Sr. Norbert Galindo Casas et alia
Sr. Norbert Galindo Casas et alia
PC, 15è VOLUM. Entitats mèdiques

SR. NORBERT GALINDO CASAS

CRC CORPORACIÓ SANITÀRIA

Text del 2003

El radiòleg intervé directament en la decisió del professional clínic.

.

Les institucions sanitàries públiques, acostumades a contractar serveis externs no assistencials, han optat recentment per ampliar aquesta política també a les activitats diagnòstiques relacionades amb l’alta tecnologia. En aquest sentit, CRC Corporació Sanitària –holding que des de 1995 promou la creació i gestió d’empreses mixtes amb entitats sanitàries (públiques o privades)– és un fidel reflex d’una nova estratègia empresarial: Les nostres empreses presten serveis de diagnòstic per la imatge a diversos hospitals catalans. Ocupen un espai dins l’establiment sanitari, instal·len la tecnologia necessària, contracten els professionals i presten els serveis mèdics establerts, segons cada protocol” explica Norbert Galindo, Director Gerent de CRC, abans de matisar que: Som la branca comuna d’aquestes empreses, les gestionem i en som els propietaris majoritaris, tot i que no necessàriament al 100%. D’altra banda, actuem com a paraigües estratègic i garantim la qualitat mèdica segons uns paràmetres comuns.” La cartera de prestacions és molt amplia. S’ofereix tot el ventall existent de tècniques mèdiques de diagnòstic i terapèutiques basades en la imatge, des de la radiologia convencional fins a les tecnologies més innovadores, com ara la ressonància magnètica funcional, la vertebroplàstia percutània guiada per TAC, el gangli sentinella o la PET (Tomografia per Emissió de Positrons).

La història de l’entitat es remunta al 1976, quan una cinquantena de radiòlegs i neuròlegs van decidir muntar una societat anònima (Centro Radiológico Computerizado de Barcelona) amb la finalitat de sumar esforços per a poder disposar d’una tecnologia llavors molt innovadora i massa cara per a emprendre l’aventura en solitari, com era la Tomografia Axial Computada coneguda com a TAC. El mes de març de l’any 1977 es realitzà la primera exploració amb ella. Vam ser pioners a Espanya i també, dels primers en fer-la servir a Europa” afirma Carlos Sanpons, metge i conseller delegat d’una empresa que ha recorregut tres dècades amb pas ferm i progressiu.

Al terreny assistencial –en el qual han crescut i s’han diversificat– s’hi suma una destacada trajectòria docent i investigadora. Abans, però, de fer qualsevol balanç actual cal remuntar-se a l’any 1995, perquè va representar un autèntic punt i a part per a aquesta entitat. Centro Radiológico Computerizado de Barcelona va canviar el seu nom pel que té avui, CRC Corporació Sanitària i es va convertir en un holding, que naixia amb l’objectiu de promoure les aliances entre l’empresa privada especialitzada en diagnòstic per la imatge i les institucions sanitàries públiques. Tenim el convenciment que la contractació de serveis externs en aquest camp és la millor fórmula per a garantir un acurat servei al pacient i una gestió eficient dels recursos.”

El seu desenvolupament ha estat constant i progressiu. L’any 1995 es va crear CRC Mar S.A., empresa mixta, composada per la Corporació i l’IMAS, que actualment gestiona l’Institut de Diagnòstic per la Imatge de l’IMAS i presta la totalitat dels serveis de diagnòstic per la imatge i medicina nuclear dels hospitals del Mar i de l’Esperança de Barcelona. Així mateix, l’any 1998 van obrir el primer equipament fora de la capital catalana, tot demostrant que és possible fer arribar la tecnologia més avançada als hospitals comarcals. Va ser concretament a Sabadell en el Centre de Ressonància Magnètica del Vallès. Al 1999, junt amb SAGESSA i l’hospital Sant Joan de Reus varen constituir l’empresa Diagnòstic per la Imatge Reus, i durant els anys 1999 i 2000 van signar acords amb els hospitals de Puigcerdà i de Sant Bernabé de Berga per a instal·lar-hi dos aparells de TAC. D’altra banda, juntament amb C.D.P., van fundar l’Institut de Diagnòstic per la Imatge de Catalunya, amb l’objectiu de gestionar de manera conjunta el servei de ressonància magnètica de l’hospital de Mataró. L’any 2001 va adquirir la majoria del capital social d’Unitat de Diagnòstic Plató, S.A., dedicada a la prestació de serveis de radiologia general i vascular, ecografia i mamografia. Avui en dia comptem amb sis empreses operatives, una fundació i deu centres de diagnòstic –nou d’hospitalaris i un d’extrahospitalari– repartits per tot Catalunya i on treballen 200 professionals, 60 dels quals són metges. Fem unes 300.000 exploracions l’any” resumeix Norbert Galindo, home realista i expert estrateg empresarial: Tot hospital, per petit que sigui, ha de ser gestionat com si fos una empresa. Els recursos econòmics de la sanitat són limitats.”

La importància d’avaluar i racionalitzar els mitjans és vital: L’eclosió de la tecnologia afavoreix que hi hagi molts centres que vulguin comptar amb els darrers avenços. Comprar màquines noves és senzill, no ho és tant disposar de bons professionals. L’experiència en aquest camp és important.

La formació del radiòleg ha de ser necessàriament molt completa, ja que: avui en dia el radiòleg intervé directament en la decisió del professional clínic. La majoría d´exploracions són impensables sense un dictamen radiològic” destaca Carlos Sanpons.

Norbert Galindo afegeix: Ara són les computadores les que recullen, processen i transformen les dades en imatges que després els radiòlegs reconstrueixen en tres dimensions, les treballen, les mesuren…”

Conscients del seu protagonisme, la inquietud investigadora s’ha incrementat, un bon exemple és l’aposta per la recerca biomèdica. Mitjançant una aliança amb l’empresa farmacèutica GlaxoSmithKline, CRC ha posat en funcionament el Centre d’Imatge en Psiquiatria-CIP a l’Hospital del Mar, l’únic a Espanya d’investigació clínica basada en tècniques de neuroimatge. També, durant l’any 2002 van impulsar, juntament amb l’IMAS, la fundació privada Institut d’Alta Tecnologia-IAT, el més important laboratori de recerca mèdica en biologia molecular que empra la tecnologia PET i ciclotró. D’altra banda, han contribuït amb la UAB a la creació d’una Unitat de Recerca en Neurociència Cognitiva, que estudia la relació entre el cervell i el comportament, i un programa de doctorat i diplomatura en aquesta especialitat. La tecnologia està aconseguint que una funció cerebral pugui ser traduïda com un senyal en la pantalla d´un ordinador. Per primera vegada, radiòlegs i psiquiatres treballen plegats, i els farmacèutics han incorporat les tècniques d’imatge i les opinions dels nostres especialistes com a part indispensable en l’experimentació amb fàrmacs que s’apliquen en malalties del sistema nerviós central.” El contacte i l’intercanvi continu amb els hospitals i els Simposis internacionals amb universitats de prestigi, com la Harvard Medical School, completen un llarg currículum que també té vocació docent.