Sra. Josi Llorens Martí
Sra. Josi Llorens Martí
PC, 12è VOLUM. Fundacions

SRA. JOSI LLORENS MARTÍ

TEB FUNDACIÓ

Text del 2002

La nostra raó de ser és difondre el problema i sacsejar les consciències. 

.

Hi ha situacions socials tan greus que fan sorgir de la societat civil aquella persona decidida, constant i amb esperit de lluita per fer mou­re les institucions responsables i engegar les iniciatives necessàries, en benefici dels més desfavorits de la societat. A Barcelona ciutat l’OMS parlava d’unes 20.000 persones disminuïdes psíquiques l’any 1959. Josi Llorens va veure com la seva vida canviava radicalment quan el seu fill Joan va entrar a formar part d’aquest col.lectiu. Era el primer dels seus quatre fills, nascut el 1951: “És molt dur assumir que un dels teus fills pateix una anomalia per una errada o negligència mèdica. A aquest fet s’hi afegia la manca total d’infraestructures i serveis per a aques­­tes persones, que quedaven arraconades i excloses de la societat. Calia la unió que dóna la força per despertar la consciència de la societat i dels governants, que aleshores la tenien totalment ador­mi­­da, per plantar cara a l’adversitat.”

En aquest sentit, la senyora Llo­rens no pot silenciar que “aquells anys van estar marcats per les seqüeles i la batzegada d’una guerra civil salvatge. De fet, encara avui les ar­ros­seguem.”

A banda dels sentiments de frustració de veure com un sistema de govern antidemocràtic i anticatalà s’instaurava, va haver de patir la desídia que hi havia pels disminuïts i, anys després, ja en el perí­ode de transició política (1978), va viure la mort del seu tercer fill, Jordi, lícit lluitador antifranquista, en circumstàncies misterioses: “Francesc i Àlex, els meus altres dos fills, sempre s’han involucrat en cos i àni­ma per ajudar el seu germà i per la integració de les persones com ell a la societat (actualment s’hi dediquen professionalment). De fet, Francesc és el President de l’ACELL i d’Special Olympics, i Director Gerent del Grup Cooperatiu TEB. Des de la seva posició sempre ha intentat dignificar i socialitzar tots els aspectes de les per­sones amb retard mental, tant en el vessant laboral com en l’es­port, esti­mu­lant la seva evolució personal, vital i social.”

En aquelles circumstàncies, a la dècada de 1960, quan no existia cap mena de base d’actuació, el matrimoni Martínez de Foix i Llorens, creà la primera associació de pares amb fills disminuïts de Barcelona, associ­ació que després crearà la cooperativa Taller Escola Barcelona (per inici­ati­va del pare, Josep Martínez de Foix, que la presidí de 1974 a 1982). I el 1999 va néixer ja la Fundació tutelar privada: TEB/Fundació. Actualment, la Fundació utilitza en benefici dels seus tutelats la xarxa de serveis que dirigeix i administra la Cooperativa TEB, dotada d’un equip professional i tècnic eficient i ben preparat que permet als seus usuaris (500 persones) guanyar-se la vida amb el sou mínim interprofessional en sis tallers, i beneficiar-se de programes individuals; de vacances; de serveis mèdics; activitats esportives, culturals i d’atenció especialitzada en llars-resi­dències en set pisos urbans (40 persones ateses). En conjunt, una cade­na de prestacions que permeten la integració sociolaboral, i asseguren un alt nivell de qualitat de vida als tutelats: “Aquesta experiència ha es­tat molt positiva perquè hem pogut comprovar que esdevenien in­dependents econòmicament, fins el punt que a final d’any molts han aconseguit fer alguns estalvis dels seus ingressos.”

Amb el valor afegit que la Fundació sap què fan i on són els seus tutelats: “Hem creat el que anomenem llars-residències, i aquesta és una de les nos­tres prioritats, perquè els pares es van fent grans i una de les seves preocupacions és què passarà el dia que faltin. La participació de les autoritats polítiques ha estat molt des­taca­da. En concret, ens referim a l’alcalde de Castellar del Vallès, el se­nyor Corominas, que va cedir terrenys del polígon industrial per a la construcció d’un Centre (TEB/Castellar) en el qual treballen 100 usu­aris del seu municipi i rodalies.”

La constitució oficial de la Fundació l’any 1990, que va comptar amb dos vicepresidents de la categoria dels senyors Agustí de Semir i Rodolf Guerra, té per objectiu fer-se càrrec de tots aquells adults amb mancan­ces sense familiars directes i de fer de tutors. S’organitzen conferències bianuals a càrrec de professionals i tècnics perquè ajudin a les famílies a procedir amb el tràmit d’incapacitació dels seus fills per aconseguir-ne la protecció legal i jurídica –en el futur en benefici de l’interessat–, i amb el retorn de la pàtria potestat als pares. Són més de 150 les sentències d’incapacitació a­con­seguides. La segona edició del llibre T’ho devia, Joan – Història breu dels Disminuïts Psíquics a Catalunya, l’import del qual va destinat a TEB/Fundació, fa una extensa exposició d’aquest tema. Escrit per Josi Llorens, recull les iniciatives dutes a terme i diversos documents històrics. En un fragment diu: “Davant la mort és quan tots som iguals de veritat. I tots podem ser solidaris per a un món millor: fent donació en vida dels òrgans vitals a través de fundacions espe­cífiques. És així com ens dirigim a la societat: fent un crit d’atenció per atreure a favor nos­tre la solidaritat ciutadana. La Fundació TEB ho fa pels nostres tute­lats disminuïts psíquics però alhora manifesta la seva corres­pon­sa­bi­li­tat iniciant l’acció d’activar la generositat, convidant a tothom a do­nar als altres. Donar i rebre a canvi de res, senzillament pel corrent de sensi­bilitat humana que ens uneix.”

I afegeix: “La nostra raó de ser i el com­promís que hem adquirit és no abandonar mai ni la tasca ni l’espe­ran­ça per arribar a la plenitud de drets d’aquestes persones.”

La plena arribada de la democràcia i de les llibertats va significar una entesa molt més gran amb les institucions de govern: “La sensibilitat del govern català envers aquestes qüestions sempre ha estat l’en­cer­tada, especialment pel que fa al sector dels disminuïts, cosa que no passava amb les autoritats anteriors de l’Estat espanyol. La veri­tat és que ni traduint ens enteníem, a Madrid. El nostre creixement important va començar el 1980.”

TEB/Fundació és un exemple més de l’esperit de lluita i millora que la societat civil ha impulsat paral·lelament a les institucions catalanes com a suport per garantir els senyals d’identitat propis i de progrés: “En fer ba­lanç ens adonem del llarg camí que encara ens queda per recór­rer, però, alhora, el trajecte ja fet ens dóna força i motius per afron­tar els nous reptes amb energia. Aquesta anàlisi també ens permet veure el gran avanç a les comarques de Catalunya en els últims 15 anys, precisament quan sembla que la ciutat de Barcelona viu el fenomen a la inversa per inèrcia municipal.”

Per la seva tasca han obtingut diversos reconeixements oficials: a la Co­ope­­rativa i Centres TEB se li va atorgar el 1994 la Creu de St. Jordi i, a títol personal, la Sra. Llorens va rebre el 1999 la Medalla de Plata a la Solidaritat Ci­vil, i el 2000 la Medalla Francesc Macià.