Joaquim, Miquel i Carles Aliu
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Srs. Joaquim, Miquel i Carles Aliu

Gerundense de Plásticos SA