Srs. Joan Lacueva i Fèlix Millet
Srs. Joan Lacueva i Fèlix Millet
PC, 12è VOLUM. Fundacions

SRS. FÈLIX MILLET I JOAN LACUEVA COLOMER

FUNDACIÓ FUTBOL CLUB BARCELONA

Text del 2002

En la formació dels joves esportistes hem de propiciar valors com el de la cooperació i l’intercanvi d’ajut mutu.

.

La cultura de masses, la qual va sorgir arran de la Revo­lu­ció Industrial i, especialment, a partir dels avenços tec­no­lò­gics que van tenir lloc durant tot el segle XX, ha provocat el naixement de nous referents cul­turals i nacionals. Aquest ha estat el cas del Futbol Club Barcelona, una agrupació es­por­tiva constituïda el 1899 pel mític Joan Gamper i que ha es­devingut un dels símbols i re­ferents més representatius de la nostra identitat més en­llà de les nostres fronteres, en part per mor de les delicades circumstàncies polítiques i cul­turals que va viure l’Estat es­panyol durant bona part del segle XX: “El Futbol Club Bar­celona va representar per a molts ciutadans la defensa de la seva ca­talanitat durant els difícils anys de la dictadura franquista, i possi­ble­ment aquesta va ser la causa que aparegués el famós eslògan que re­sumia el sentiment de bona part de l’afició perquè el Barça era molt més que un club esportiu per als catalans. Durant aquells anys, ser so­ci de l’equip comportava dur a terme un acte de reivindicació davant del centralisme franquista, de la mateixa manera que també ho era ser membre de l’Òmnium Cultural o de l’Orfeó Català, institucions que ales­hores van incrementar espectacularment el seu nombre de so­cis, molts dels quals, com en el cas de l’Orfeó Català, no tenien cap mena d’in­terès ni relació amb les activitats concretes que desenvolupava aques­ta agrupació, sinó l’ànsia d’adherir-se a una institució cívica que implicava un rebuig tàcit a la situació de minorització cultural que pa­tíem, i que, per la manca de democràcia, no podia ser expressada d’al­tra forma. En el cas concret del Futbol Club Barcelona, també van ser anys d’adhesió de determinats sectors de la població no per motius es­portius, sinó per motius socials, culturals i polítics.” A més de ser pre­sent en la memòria i en el discurs de les generacions més grans, la rèmora d’aquell passat, tot i que a primera vista pugui semblar el contrari, encara es fa palesa al subconscient de molts seguidors blaugranes pertanyents a ge­neracions posteriors, que senten que els encontres que es disputen amb el Reial Madrid tenen un valor més enllà de la rivalitat esportiva i que en­fron­ten dues maneres de fer i sentir totalment diferents.

En qualsevol cas, l’estimació pel més emblemàtic dels clubs esportius cata­lans segueix arrelant entre els nostres conciutadans i també entre emi­nents figures de la vida política i social espanyola, com és el cas del conegut jut­ge Baltasar Garzón o del senyor José Luis Zapatero, actual secretari ge­ne­ral del Partit Socialista Espanyol. Tampoc no és menys vertader, però, que aquest afecte i afició pels nostres colors acostuma a centrar-se en l’activitat futbolística de l’entitat, quan, justament, el Futbol Club Barcelona destaca “per ser un club poliesportiu que compta amb seccions professio­nals i no professionals. Dins de les primeres, a més de la de futbol trobem la d’handbol, hoquei sobre patins, bàsquet i futbol sala.”

El fun­cio­na­ment d’aquestes cinc seccions es vertebra a través de la supervisió i im­pli­cació directa del club, mentre que la Fundació Futbol Club Barcelona, ini­ci­a­tiva de l’expresident Sr. Agustí Montal sota la presidència del Sr. Josep Lluís Núñez, i actualment amb el vicepresident Fèlix Millet al seu cap­da­vant, assu­meix la coordinació i el manteniment de les seccions no professionals: at­le­­tis­me, bàsquet, handbol, beisbol, futbol, futbol sala, hoquei sobre gel, ho­quei so­bre herba, hoquei sobre patins, patinatge artístic, rugbi i voleibol a les quals “s’encarrega de proveir de tot allò que hagin de menester per­què pu­guin practicar l’esport que han escollit aquests esportistes amateurs.”

A banda d’aquesta important aportació al vessant de l’esport més lúdic, el su­port del Futbol Club Barcelona i, en particular, de la seva Fundació a les sec­cions no professionals és encara més gran: “Actualment, les sec­cions no professionals agrupen uns 3.000 joves aproximadament, des dels 9 anys i fins que s’integren, si escau i si l’esport concret disposa d’una secció professional, dins del primer equip. A més del treball formatiu en l’àmbit esportiu, la tasca que portem a terme amb aquests xicots és civicosocial, de manera que, després que cadascun dels respectius tèc­nics han fet una selecció dels joves més predisposats i en millors con­dicions per a la pràctica de l’esport, aquests s’incorporen al club amb una beca que en el cas dels alumnes procedents d’altres indrets del Principat o de la Península també inclou la manutenció i l’allot­ja­ment a les instal·lacions que l’entitat té a la Masia o a diferents pisos es­campats per tota la ciutat.”

L’exemple modern més paradigmàtic d’a­ques­ta incorporació primerenca i del creixement esportiu i personal dins del club el tenim, sens dubte, en la “figura de Pep Guardiola, format a la Masia, que va passar per les successives categories i divisions fins a arribar al primer equip de futbol.”

Això no obstant, aquesta progressió esportiva, que pot començar amb la ins­cripció voluntària i el seguiment dels cursos en les escoles dels res­pec­tius esports dels 6 als 9 anys, no sempre es produeix. Per aquest motiu, per al Futbol Club Barcelona i la seva Fundació és especialment important pro­veir d’una sortida professional els joves que estan sota la seva tutela: “D’una banda, en el cas dels esports de masses com el futbol, som cons­cients que només una petita part d’aquests joves arribaran a poder integrar-se en el primer equip o a ser jugadors destacats en aquest esport per­què el temps sempre actua com un embut que només va seleccio­nant els millors. De fet, nosaltres ens sentiríem més que satisfets si cada tem­porada un jugador provinent de la pedrera despuntés i arribés al pri­mer equip de la disciplina. I en aquest sentit, hem de valorar tant l’es­forç de tots aquests joves per superar-se i progressar, com la tas­ca dels tècnics de les diferents seccions i categories. A final de cada tem­porada han de seleccionar els esportistes que continuaran vin­cu­lats al club i aquells que no podran seguir formant part de les nostres sec­cions. És un moment especialment delicat perquè l’esportista acos­tuma a estar molt il·lusionat i a creure molt en les seves possibilitats, i no és gens fàcil convèncer-lo del contrari. D’una altra, en el cas dels esports minoritaris, l’escassa remuneració econòmica que rebran aquests esportistes obliga a fer-los considerar l’esport com un ho­bby i a tenir una especial cura de la seva educació i formació pro­fessio­nal. Per aquesta raó, en tots dos casos, és especialment important oferir-los una bona formació no reglada paral·lela en idiomes, informàtica i al­tres habilitats. I, mentrestant, també se’ls esperona perquè con­ti­nuïn amb la seva preparació acadèmica ordinària.”

En el primer cas, la po­lí­tica de la Fundació és delegar en escoles de formació amb una trajectòria i prestigi consolidats la preparació d’aquests joves. En el segon, els res­pon­sa­bles pertinents mantenen un diàleg constant amb els centres educatius perquè “els joves esportistes puguin compatibilitzar de la millor ma­ne­ra possible la vida acadèmica i l’esportiva.”

Aquesta formació esportiva i professional es complementa amb el ves­sant ètic, ja que l’educació en valors és un dels punts prioritaris per als res­pon­sa­bles tant de la Fundació com del Club: “És evident que en l’esport d’al­ta competició el més important és sempre guanyar, perquè el que comp­ta, al final, són sempre els resultats. No obstant això, en la for­ma­ció dels joves esportistes hem de propiciar altres valors com el de la cooperació i l’intercanvi d’ajut mutu que, per altra banda, es poden ob­servar sovint entre els esportistes d’elit.”

I si hi ha una organització poli­esportiva que pugui fer aquesta afirmació amb rigor, sens dubte és el Fut­bol Club Barcelona, ja que “som el club esportiu del món que més re­pre­sentació ha tingut als darrers Jocs Olímpics de Sidney.”

Aquest ta­rannà compromès amb les causes socials es va fer especialment palès l’any 2001 amb la creació d’un nou equip de bàsquet: “L’antic equip de bàs­quet en cadira de rodes Guttmann, que havia estat creat el 1967 i que milita en la divisió d’honor, ha passat a formar part dels equips blau­granes mitjançant un conveni amb la Fundació Institut Gutt­mann i el suport econòmic de la mútua Asepeyo”, i també en la seva im­pli­ca­ció en actes d’elevat contingut social, com la celebració del partit de fut­bol Drogas, No a l’estadi del Camp Nou, dins de les actuacions que de­sen­volupa l’Associació Projecte Home.

Però, tot i la ingent tasca en l’àmbit esportiu que s’està desenvolupant des de la Fundació, les seves activitats superen i van molt més enllà de la pro­mo­ció de l’esport entre les generacions més joves i de la creació d’una pe­drera: “La temporada 1988-1989 es va inaugurar el Casal d’Avis dins de les nostres instal·lacions. Es tracta d’un espai on les generacions més grans de barcelonistes poden reunir-se per conversar, jugar al dò­mino, etc., i el manteniment del qual corre a càrrec de la Fundació. Per altra banda, el nostre suport i coordinació també s’inclou en l’As­so­ciació de Veterans, el Centre de Documentació –que aplega tota la in­­formació que el club disposa sobre si mateix i que és un referent ine­­lu­di­ble per a qualsevol persona interessada a rastrejar la història de l’entitat– i la promoció de múltiples activitats culturals, com ara l’or­ganització i supervisió d’actes de caire social com són els con­gres­sos i les tro­ba­des de penyes, les exposicions artístiques que pre­parem cada dos me­sos en les nostres instal·lacions –concretament en l’espai d’art Mi­quel Pujol, annex al Museu– i que tenen com a úni­ca condició que l’ar­tis­ta fa­ci donació d’alguna de les peces ex­po­sa­des al club per su­fra­gar les des­peses que ocasiona la seva mostra, les conferències d’integrants destacats del club en diversos indrets de Catalunya i especialment en els casals d’avis, l’edició de llibres, les representacions dramàtiques i musicals –com les més de 150 ac­tuacions que se celebren a la llotja presidencial del Camp Nou abans del començament dels partits de futbol–, etc. A més a més, l’any 2000, concretament el 29 de novembre, aniversari de la data d’inau­gu­ra­ció de l’entitat, van concedir-se per primer cop els premis de la Fun­da­ció, en aquesta ocasió als quatre expresidents vius de la institució i al pre­si­dent de l’Agrupació d’Exjugadors.”

I tampoc no s’ha d’obli­dar que el Museu Futbol Club Barcelona President Núñez, que recull i mos­tra als seus visitants la rica història de la institució i les seves fites es­portives i so­cials i que és el museu més visitat de Catalunya “amb un milió dos-cents mil visitants i escaig, depèn també de la Fundació, que s’o­cu­pa de tenir-ne cura i d’ampliar contínuament els fons exis­tents i ex­po­sats, gràcies, en molts de casos, a la col·laboració dels propis socis i seguidors que donen objectes personals perquè pas­sin a formar part de la història col·lectiva del club.”

L’única condició per dur a terme totes aquestes iniciatives és que “es pu­guin autofinançar completament. Els pressupostos i les despeses ac­­tuals que es mouen en el món del futbol i de l’esport en general deter­mi­nen que el club tingui la seva pròpia activitat econòmica i per això, a l’hora d’organitzar qualsevol activitat, el pas previ per a la Fundació és buscar la col·laboració d’empreses que hi donin suport.”

El prota­go­nisme i la importància que aquest club esportiu té en la societat catalana ha possibilitat que compti amb la col·laboració de més de cent empreses que sub­vencionen específicament cadascuna de les iniciatives que la Fun­da­ció organitza. Per agrair-los aquest fort impuls que concedeixen als objectius de l’entitat, els seus dirigents s’estan plantejant la possibilitat “de desen­vo­lu­par activitats de màrqueting promocional que comportin un benefici mutu per a aquestes empreses. D’aquesta manera podrem compensar-los en part l’esforç que fan per la Fundació.”

La força i la iniciativa d’aquesta Fundació es comprèn fàcilment en co­nèi­xer els noms dels seus patrons. Aquesta llista està formada pels 21 membres de la Junta directiva, pels expresidents del Club i per personalitats des­ta­ca­dís­simes de la vida cultural i social catalana. Són les següents: Josep Ma­ria Álvarez, secretari general d’UGT a Catalunya; Ferran Ariño, exdirectiu i candidat a les eleccions per a la presidència del club el 1978; Carles Bar­nils, editor de la revista Barça durant els anys 1962-1965 i fundador i edi­tor de la firma RB; Arcadi Calzada, president de Caixa Girona; el tenor Josep Carreras; el poeta Miquel Martí Pol; Fèlix Millet, president de l’Orfeó Català, també és vicepresident primer de la Fundació; el prestigiós advocat i ex­par­lamentari Miquel Roca; Joan Rossell, president del Foment del Tre­ball; Joan Manuel Soler, empresari d’automoció; el pintor Antoni Tàpies, cre­a­dor del cartell del centenari; Martí Vergés, exjugador del club i president de l’Agrupació d’Exjugadors i Raimon Bergós, que n’és el secretari, i ac­tua com a director gerent el senyor Joan Lacueva. “Aquesta heterogènia bar­re­ja de noms ens dóna una idea de la capacitat de convocatòria i de les repercussions que continua tenint el barcelonisme en la nostra so­cie­tat.” I és que hi ha sentiments que, afortunadament, mai no canvien i més en­cara si tenen una fundació al darrere que fa club.