Sra. Mª del Mar MOYA-ANGELER, Sra. Laura HERRERO SORIANO
Sra. Mª del Mar MOYA-ANGELER, Sra. Laura HERRERO SORIANO
PC, 13è VOLUM. Associacions professionals

SRA. Mª DEL MAR MOYA-ANGELER, SRA. LAURA HERRERO SORIANO

FEDERACIÓN DE COMERCIO ELECTRÓNICO Y MÁRQUETING DIRECTO

 Text del 2002

Les empreses integrades hem après a desplegar una política de protecció ajustada als consumidors.

La Federación de Comercio Electrónico y Marketing Di­rec­­­to (FECEMD) neix l’any 1977, quan un grup d’empre­sa­­­ris pi­o­­ners detecta unes ne­­ce­s­si­tats comunes i deci­dei­­­x cre­ar la Asociación de Em­pre­­sa­­ri­os de Venta por Cor­­reo: “Pre­te­­nien educar la pobla­ci­ó sobre la como­di­­­tat, faci­li­tat i agilitat que suposava vendre i com­prar a distàn­cia. La prime­ra a­gru­­­pació va anar expan­­dint­-se a la resta d’Espa­nya, tot incorporant nous sectors, involucrats tots en la in­dústria de la venda a dis­tància a Espanya per tal d’o­fe­­rir una millor imatge, fer de lobby i nego­ci­ar”, afirma la directora ge­ne­­ral de la Fe­deració, M. del Mar Moya-Angeler.

Amb els anys, l’Associació es con­so­li­da com l’entitat re­­presentativa de tots els sectors de la comu­ni­ca­ci­ó inter­activa. Amb la introducció de les noves tecnologies, de canals a dis­tàn­cia com el correu electrònic i Internet, sorgeixen possibilitats de futur. “L’any 1998 es crea la Federació, integrada per tots els agents involucrats en la in­dústria de la venda a distància.”

Actual­ment, la compo­nen set as­so­ciacions: Asociación Española de Comercio Electró­nico (AECE);­ Asociación de Venta a Distancia (AVAD); Asociación de Marketing Directo e Interac­tivo (AGEMDI); Asociación de Empresas de Tele­marketing (AEMT); Asociación de Publicidad Directa y Bases de Datos (PD&BD); Aso­ciación Española de Marketing Relacional (AEMR) i Asociación de Organizaciones no Gubernamentales y no Lucrativas de Marketing Directo (AOMD). Tot un ventall d’empreses associades que gau­dei­xen d’uns serveis ex­clusius com l’assessorament legal i jurídic per­so­na­litzat, la forma­ció espe­ci­alitzada i la informació continuada: “Ens hem conso­li­dat com la veu o la patronal del sector que representem. Som pioners en for­ma­ció es­pe­cialitzada en tècniques de comerç electrònic i màr­queting directe i en qualsevol matèria legislativa promoguda pels nostres contac­tes eu­ro­peus i internacionals amb les federacions ho­mò­­lo­gues, en tot allò re­ferent a matèria legislativa directiva i la seva trans­po­sició als estats mem­bres. És la millor manera de servir les empreses membres. A Es­pa­nya hem viscut una època de buit ju­rídic i legislatiu. Totes les lleis es­taven enfocades envers el comerç presen­ci­al. Són més i més les normatives que re­gu­len el sector, sorto­sament”, al·lega Laura Herrero, di­rec­tora de màr­que­ting de la Federació, conscient que són actualment unes 500 a Espanya, i d’aquestes unes 120 a Catalunya, les entitats que donen suport a la FECEMD i li confereixen total confiança.

Les noves tecnologies han aportat mètodes alternatius en un dels sectors amb millors perspectives de creixement. Després d’una primera etapa de treball intens per assolir la imatge, garantia de servei i serietat dels pro­fes­sionals, la introducció de tècniques avançades de co­municació ha faci­litat el desenvolupament d’un sistema complet de creativitat, “perquè el con­sumidor no sigui intimidat ni es vegi desbordat amb propostes co­mer­­­cials que no li convenen; perquè tots els agents que formen part de la comunicació a distància enviïn un missatge encertat i a mi­da del con­­sumidor”, explica M. del Mar Moya-Angeler.

No cal oblidar que el client és el fitó principal de la Fe­de­­­ració: “Les empreses integrades hem après a actuar amb res­pecte, a desplegar una política de protecció ajustada als consumidors, en la qual no es limitin ni els seus drets ni la llibertat empresarial.”

Per tant, és necessari posar l’accent sobre la confidencialitat de dades: “És el nostre cavall de batalla. Mantenim una relació directa amb l’Agència de Protecció de Dades, som membres del seu Consell Consultiu. S’ha de reconèi­xer que som el sector que ha adaptat millor la política de confiden­ci­a­li­­tat a la seva estratègia empresarial i lluitem per pal·liar el profund des­­co­neixe­ment existent avui sobre aquestes lleis.”

L’AECE ha estat l’associació que “ha liderat el posicionament de la Fede­ració, el futur empresarial en el màrqueting directe per a la intro­duc­ció del comerç electrònic i per estar present en tots els fòrums de debat on s’ha anat regulant l’activitat i desenvolupant l’estratègia de co­municació.”

La irrupció del flamant correu electrònic va enlairar una fu­me­ra que per a moltes empreses va finalitzar amb una desfeta previsible: “Després del boom propi dels inicis de qualsevol activitat econò­mica, el temps torna a posicionar ca­dascú al seu lloc. Han romàs les em­pre­­ses que van arrencar amb uns factors propicis per a la seva per­ma­­nèn­cia. Ara estan experimentant el postboom, i això ha fet que el sec­tor reculi lleuge­rament”, valora Laura Herrero a partir dels resul­tats obtin­guts de la Setmana i la Fira de Comerç Electrònic i Màrqueting Di­recte, una cita anual que la Federació celebra a Madrid, una trobada úni­ca que mostra les principals novetats d’ambdues disciplines.

Gràcies a les noves tecnologies, el màrqueting telefònic “és el que ha tin­gut un desenvolupament més gran, amb un creixement anual del 30%. A l’AVAD, que és l’embrió, la manera de fer tradicional s’ha com­­­­ple­mentat amb els nous canals de comunicació.”

L’AEMR és, després de l’AECE, la més gran: “Reuneix uns 100 membres i és l’as­so­­­ciació que més ha de potenciar la seva activitat per aconseguir por­tar les grans empreses anunciants.”

AGEMDI, PD&BD i AOMD seguei­xen el mateix camí d’ex­pansió. Set associacions en una Federació im­pres­cin­­­­dible per evitar la dispersió descontrolada d’un sector molt jove. FECEMD tre­­­pitja fort i afronta un avenir ple d’innovacions tecnològiques que vincularan res­­­pectuosament professionals i consumidors del nou mil·lenni. Per con­clou­re aquesta anàlisi, la seva directora general, M. del Mar Mo­ya-Angeler diu: “El client mostra reticència encara, pe­rò l’es­forç de les associacions de la FECEMD i les seves empreses mem­­bres rau a oferir una imatge de claredat i d’ètica. Per això, la Fe­de­ra­­ció treballa dia a dia amb un objectiu prioritari, el desenvo­lu­pa­ment al nostre país de totes i cada una de les tècniques que con­fi­guren el màrqueting interactiu integrat, conscients que avui no po­dem ja plan­­tejar-nos cap co­municació comercial sense tenir en comp­te una estratègia integrada, on tinguin cabuda totes les tècni­ques de co­mu­nicació.”