Dr. Antonio Rubió Baget et alia
Dr. Antonio Rubió Baget et alia
PC, 15è VOLUM. Entitats mèdiques

SRA. MARTA CORREA ANAISSI, DR. ANTONIO RUBIÓ BAGET, SR. JUAN PAYÁ SANTACREU

CLINILAB

Texto del 2003

Les analítiques posen de manifest una determinada forma de vida, o una conducta vital específica.

Els centres d’anàlisis clíniques són, possiblement, uns dels establiments sanitaris que més han evolucionat en les dues últimes dècades. Aquesta transformació ha tingut un doble vessant: d’una banda, l’evolució tecnològica ha condicionat radicalment els processos de recollida, examen i transmissió dels resultats cap als malalts i n’ha millorat substancialment l’eficàcia, en el sentit que en aquests moments les analítiques poden contenir informació com ara “el nombre o la grandària de les hematies.”

De l’altra, també ha comportat l’extinció progressiva de molts dels petits i mitjans laboratoris tradicionals que havien portat a terme la seva activitat al nostre país, en molts de casos familiars o amb una mentalitat de petita i mitjana empresa. De fet, molts d’aquests establiments han estat absorbits per grans corporacions d’anàlisis clíniques, la qual cosa ha fet variar de forma radical l’antiga relació de proximitat amb els pacients i els facultatius: “Alguns grans laboratoris tenen diversos establiments de recepció escampats al llarg de totes les poblacions on es realitzen les extraccions. Molts usuaris pensen que es tracta de petits establiments, però les mostres són enviades a grans centres de processament localitzats a determinats indrets per raons econòmiques –es pot donar el cas, per exemple, que una mostra presa a Barcelona s’analitzi a Sevilla o al Sud de França.”

No obstant això, hi ha centres d’anàlisis clíniques que aposten pel servei i l’atenció personalitzats, raó per la qual prefereixen les estructures de dimensions més reduïdes. Aquest és el cas de Clinilab, creat amb la voluntat d’esdevenir un laboratori de mides mitjanes per tal de poder oferir un servei més acurat als usuaris. “Vam iniciar la nostra activitat l’any 1984 per respondre les necessitats individuals i col·lectives provinents d’empreses en el camp de les anàlisis clíniques.” Aquesta atenció personalitzada passa per un contacte proper i humà amb les persones que hi acudeixen per realitzar-se les proves i amb una comunicació fluida i contínua amb els metges que les encarreguen amb la finalitat de tenir tanta informació com sigui possible i aconseguir d’aquesta manera la màxima eficiència i veracitat en la realització dels tests.

Durant els seus vint anys d’experiència no només han pogut apreciar i viure directament els avenços viscuts en el sector, sinó que també s’han adonat que “l’organització de les tasques i de les persones és essencial en qualsevol entitat. A més a més, cal que les persones que en formen part siguin flexibles i polivalents. En el nostre cas, per exemple, la gerència és un càrrec que no només implica el control dels processos interns i dels membres de l’organització, sinó també l’atenció individualitzada dels nostres clients, els quals han de ser vistos des d’una perspectiva doble: en primer lloc, les persones que acudeixen al nostre centre i que han de rebre la millor atenció i tenir els resultats de les seves mostres al més aviat possible; en segon lloc, els facultatius que adrecen els pacients a les nostres instal·lacions han d’estar segurs i satisfets amb la fiabilitat dels nostres resultats.”

Aquesta doble satisfacció s’aconsegueix “proporcionant els resultats amb la màxima celeritat. En el nostre centre, els resultats de les proves simples es lliuren en un termini aproximat de dos dies, mentre que la mitjana d’altres entitats és d’una setmana. Podem aconseguir aquest escurçament favorable per al pacient gràcies al fet que la nostra estructura s’adequa al nostre volum de feina –unes 170 mostres diàries–, de forma que podem atendre veloçment i efectivament totes les mostres que ens arriben.”

Aquesta eficiència comprèn nombrosos controls interns i externs que el sistema d’anàlisis passa per tal de satisfer els usuaris: “Cada prova té el seu propi procés intern d’avaluació, no només tècnic, sinó també humà, en el sentit que un cop s’han obtingut els resultats els nostres tècnics els revisen i avaluen per detectar possibles incidències i contrastar-les. A més a més, periòdicament ens sotmetem a controls externs de la Generalitat, la Societat Espanyola de Bioquímica Clínica, etc., amb l’objectiu de comprovar el nostre sistema analític i corregir petites desviacions.”

Aquest rigorós control de qualitat ha estat, en bona part, fruit d’una tecnificació del procés que ha permès minoritzar les errades humanes i especialitzar la plantilla del laboratori: La introducció de la informàtica ha possibilitat una millora substancial de la nostra activitat no només pel que fa a l’avaluació de les mostres, sinó també pel que fa a la transmissió de la informació que se’n deriva. Actualment tots els ordinadors que processen els resultats de les mostres estan connectats amb una computadora central que és l’encarregada d’emmagatzemar i distribuir la informació de cadascun dels pacients. Això ha permès poder disposar d’un historial analític de cadascuna de les persones ateses i reduir el nombre de persones dedicades a les tasques de manipulació d’informació per tal de donar un pes més significatiu als professionals qualificats.”

Clinilab s’estructura en diversos serveis relacionats amb els tipus d’analítiques: “un servei d’hematologia, un de bioquímica, un de microbiologia, un d’hormones i un altre d’anatomia patològica. Cadascun d’aquests departaments compta amb diversos ATS,TEL i DE, i està supervisat per un especialista de l’àrea –metge, biòleg, citòleg, etc. Un cop presa, la mostra és derivada cap al servei específic que l’ha de contrastar. Un petit nombre de proves són enviades a laboratoris de referència, ja que no tindria cap mena de sentit realitzar-les a les nostres instal·lacions pel seu reduït nombre. Si observem, però, que n’augmenta la demanda, estudiem la possibilitat d’implantar-les, malgrat el cost econòmic que suposen.”

Tot i ser una empresa i tenir una finalitat econòmica, l’atenció personalitzada dels pacients els ha permès poder viure tot un seguit de vivències entranyables com a portadors de bones notícies, en el cas de la confirmació d’embarassos, per exemple, i també haver d’estar implicats en situacions més doloroses en el cas de l’obtenció d’un resultat negatiu: “Les analítiques posen de manifest una determinada forma de vida, o una conducta vital específica, els resultats de la qual no sempre són agradables per als pacients. Això és especialment palès en el cas de la proves per detectar la presència del VIH. En alguns casos els pacients rebutgen els resultats i els consideren impossibles. Però la contrastació d’una prova objectiva és inapel·lable.”