S.N. Goenka
S.N. Goenka
PC, 12è VOLUM. Fundacions

SRA. CLARA JIMÉNEZ

FUNDACIÓ PRIVADA VIPASSANA D’ESPANYA

Text del 2002

Canviar la societat és molt difícil, però un ma­teix sí que pot canviar.

.

La meditació és l’eix entorn del qual gira la Fundació Vi­pas­sana, i de fet “ensenyar meditació Vipassana és la finalitat” primera i última d’a­questa fundació. La Vipas­sa­na segons l’ensenya S.N. Go­en­ka és una antiga tècnica de meditació redescoberta per Bu­da fa 2.500 anys. Han estat molt pocs els professors que han sabut preservar “la pu­resa” d’a­­questa pràctica, que el temps havia anat distor­sio­nant: “De fet, durant els pri­mers 500 anys aques­ta via de per­­feccionament inte­ri­or no va ser modificada i va res­tar en tota la seva pure­sa. Tot i així, després de 300 anys del seu ressorgiment, el gran emperador indi Asoka amb la intenció de difondre-la a més i més éssers, va enviar experimentats monjos professors a totes les parts de l’Índia, i també més enllà de les seves fronteres fins a Síria, Egip­te, Macedònia, incloent-hi Laos, Cambodja, Burma, Sri Lanka…”

De tots aquests indrets “únicament a Burma es va mantenir la puresa de la tècnica en tots els seus vessants, teòric i pràctic.” Als altres paï­sos algun dels seus components es va perdre o distorsionar, afeblint-la i allu­nyant-la de la veritable Vipassana.

L’objectiu d’aquesta meditació és “la purificació de la ment”, una pu­ri­fi­ca­ció que ens aporta “estabilitat i equilibri.” Fins fa 100 anys, aquesta me­di­tació constituïa “una tradició totalment monàstica”, en mans dels mon­jos. Afortunadament, un d’ells es va adonar que “perquè aquesta pràc­ti­ca fos enterament beneficiosa calia que arribés també als seglars. Va ser ell qui va nomenar el primer mestre laic. Aquest mestre va tenir un alum­ne que després també es convertiria en mestre.” I aquest dar­rer és S.N. Goenka, el principal mestre de Vipassana en aquesta tradició i que té la se­va residència a l’Institut Internacional de Recerca de Vipas­sa­na, el primer i més important centre fora de Burma que es troba a prop de Mumbay, Índia.

Fill de Burma, va viatjar fins a l’Índia l’any 1968. Allà va començar a impartir clas­ses als seus primers estudiants. Els joves occidentals no van trigar a in­te­ressar-se pels ensenyaments del mestre, i molts d’ells es van desplaçar fins a l’Índia per aprendre directament d’ell. Una dècada més tard, l’any 1979, S.N. Goenka va viatjar a diversos països europeus i més tard a alguns d’a­me­ri­cans per fer arribar la pràctica a ciutadans d’arreu del món. Cada cop més gent s’entusiasmava amb la meditació Vipassana, i el 1982 aquest ge­ne­rós mestre va decidir nomenar “professors assistents”, que impartien els cur­sos amb l’ajut d’enregistraments del mestre. D’aleshores ençà, l’ex­pan­sió de la tècnica Vipassana no s’ha aturat en cap moment a Occident i sem­pre s’ha transmès de la mateixa manera: “Els ensenyaments són exactament els mateixos arreu del món, tot i que els professors siguin diferents.” Ac­tual­ment hi ha més de 700 professors assistents, un nombre que sens dub­te continuarà augmentant, ja que “la demanda per assistir als cursos que s’organitzen creix contínuament.”

La tasca realitzada per aquesta entitat sense afany de lucre és admirable, so­bretot si considerem que “els cursos que organitzem són gratuïts a Ca­talunya, i a la resta de països del món, ja que aquest és un dels nos­tres trets definitoris. Cap dels membres de la Fundació –ni pro­fes­sors, ni patrons ni la resta de treballadors que serveixen als cursos– reben cap salari. El nostre treball és totalment voluntari, i els professors as­sis­tents combinen la docència d’aquesta tècnica amb la seva vida pro­fes­sional.” La institució subsisteix gràcies a “les donacions voluntàries” que rep dels participants als cursos, unes donacions que serviran perquè en un fu­tur altres estudiants puguin accedir als beneficis de la Vipassana: “No hi ha cap mena d’obligació per part dels estudiants de fer la donació. És un acte totalment optatiu.”

Els cursos es duen a terme sempre i úni­ca­ment gràcies a les donacions. “No s’ha de pagar res per assistir al curs, ni tampoc pel menjar o l’estada. Totes les despeses es cobreixen amb les donacions d’aquells que havent completat un curs, i havent ex­pe­ri­men­tat els beneficis de la Vipassana, desitgen donar a uns altres la ma­teixa oportunitat.” El principi de la donació és essencial per mantenir la pu­resa de la pràctica, ja que d’aquesta manera s’aconsegueix una reduc­ció gradual de l’ego. “Si assisteixes a un curs que es manté a través de les donacions d’altres, estàs acceptant la seva caritat, la qual cosa en­for­teix la teva humilitat i gratitud respecte del que t’és ofert.”

Amb aquesta introducció, ja ens podem fer una idea del tarannà altruista d’a­questa entitat, amb un milió de membres distribuïts arreu del món. No­més a Espanya, 2.000 persones o “meditadors” practiquen la tècnica Vi­pas­sana. A Catalunya, la Fundació disposa d’un centre, ubicat a pocs qui­lò­metres del municipi de Santa Maria de Palautordera. Els seus res­pon­sa­bles subratllen que l’entitat no té res de sectària: “Membres de totes les re­ligions, tant monjos, com seglars, com aquells que no tenen una cre­en­ça particular, practiquen Vipassana amb èxit.” De fet, a l’hora de des­criure aquesta pràctica, podem emprar sense por l’adjectiu “cientí­fi­ca”, perquè parteix de “l’observació objectiva dels fenòmens naturals que s’esdevenen a l’interior d’un mateix.” El caràcter científic de la tèc­ni­ca es veu reforçat pel fet que no recorri “ni a la imaginació, ni a la vi­sua­­lització, ni als mantres.”

Tot i que la Vipassana va ser practicada i ensenyada per Buddha, no con­té res que pugui ser considerat de naturalesa sectària o religiosa, i pot ser acceptada i practicada per persones de qualsevol nivell cultural o classe social. La tècnica treballa amb la base que tots els éssers humans com­par­teixen els mateixos problemes, i que un mètode pràctic que pot era­di­car aquests problemes pot ser utilitzat universalment. Molt més quan aquest mètode no suposa dependre d’un mestre. “Vipassana ensenya aquells qui la practiquen a ser autosuficients, a ser un mateix el seu propi mes­tre.”

La meditació Vipassana és un camí directe i pràctic per acon­se­guir la veritable pau interior i arribar a portar una vida feliç i útil. Vi­pas­sa­na significa veure les coses tal com són” i la tècnica és un procés de purificació a través de l’autoobservació.

“Sovint experimentem agitació, frustació, i negativitat. Quan patim no guar­dem la misèria limitada a nosaltres mateixos, sinó que la dis­tri­buïm envers els altres. Tots volem viure en pau amb nosaltres ma­tei­xos i amb els que ens envolten. Tanmateix, els éssers humans som és­sers so­­ci­als, i hem d’interactuar amb els altres. Com podem doncs viu­re en pau? Tots ens enfrontem al sofriment, és una malaltia universal que re­que­reix un remei universal, no un remei sectari. Quan sentim odi no és un odi bu­dista, o un odi hinduista, o un odi cristià. L’odi és odi. Quan a re­sul­tes d’aquest odi ens sentim agitats, no és una agitació cristiana, jue­va, o mu­sulmana. La malaltia és universal i el remei ha de ser uni­ver­­sal.” La meditació Vipassana és aquest remei. No hi ha cap tipus de con­flic­te per mo­tiu de raça, comunitat o religió, i és igualment beneficiosa per a tothom.

“La Vipassana ensenya com observar la realitat a l’interior de la persona. A través de l’observació objectiva d’un mateix, l’individu s’a­do­­na de les causes de les pròpies insatisfaccions i agitacions. I aques­ta és l’única via real per poder començar a buscar una solució ade­qua­­da.” A causa de la ignorància es viu reaccionant a les situacions de la vida de manera que són perjudicials primer per a un mateix i després també per als altres, ja que quan sorgeix l’ira, l’odi, o qualsevol altra negativitat a l’in­te­rior, sense adonar-se’n un reacciona deixant-se portar per la negativitat amb actes físics o mentals perjudicials.

“Un creu que són els estímuls exteriors els que fan reaccionar, però en realitat la ment inconscient està contínuament reaccionant a les sen­sacions físiques del cos.” Afortunadament, aquesta actitud des­truc­ti­va pot modificar-se. Quan un a través de la Vipassana guanya com­pren­sió i pot deixar de banda l’hàbit de reaccionar cegament, llavors és capaç d’ac­tuar de veritat des d’una ment equilibrada i equànime, una ment que veu i comprèn la realitat tal com és i no tal com aparenta ser.

D’aquesta manera la meditació Vipassana ajuda a dissoldre les tensions i a desfer els nusos dins un mateix, conduint cap a una vida més positiva, equi­librada i feliç, plena de pau, harmonia, i bona voluntat envers els altres. És més, des del marc individual, a poc a poc, podem contribuir que “la so­cie­tat sigui cada cop millor. Canviar la societat és molt difícil, però un ma­teix sí que pot canviar, i a través d’aquest canvi individual pro­gres­siu es pot aconseguir, de mica en mica, assolir un canvi col·lectiu que ens afavoreixi a tots i canviï profundament la manera d’actuar del con­junt de la societat.” Aquesta és la llavor revolucionària d’aquesta pràctica de perfeccionament interior que comporta una transformació de la societat cap a valors més justos i humanitaris.

La Vipassana és “el complement idoni per al ritme de vida que carac­te­ritza els ciutadans occidentals del segle XXI.” Ho demostra el fet que S.N. Goenka hagi participat recentment a Manhattan a la ‘Spirit in Busi­ness Conference’, immediatament després de la qual, en un centre proper va im­partir un curs de 10 dies de Vipassana per a més de 100 dones i homes de negocis d’alt nivell procedents d’arreu del món. Fins i tot els alts executius s’a­donen de la necessitat d’incorporar “un component ètic a la seva tasca.”

Els continuadors de la tècnica han conservat intacta aquesta pràctica bi­mil·le­nària traient partit de les darreres novetats tecnològiques: “Tenim tot el nostre material recollit en suports com el disc compacte i el mini­disc. La tecnologia ens ajuda a preservar la puresa de la Vipassana, ens serveix perquè els alumnes puguin aprendre i viure els ense­nya­ments a través de l’exemple del propi mestre.” Així mateix aquesta en­ti­tat, disposa d’una pàgina web a través de la qual es pot accedir a infor­ma­ció sobre els múltiples cursos, oberts a tothom, que organitzen els més de 90 centres d’arreu del món, entre els quals n’hi ha d’una durada de 10 dies: “Els alumnes mediten unes 11 hores al dia, en absolut silenci –única­ment es comuniquen amb el mestre– i escolten les gravacions de S.N. Goenka, que els orienten sobre els passos que han de seguir.”

Es trac­ta, doncs, de cursos intensius, que exigeixen un compromís elevat per part del participant, que en primer lloc ha de respectar “cinc normes bà­si­ques: no matar, no robar, no prendre substàncies intoxicants, no adoptar una conducta sexual inadequada i no mentir. Aquesta base moral és es­sen­cial perquè la ment iniciï el procés d’introspecció.”

El segon pas per arribar a practicar la tècnica és aprendre a calmar i concentrar la ment amb l’ajuda de l’observació de la respiració natural, sense forçar-la ni controlar-la. “Així és com un es prepara pel treball més profund que és la Vipas­sa­na: l’observació objectiva de les sensacions del cos, la com­pren­sió a través de l’experiència de la seva naturalesa canviant, i el desen­vo­lu­pament d’una ment equilibrada.”

“A­mb l’observació de la respiració i de les sensacions físiques en el cos, es pot aconseguir entendre la relació que existeix entre la ma­tè­ria i la ment. Ens adonem per la pròpia experiència que res passa a la ment sense que hi hagi una correspondència física al cos i a l’in­re­vés. Experimentem directament la realitat d’aquest fenomen fisicomental, pas­sem de conèixer la realitat aparent a endinsar-nos en la realitat úl­ti­ma de l’estructura mental i física. En experimentar aquesta veritat, apre­nem a deixar de reaccionar cegament, a deixar de generar agi­ta­cions, i de forma natural, eradiquem les negativitats. Ens alliberem a poc a poc del sofriment, i podem experimentar l’autèntica felicitat.”

Un cop completat el curs, es recomana als participants “que practiquin els coneixements adquirits dues hores al dia.” A mesura que l’estudiant par­ticipa en més cursos i “madura”, podrà accedir a altres modalitats de cursos, d’una durada de fins a 60 dies. En aquest sentit, els professors assis­tents només po­den ser nomenats per S.N. Goenka, ja que les res­pon­sa­bilitats d’un profes­sor són majúscules.

Els beneficis de la Vipassana són “inigualables” i aquest és el secret de la seva difusió tan ràpida per Occident. Són molts els professionals, pro­vi­nents de tot el ventall d’activitats laborals, que, gràcies als cursos de Vi­pas­sa­na, han imprès “una nova dimensió” a la seva tasca diària. També “mi­lers de nens i adolescents d’arreu del món han après com ob­servar la respiració –el primer pas de la meditació– obtenint òp­tims resultats: creix la seva habilitat per concentrar-se en els estudis, són més dis­ci­plinats, i els ajuda a mantenir-se allunyats del món de les drogues.”

Actualment, el govern de l’Índia impulsa la introducció de la Vipassana dins dels programes de totes les seves presons, la qual cosa ens demostra, una vegada més, els valors terapèutics i la importància social d’aquesta pràc­ti­ca amb més de 2.500 anys d’història. També s’han fet cursos a diversos cen­tres pe­nitenciaris dels Estats Units i del Regne Unit.

I és que tots, homes i dones, nens i adults, tenim molt per aprendre d’a­ques­ta antiga tècnica de meditació.