drí­em mantenir el pro­­jecte. El nostre model de sostenibilitat és un mix entre la univer­si­tat, els patrons i els patrocinadors”, explica el Dr. Josep Torrent-Farnell, director de la Fundació.

La missió institucional de la FDR és contribuir al desenvolupament pro­fessional i de les organitzacions, en l’àmbit de les ciències de la salut i de la vida, cercant sinergies entre el món acadèmic i el sector sanitari, amb la integració de les noves tecnologies de la informació i la comu­nicació. “És innovador el fet que aquest conjunt d’institucions sani­tàries sigui una plataforma cercadora de les sinergies entre el món acadèmic, més clàssic i convencional de l’educació, i el sector sa­ni­­tari que planteja uns reptes i unes necessitats emergents en formació continuada, en desenvolupament de les organitzacions sa­­nitàries i de tots els seus professionals: metges, infermeres, psi­còlegs i treballadors socials, entre d’altres.” Gràcies a aquest tret distintiu d’apropar ambdós móns, s’aconsegueix beneficiar els pro­fessionals, permetent una col·laboració sòlida amb les societats cien­tífiques, les empreses del sector de la salut i així mateix amb l’Admi­nistració, con­vergint criteris de qualitat acadèmica i científica i acos­tant-los al servei i a la demanda de les organitzacions i institucions sanitàries i, sobretot, als seus professionals. No obstant tot això, cal no oblidar que l’objectiu últim de la formació continuada i, per tant, de mantenir i optimitzar la com­­pe­tència dels professionals, és millorar l’es­tat de salut de la població. “El destinatari final ja no és tan sols el per­­sonal sanitari sinó també les agrupacions de malalts, con­sumi­dors, institucions i orga­nit­za­cions sanitàries i la societat en el seu conjunt, atès el des­en­vo­lu­pament creixent de la gestió de la in­formació i la societat del coneixement.”

El repte que afronta actualment la Fundació Doctor Robert és la millor adequació de la seva oferta educativa a les necessitats de formació, en constant evolució, dels professionals i de les organitzacions del sector sanitari. “A més dels cursos de postgrau i de mestratge acreditats directament per la nostra universitat, sotmesos a unes normes de qualitat en docència, engeguem idees obertes a detectar noves mancances de formació. Són activitats diversificades, sota un altre format: seminaris, jornades de discussió, taules rodones, tallers, conferències, simpòsiums, trobades i brainstormings entre altres.”

Durant els darrers anys s’ha aconseguit posar a l’abast dels profes­sionals una oferta en formació àmplia i heterogènia en línia amb el clar compromís dels professionals, cada cop més responsables de la seva com­petència, i que reconeixen la importància del seu desen­volupament al llarg de tota la vida professional.

Les iniciatives formatives de la Fundació pretenen anar creant una marca de qualitat i innovació. Els criteris de qualitat que s’apliquen són els establerts pel Consell Acadèmic de l’Escola de Doctorat i Formació Continuada de la UAB i pel Consell Català de Formació Mèdica Conti­nuada. La innovació té fronts diversos: els continguts (noves necessitats del sector), la metodologia (aprenentatge a partir de l’experiència dels participants i resolució de problemes), l’avaluació (especialment en el seu aspecte formatiu i d’autoavaluació), i el context d’aprenentatge (des­envolupament de formació amb uns entorns virtuals d’aprenentatge). “Estem orientats cap al futur. Avui, el coneixement científic és tan fulminant i creix d’una forma tan exponencial que cal gestionar una quantitat enorme d’informació. Aquest coneixement va força lligat a la formació continuada. Els professionals han d’afrontar el fet d’absorbir tota aquesta allau d’informació per tal d’actualitzar el seu bagatge cognitiu. Sense oblidar que els cursos presencials també calen per mantenir el tracte humà, gràcies a les noves tecnologies poden dur-se a terme programes bimodals que combinin els pre­sencials i les tutories dirigides a través d’Internet.”

La direcció i gestió de les administracions sanitàries és una de les àrees de coneixement prioritàries de la Fundació: “És alguna cosa més que formar direc­tors i gestors amb mestratges i postgraus. Formem experts al mà­xim nivell perquè destaquin per la seva qualitat assis­tencial, liderin el canvi de les organitzacions, millorin les habilitats comunicatives, i gestionin el coneixement emergent amb efici­èn­cia.” Aquesta àrea també inclou un programa de gestió, metodologia i avaluació de la qua­litat assistencial.

Una altra àrea innovadora i emergent és l’Atenció Primària de Salut: “L’Atenció Primària de Salut (APS) és el primer nivell assistencial del nos­tre sistema sanitari, la seva porta d’entrada. En ell treballen un gran nom­bre de professionals: metges, infermers, odontòlegs, far­ma­cèutics, tèc­nics de salut, treballadors socials i d’altres, for­mant els equips d’APS localitzats en els centres de salut i els pro­fessionals de suport a aquests equips.”

La gran quantitat d’oferta de formació continuada dins el sector sanitari fa quasi imprescindible l’establiment d’aliances i acords estratègics entre els diferents agents implicats, com ara entitats proveïdores de formació, societats científiques i col·legis professionals. Buscar sinergies, col·­la­bo­rar, sumar esforços són els valors que la FDR promou des del seu ini­ci. “Les entitats que volen com nosaltres contribuir a la formació con­tinuada i al desenvolupament professionals, no poden sobre­viure sinó establint aliances estratègiques que són les que aporten aques­ta interacció i permeten contrastar plantejaments.”