Sr. Lluís Serra Majem et alia
Sr. Lluís Serra Majem et alia
PC, 12è VOLUM. Fundacions

SR. LLUÍS SERRA MAJEM

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA DIETA MEDITERRÁNEA

Text del 2002

La dieta mediterrània és una filosofia alimentària mestissa que s’ha anat creant i enriquint constantment

Tot i que la dieta mediterrània ha estat una realitat constant en l’alimentació i en la cultura dels països banyats per aquesta mar, no va ser fins mitjan el se­gle XX que els científics van poder sistematizar les bondats d’aquests sis­te­ma alimentari i nutricional: “Va ser el científic Ancel Keys la persona que es va adonar dels avantatges de l’anomenada dieta mediterrània. Aquest investigador passava temporades a Itàlia, on va observar que la pre­sèn­cia de malalties cardiovasculars era menys important que als Es­tats Units, alhora que la longevitat de la població també era més ele­va­da.” A partir de les seves investigacions i unes de posteriors es van po­der començar a establir quins eren els beneficis d’una dieta, les bases de la qual són: “L’abundància de productes vegetals, fruites, verdures i hor­ta­­­­lisses, que, en el cas de les fruites, s’han pres tradicionalment com a pos­tres; l’ús de l’oli d’oliva com a greix vegetal amb el qual es cuinen la major part dels aliments –deixant de banda les fruites i algun ali­ment més. Tots coneixem la importància dels sofregits i dels fregits en la nostra manera d’entendre la gastronomia. Aquest valor s’ha anat re­­afirmant en els darrers anys i actualment existeix una cultura de l’oli molt rica i amb molt bones expectatives culinàries i alimentàries. La ma­nera de menjar dels països de la conca mediterrània també es ca­rac­teritza pel consum d’aigua o de vi als àpats. El consum de vi, si bé és un tret essencial en aquesta manera d’entendre el règim alimentari, no és un ingredient present en la gastronomia i hàbits dels països del Ma­greb, els quals, no obstant això, presenten una dieta típicament me­di­terrània. El consum de vi i cava presenta aspectes molt positius, per­què està demostrat que redueix la incidència de trastorns cardio­vas­cu­lars. Un altre punt en comú entre totes les cultures de la medi­te­rrà­nia ha estat el consum reduït de carn, que, a més a més, s’ha integrat com un element més dels plats culinaris o en forma d’embotit. Pel que fa als productes lactis, la llet de vaca va tenir, tradicionalment, una pre­sèn­cia minsa, mentre que eren més habituals els productes lactis de­ri­vats, iogurts i formatges, en molts casos procedents de la llet d’o­vella. Aquesta escassa utilització de la carn com a component ali­men­ta­ri, contrasta amb el consum de peix, que és un dels més elevats del món. D’altra banda, la tradició formada entorn del blat, que es con­cre­ta en un element culinari característic de cadascuna de les àrees com, per exemple, el pa, la pasta, el cuscús o la polenta. Paral·lelament, al­tres cereals com l’arròs han tingut un paper rellevant en la gas­tro­no­mia de determinades contrades, com en el nostre cas concret. Cal re­mar­car també un elevat consum de fruita, com a postres, alternant-se amb els fruit secs, les verdures i les hortalises i els llegums, és a dir, pre­­domini de productes vegetals sovint formant part de brous i sopes.”

La dieta mediterrània, doncs, no constitueix una realitat uniforme, sinó que pre­­senta múltiples varietats i realitzacions gastronòmiques concretes se­gons les diferents àrees geogràfiques i culturals de la mar que li dóna el nom. Aquest present divers és la conseqüència d’una rica història cultural es­tablerta en capes, i mitjançant la qual s’han anat incorporant nous ali­ments: “La dieta mediterrània és una filosofia alimentària mestissa que s’ha anat creant i enriquint constantment amb l’aportació suc­ces­siva de les civilitzacions grega, romana, àrab i els productes que des­prés ens van arribar procedents d’Amèrica.”

Per reivindicar i salvaguardar aquesta manera d’entendre la nutrició i els hà­bits alimentaris es va crear, el 1996, la Fundación para el Desarrollo de la Dieta Mediterránea que pretén divulgar i promoure els beneficis d’a­ques­ta mena de règim nutricional, tot i convertint Barcelona en la capital i l’ex­po­nent d’aquesta forma de menjar i d’entendre la vida: “Té el suport de les prin­cipals empreses, Danone, Freixenet, Torres, Agroles, Kellogg’s; Co­­mercial Gallo, Gallina Blanca, Mercabarna, Campofrío, i de l’Ajun­ta­ment de Barcelona, i col·labora amb el Ministerio de Agricultura, Pes­ca y Alimentación, amb l’Inia (Instituto de Investigación Agro­ali­men­ta­ria) i la Generalitat de Catalunya per dur a terme una labor de di­vul­ga­ció dels beneficis i les darreres investigacions en aquest camp.” Aquesta finalitat es concreta en les set branques bàsiques d’activitat: “En primer lloc, promoure el coneixement de les novetats al voltant d’a­ques­­ta dieta a través de la celebració de congressos internacionals bien­nals a Barcelona, en el marc de la Fira Internacional d’Ali­men­ta­ció, Ali­mentària. En segon lloc, premiar el treball de recerca en aquest camp mitjançant el Premi Grande Covián i els diplomes de la Fun­da­ció, que es lliuren en el transcurs de les jornades. En tercer lloc, in­for­mar sobre els avantatges d’aquesta mena de sistema d’a­li­men­tació a través d’una pàgina web, conferències, cursos, consultes tele­fò­niques, articles, etc. En quart lloc, editar obres relacionades amb aquest règim, adreçades tant als especialistes com al gran pú­blic. Ara per ara, ja hem publicat el primer volum titulat ¿Qué és la die­ta me­di­te­rránea? En cinquè lloc, assolir convenis de col·laboració amb al­tres institucions per tal d’enfortir i aconseguir fer realitat les fi­na­litats de la Fundació. En sisè lloc, examinar les recerques actuals al voltant d’a­­questes qüestions i establir un directori de grups d’in­ves­tigació mun­dial. La darrera activitat és la posada en marxa de pro­jectes d’in­vestigació en estreta col·laboració amb altres institucions i formant part d’equips de treball internacionals coordinats des de Barcelona.”

Tot aquest esforç és dirigeix a intentar “revaloritzar aquells models ali­mentaris més equilibrats que estaven presents en la segona meitat del segle XX i que s’acompanyaven d’una activitat física més gran. És cert que l’actual estil de vida i els canvis en l’estructura familiar fan di­fícil seguir amb les tradicions i costums culinaris. Tot i així, hem d’es­for­çar-nos i buscar pretextos per reunir la família durant els àpats per­què així fomenten el diàleg i la comunicació entre els seus membres. A més, des d’una perspectiva estrictament nutricional i gas­tro­nò­mi­ca, hem d’aprendre a fer servir els mitjans i els avenços tecnològics que tenim a l’abast per tal de poder continuar alimentant-nos d’una ma­­nera sana i natural. El ritme actual fa impossible l’elaboració d’al­guns plats entre setmana, però es poden preparar tranquil·lament i com un acte d’oci durant el cap de setmana, i es poden emmagatzemar en el con­­gelador i consumir-los gradualment com si fossin un plat pre­cui­nat. La indústria alimentària ens ajuda també en aquesta tasca faci­­li­tant-nos productes alimentaris que respecten les normes gas­tro­nò­mi­ques i nutricionals de la dieta mediterrània, tot trobant les con­ver­gèn­cies necessàries entre salut, tradició i tecnologia.” Així als avan­tat­ges de men­­jar bé i ràpid, unim els d’alimentar-nos adequadament i gau­dir d’una millor qualitat de vida per molts anys.