Sra. Rosa Maria Blasi Ossul
Fotografia: Àngel Font
PC, 11è VOLUM. Assessors jurídics d’empresa

Sra. Rosa Maria Blasi Ossul

Text del 2001

“Per al col·lectiu d’advocats és molt important practicar la formació continuada…”.

La petita i mitjana empresa catalana confia en els serveis jurídics de bufets com el de Rosa Maria Blasi on el contacte client-advocat és proper i perso­na­litzat. Aquesta advocada, nascuda a Sabadell, va escollir dedicar-se al món del dret atreta per les característiques de la carrera i de la pro­fessió.“En el meu desconeixement de la matèria (ja que no vinc de família de ju­ris­tes) trobava que era interessant, de gran contingut cultural i que em podia ajudar a entendre el món.” Si bé aquest va ser el plante­jament ini­cial, una vegada immersa en els estudis “vaig començar a enamo­rar-me profundament del dret, esdevenint una veritable vocació.”

Els primers coneixements del món del dret els va tenir fent Estudis de grau mitjà a l’Escola de Formació Social de Sabadell -Terrassa. Els coneixe­ments adquirits en fonaments jurídics, estadística i economia, psicologia i diverses tècniques de treball social i de grup, la van empènyer a ini­ciar la carrera de Dret. “Vaig començar-la més tard de l’habitual, ja tenia 25 anys, era ca­sa­da i havia fet la carrera de tres anys d’Assistent So­cial. En els anys que jo vaig acabar el batxillerat, a Sabadell no hi havia gaires noies que anessin a Barcelona a fer una carrera uni­ver­sitària (no existia la Univer­sitat Autònoma). Majoritàriament, la dona optava per participar en el ne­goci familiar o dedicar-se a la família. Afor­tuna­dament, les coses han canviat i ara l’interès per la ciència i el cone­ixe­ment es transmet, ja des de l’in­fància, a nois i noies per un igu­al i, ge­neralment, les famílies no po­sen traves per deixar accedir les seves filles a la universitat… No obs­tant això, encara no ens és gens fàcil as­solir una projecció pro­fes­sional.”

La Rosa Maria ha acomplert el repte de crear el seu despatx dedicat a l’assessorament jurídic i, al mateix temps, ha portat endavant una família al costat del seu marit, Joan Monràs, eco­nomista. Ambdós han col·laborat i tenen tres fills: l’Àlex, el Dani i la Natàlia.

“Per al petit empresari és bàsic saber que pot confiar en el seu advocat. Li agrada que aquest professional conegui la seva empresa a fons, les carac­terístiques i el dia a dia del seu negoci; poden establir el contacte o la cita sense grans esperes. Al despatx portem, sobretot, temes de dret mer­cantil, laboral, contractació civil i fiscal, així com pe­nal econòmic; as­sumptes d’altres branques són més puntuals i no se’ns plantegen amb tanta fre­qüèn­cia.” Després de més de deu anys d’exer­cici professional, Rosa Maria Blasi és conscient que encara té molt per apren­dre. “El dret és tan extens que és impossible abastar tot el cúmul de co­neixements que comprèn. Cada dia aprens coses noves. L’en­ri­qui­ment personal i pro­fessional és constant. La nostra professió ens exi­geix l’es­tudi con­tinuat per estar al dia de la nova legislació.” Un dels àmbits en el qual se sent més còmoda és el del dret mercantil, dels més estables quant a no­va normativa.

“Probablement el fet d’haver viscut el món de l’em­pre­sa des de petita a casa m’ha influït a comprendre les pors, les il·lu­si­ons, el tarannà… de l’empresari. El meu pare, industrial de la metal­·lúr­gia, m’explicava moltes coses sobre l’empresa que em van fer reflexionar. Vaig implicar-me de molt jove en l’empresa familiar, participada per capital alemany. Accedir, amb molts pocs anys, al con­sell d’admi­nis­tració em va permetre entendre l’empresa des de dins ben aviat.” La se­va experiència li permet sentir-se còmoda actuant com a assessora jurídica en con­sells d’ad­ministració.

“La representació en els òr­gans d’admi­nistració de les empreses és un dels serveis que s’oferten al despatx. Així, tinc clients consellers que deleguen en mi de­ter­mina­des assis­tèn­cies. En els consells d’administració de les em­preses de re­duït ta­many, a les quals van adreçats els serveis del meu despatx, els grans con­flictes vénen, la majoria de vegades, perquè els inte­ressos de l’ac­cio­nis­­ta no sempre coincideixen amb els de l’em­presa. Com a ad­vocat et trobes a ve­gades en una posició complicada perquè estàs acon­sellant quelcom que és bo per als objectius de l’empresa i que potser està en contra­dicció amb els interessos de l’ad­mi­nistrador que és a la vegada accio­nis­ta. El fet que, com a advocat, puguis donar una opinió des d’un punt de vis­ta neutral en un consell pot ajudar a reconduir un tema (no són els teus interessos els que s’estan debatent i els presents ho saben).”

En el dia a dia de l’empresa sorgeixen conflictes i problemes que demanen la presència i el consell de l’advocat. Molts d’aquests es podrien evitar, però l’empresari no sempre escolta els consells de l’assessor. “L’empresari hau­ria de convèncer-se que a l’hora de planificar qualsevol actuació, un consell extern i professional pot evitar-li pro­ble­mes. Si com­pa­rem l’efec­te de l’advocacia amb el de la medicina –com­paració que faig so­vint–, podriem dir que es tracta de practicar la medicina pre­ventiva. Assessorar-se abans que aflori el problema o el conflicte, al primer símptoma, de la mateixa manera que no hem d’es­­perar es­­tar molt malalts per anar al met­ge. La manera que el negoci o l’em­presa tingui una bona salut és consultant amb l’as­ses­sor, aquest valorarà les intencions de l’empresa i analitzarà si són factibles i com. Reconec que cada dia hi ha més persones que con­­fien en els pro­fessionals de l’as­sessorament ja sigui en el marc del dret, de l’eco­no­mia, de l’enginyeria… perquè han comprovat que ob­­te­nen uns resul­tats que afavoreixen la marxa i el futur del seu projecte.”

El despatx de Rosa Maria Blasi ofereix una atenció molt personalitzada al client, bàsicament petita i mitjana-petita empresa del Vallès i els seus vol­tants, que cada vega­da més confia en els coneixements de l’advocat i actua se­gons els con­sells que en rep. “Els advocats hem d’escoltar els nostres cli­ents i buscar la millor res­posta a la seva problemàtica. Hem de ser capaços d’establir el clima de confiança adequat que permeti que el client ho expliqui tot del tema en qüestió, i nosaltres, els advocats, no hem de jutjar –no ho fem– sinó intentar, a través de tots els meca­nis­mes que ens ofereix l’ordenament jurídic, trobar una solució, la millor possible, per als interessos del client. Quant al te­ma fiscal, sem­pre explico que l’empresa ha de ser rendible per ella ma­­teixa; el que no es pot fer és muntar un negoci que hagi de so­bre­viure amb embolics. Les coses s’han de fer ben fetes, tenint en comp­te que coneixem bé les escletxes legals i que podem aplicar-les en be­nefici del client. L’ad­vo­cat ha d’assessorar en el marc de la legalitat.”

A Europa les fronteres s’estan diluint i s’està duent a terme una harmo­nit­zació jurídica que afectarà ciutadans i empreses. “Els advocats hem d’es­tar pendents dels canvis normatius que afecten el nostre marc de tre­ball. Per al col·lectiu d’advocats és molt important practicar la formació continuada, assistir a tertúlies, parti­ci­par en debats, conferències i do­nar i conèixer punts de vista sobre tot allò que succeeix al nostre vol­tant.” Aquestes paraules de Rosa Maria Blasi són tot un clam per intentar construir una societat més justa per a tothom.