Sr. José Antonio Robles Serrano
Sr. José Antonio Robles Serrano
PC, 12è VOLUM. Fundacions

SRS. JOSÉ ANTONIO ROBLES SERRANO, ALBERTA LÓPEZ I ANA FRAGO

FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ

Text del 2002

Cada vegada són més nom­bro­sos els ajuntaments que pre­nen iniciatives per pro­mou­re l’ocupació de la seva po­bla­ció. És el cas de l’Ajun­ta­ment de Barberà del Vallès que a través d’una labor acu­rada i professional ofe­reix uns serveis que ajuden a la ciu­ta­dania a trobar un lloc de tre­­ball o a autoocupar-se. Aquests serveis s’ofereixen a través de la Fundació Barberà Pro­mo­ció que es va crear el 1998 partint d’una empresa muni­ci­pal, AISA (Actividades Inte­gra­das). La presideix José Antonio Robles, alcal­­de de Bar­berà, el qual ens exposa les ca­racterístiques del pro­jecte. “El 1998 vam veure que era necessari separar l’activitat de pro­­moció ur­banística d’AISA de les activitats de promoció socio­eco­nò­mica adre­çades a les persones, que és bàsicament l’objectiu de la Fundació.”

Les activitats que es realitzen a la Fundació es canalitzen a través de cinc àrees de funcionament. “Una àrea és la de l’observatori del mercat la­bo­ral des d’on s’intenta veure quin és el conjunt de necessitats del mu­nicipi, tant dels ciutadans com de les empreses ubicades. Aquesta anà­lisi va més enllà de l’àmbit de Barberà del Vallès i s’estén per una àm­plia zona del Vallès Occidental. A partir de la detecció de la ne­ces­si­tat comencem a elaborar tot tipus de programes i serveis. La visió que aporta és més global i ajuda a planificar millor les estratègies.”

La Fundació disposa d’una segona àrea d’activitat que se centra en l’àm­bit de la formació. “Des d’aquesta àrea canalitzem les necessitats for­ma­ti­­ves que s’han detectat en els estudis del mercat laboral tant d’em­pre­­ses com de persones. Realitzem cursos de formació específics per cobrir necessitats noves i també cursos de formació continuada. Te­­nim formació adreçada al col·lectiu d’aturats, de més o menys de 25 anys, però també per a gent ocupada que necessita una requa­li­fi­ca­ció per mantenir el seu lloc de feina o per optar a una altra ocupació. Tam­bé fem col·laboracions amb empreses que ho sol·liciten. L’es­truc­tu­ra de treball de la Fundació ens obliga a tenir una capacitat de res­pos­ta molt ràpida que va en concordança amb la variabilitat del mer­cat laboral i de l’espectre socioeconòmic.”

La formació i l’assessorament que presten pot canviar radicalment en qües­tió de mesos perquè les necessitats canvien i perquè les empreses sol·liciten personal format en unes altres habilitats i coneixements. “Una de les característiques d’una estructura com la nostra ha de ser, doncs, la capacitat de resposta ràpida i l’anticipació. Ara se’ns presenta el pro­blema dels immigrants que arriben a la nostra zona i necessiten ajuda. Ens estem preparant per entendre i donar una resposta ade­qua­da a aquest col·lectiu, ajudar-los a trobar un lloc de treball i in­se­rir-se culturalment, socialment i laboralment. Un dels grans reptes de la Fundació, però, continua sent el col·lectiu de dones, dels més afectats per l’atur, així com els discapacitats i els de difícil inserció.”

Una altra àrea important dins de la Fundació és la d’orientació: “Els usu­a­ris que arriben al centre s’orienten segons les seves carac­te­rís­ti­ques cap a un programa formatiu, un programa d’ocupació o un d’auto­ocu­pa­ció.”

Com a continuació d’aquesta àrea, s’estructura la d’ocupació: “És la que està més en contacte directe amb les empreses. Orga­nit­za pràc­tiques formatives dels alumnes que tenim a l’àrea de forma­ció. Es­ta­bleix els convenis de col·laboració de tot tipus amb empre­ses, gre­mis, associacions, etc.” Finalment, aquestes quatre àrees es com­pleten amb la d’assessorament empresarial “que dóna formació, in­formació i assessorament a persones que tenen un projecte em­pre­sarial.”

Hi ha altres ajuntaments de Catalunya que treballen en aquesta línia però no pas mitjançant la forma jurídica de fundació. “Creiem que aquesta for­­ma ens permet complir millor els nostres objectius de tipus social di­rigits a la població de Barberà. Les dades d’usuaris referents al pe­río­de 2001 dels programes de la Fundació indiquen que l’han uti­lit­zat al voltant de 2.400 persones, fet que posa de manifest que la po­bla­ció ens coneix i usa els nostres serveis. S’està complint el nostre ob­jec­tiu, crear ocupació i mantenir-la. A Barberà tenim una taxa d’atur re­gis­trada que està al voltant del 7,1%, xifra lleugerament superior a la de l’any anterior però que continua estant per sota de la taxa ca­ta­la­na i espanyola. Pot ser l’indicador que evidencia que el model que hem triat per aconseguir la reducció de l’atur és útil i efectiu.”

La Petita i Mitjana Empresa (PIME) és especialment important en el futur del territori i des de la Fundació en són conscients. “El teixit empresarial ca­talà passa per la consolidació i manteniment de les PIMES que són les que generen més llocs de treball en els municipis. Barberà acull ca­­­torze mil llocs de treball i si bé tenim grans empreses mul­ti­na­cio­nals establertes, no s’ha de deixar de banda la PIME, el motor de la nos­­tra economia. A Barberà optem per la implantació empresarial, la cap­­tació d’empreses per obtenir centres de recerca en noves tec­no­lo­gies.”

En aquesta línia de potenciar el teixit empresarial del municipi, des d’AISA fa deu anys es va prendre la iniciativa de posar en fun­cio­na­ment un centre d’empreses, el Nodus Barberà, que ha tingut una gran aco­lli­da i que dóna respostes a les necessitats de les empreses. “Es troba al cen­tre del polígon Can Salvatella, de gran importància. Hi ha un hotel d’en­ti­tats d’empreses que està ple en un 95%. Hi ha 40 empreses de ser­veis ubicades i, d’aquestes, el 30% són de noves tecnologies.”

Els reptes de la Fundació Barberà Promoció en els propers anys són di­ver­­sos. Per una banda es pretén fer confluir totes les formacions existents al centre amb les reglades. “Estem iniciant la transició escola-treball per uni­ficar aquestes formacions. També volem crear una escola d’auto­mo­ció i una d’arts gràfiques i homologar-les per fer-hi cicles for­ma­tius de grau mitjà. Estem pendents de la realitat social del nostre mu­ni­ci­pi i de les seves mancances per poder oferir respostes que con­tri­bu­eixin a millorar la qualitat de vida dels seus habitants.”