Srs. Giuseppe Gamucci i César Bardají
Srs. Giuseppe Gamucci i César Bardají
PC, 12è VOLUM. Fundacions

SRS. GIUSEPPE GAMUCCI I CÉSAR BARDAJÍ

FUNDACIÓ WINTERTHUR

Text del 2002

Tot el que sigui conscienciar la població per tal que els seus hàbits en matèria de conducció siguin correctes és perfecte.

.

Winterthur és coneguda com una gran empresa d’assegurances del grup Crédit Suisse; però darrere d’aquesta empresa, a més dels milers de perso­nes que treballen en les diverses àrees de negoci de la companyia, n’hi ha uns quants que dediquen el seu temps a la Fundació Winterthur, una fun­dació que va néixer l’any 1998 i que ha tirat endavant un gran nombre de campanyes i ajuts, tal com expliquen Giuseppe Gamucci, director, i César Bardají, vicepresident: “De fet, la fundació és fruit de la transformació d’una entitat d’àmbit català, anomenada Winterthur Formació Fun­da­ció Privada que va néixer a Barcelona amb la voluntat de col·­laborar amb la Universitat Politècnica de Catalunya i l’Escola d’Admi­nis­tració d’Empreses per oferir una carrera universitària d’empresarials amb es­pe­cia­lit­zació en la branca d’assegurances.”

Però aquella activitat ha pas­sat a una altra entitat del Grup. La Fundació Winterthur pren la seva forma actual l’any 1998, amb nous objectius i estatuts adreçats a tot l’Estat: “La vam trans­­for­mar en una fundació cultural de patrocini i mece­natge d’ac­ti­vitats cul­turals, i encara hi vam afegir una bran­ca d’activitat dedicada a la pre­ven­ció de riscos i a la difusió de la cultura de la seguretat.”

L’interès de Winterthur per la prevenció de riscos es remunta a principis dels vuitanta, quan un conjunt de factors socials, amb l’increment del parc auto­mo­bilístic i el despertar de l’economia espanyola, porta un increment nota­ble de la sinistralitat tant en accidents de circulació com en els laborals i els de la llar, a més de la nova preocupació pels problemes que es pugui causar al medi ambient: “Winterthur hi té interès com a asseguradora, però també mostra la preocupació social d’una empresa establerta en un con­text.”

No oblidem que la companyia va establir-se a Catalunya a prin­ci­pis de segle i que des d’aleshores el lligam i la integració al nostre país han es­tat molt importants: “Fidels a la tradició de la casa mare suïssa, es van començar a portar a terme les primeres campanyes destinades als nens, perquè entenem que els infants són l’embrió dels futurs adults res­pon­sables i eren el terreny més fèrtil on podíem començar a sem­­­brar.” A través de convenis amb escoles, ajuntaments i conselleries d’edu­cació de tot Espanya, Winterthur va engegar programes de seguretat vial adreçats als escolars de tot el país: “Després, vam estendre’ns tam­bé a les campanyes mediambientals i de seguretat a la llar, fins que vam decidir fer un salt generacional i dirigir-nos també als adoles­cents i joves.”

I és que l’evolució de la societat en els darrers cinc o sis anys ha por­tat un augment esfereïdor dels accidents en una franja d’edat compresa entre els 16 i els 25 anys: “En gairebé el 70% dels accidents hi ha joves involucrats, i normalment la causa principal d’aquesta sinis­tralitat ve donada per la ingesta d’alcohol.” Així van néixer, doncs, les darreres cam­panyes de la Fundació Winterthur, que volien incidir en la perillositat de barrejar alcohol i conducció: “Pensem que hem aconseguit integrar els esforços tant dels mitjans de comunicació com dels crea­dors de la campanya per poder llançar la idea que la conducció no és un joc i que si beus estàs en una situació de perill real.”

Importava que aquest missatge arribés als joves: “Havíem de trobar un missatge que no fos ni paternalista ni massa pedagògic en el sentit tradicional, ha­via de ser proper als adolescents del nostre país i per això vam posar l’accent en la realitat virtual, es tractava que els nois i noies veiessin que en un joc pots jugar-te-la, però no en la vida real.”

La Fundació Winterthur pensa que “tot el que sigui conscienciar la po­­bla­ció per tal que els seus hàbits en matèria de conducció siguin correctes és perfecte.” I en això no val pensar que a les empreses els podria beneficiar el fet que hi hagués menys sinistralitat: “Això no és cert, perquè la companyia avalua els riscos i posa les primes en funció d’aquests i de moltes altres coses, el fonamental és ser una com­panyia competent i que destaqui per l’excel·lència dels seus ser­­veis. Si la sinistralitat baixés, és cert que les primes baixarien a la meitat, però nosaltres no hi guanyaríem ni hi perdríem, el que sí que hi hauria seria un benefici social evident.”

Giuseppe Gamucci i César Bardají, però, expliquen que la Fundació Winter­thur no sols participa en la prevenció de riscos, sinó que també impulsa projectes culturals: “Hem apostat per la relació a llarg termini amb enti­tats culturals molt importants, tant com ho poden ser el Museu del Pra­do, el Palau de la Música Catalana, el Liceu o la catedral de Burgos. Intentem donar un toc personal a totes aquestes grans institucions i ajudar-les en determinats projectes.”

I ens n’expliquen alguns exemples: “Tenim un conveni amb el Museu del Prado que ens permet tenir un pla a cinc anys vista i així donar prioritat a unes o altres accions en fun­ció de les necessitats del museu. Hem organitzat, per exemple, vi­si­­tes d’escolars que acaben amb un taller de pintura. A Barcelona, hem participat en la reconstrucció del Liceu i a Burgos estem ajudant a la restauració de la catedral. Participem també a ARCO, la fira d’art con­temporani, i col·laborem amb el Palau de la Música de València i amb el Teatro Real de Madrid.” La seva atenció es dirigeix a grans projec­tes: “Creiem que podem fer accessibles els grans centres de la cultura a l’Estat espanyol, podem aconseguir que siguin a l’abast de tothom.”

D’altra banda, la Fundació vol promoure i estimular el debat social, l’inter­can­vi d’idees i opinions, així com el foment de la lectura. En aquesta línia, la Fundació, a través del Fòrum de Debat Club Winterthur, inclou dins de les seves activitats l’organització de conferències i taules rodones sobre te­mes d’actualitat, i la presentació de novetats literàries. En els últims tres anys, han passat pel Fòrum figures com Camilo José Cela, Rigoberta Men­chú, Francisco Umbral i Antonio Gala, entre d’altres.

La Fundació Winterthur, a més, compta amb un president d’excepció, D. Jaime de Marichalar, duc de Lugo: “D. Jaime de Marichalar és un dels directius de Cré­dit Suisse des de fa uns quants anys. De fet, quan va contraure matrimoni amb la Infanta Elena estava treballant a la seu del banc a París. L’any 1998, va tornar a Espanya per incor­po­rar-se a l’oficina de de Madrid. Va a ser aleshores, quan a Winterthur està­vem prepa­rant el naixement de la fundació, que vam tenir la idea de presentar-li el projec­te. Li va agradar tant que des del principi va acceptar ser-ne presi­dent.”

A més, el senyor Gamucci i el senyor Bardají destaquen: “Es­tem molt orgullosos de la seva presència i molt agraïts pel seu entusias­me, perquè és un president molt actiu, que s’in­vo­lucra, pren decisions i gaudeix fent-ho.”

Pel que fa al futur, afirmen: “Tenim un objectiu clar i seguirem treballant per fer-lo realitat: difu­sió cul­tu­ral i prevenció és el que més ens inte­res­sa i continuarem per aquest camí. A més, en la mesura que pu­guem augmentarem la quantitat d’actuacions que estem fent.”