Srs. Vicenç Lluch, Adolf Gilabert i Sra M. Assumpció Subirà
Srs. Vicenç Lluch, Adolf Gilabert i Sra M. Assumpció Subirà
PC, 12è VOLUM. Fundacions

SRS. VICENÇ LLUCH I ADOLF GILABERT I SRA M. ASSUMPCIÓ SUBIRÀ

FUNDACIÓ RUBRICATUS

Text del 2002

Els pratencs són, per a tota la societat, un clar exemple d’es­­forç col·lectiu i solidaritat. A principi dels anys 70, un re­duït grup de pares i mares amb fills disminuïts psíquics decidiren associar-se i afron­tar una realitat humana difícil d’entendre i d’assumir ales­ho­res, quan la subnormalitat era observada amb els ulls de la ignorància i de la por. Grà­cies a la inquietud d’aquests pares i amics afec­­tats, es va crear l’Asso­ciació d’Amics del Subnormal que, amb dificul­tats i sense cap ajut inicial per part de l’Administració públi­ca, aconseguí arreplegar 800 socis: “La societat no havia entès encara que el tema de les persones amb discapacitat psíquica no afectava exclusiva­ment els qui tenien el problema a casa, sinó que era cosa de tots. Per a la família, no era gens fàcil acudir a l’Associació, i tampoc li re­sul­tava senzill acceptar el problema del seu fill o filla”, rememora Vi­cenç Lluch i Beltrán, actual vicepresident de la Fundació Rubricatus, de la qual és president Antonio Pedrero Utrilla, tinent d’alcalde coordinador de l’À­rea de Serveis a la Persona de l’Ajuntament del Prat de Llobregat. D’aquella Associació van sorgir l’escola Can Rigol i també el taller Sant Isidre i amb l’Ajuntament, el Patronat Municipal de Persones amb Discapacitat: “De mi­ca en mica anàvem tirant endavant amb moltes vicissituds, hi anàvem involucrant l’Ajuntament i la Generalitat, tot i que llavors no s’aconse­gui­en subvencions.”

Va aprovar-se la LISMI –llei que preveia aquesta pro­blemàtica social–, però no representava una solució suficient, malgrat que, per fi, s’obria una escletxa de progrés. “L’escola se’ns va fer petita i els nens creixien, havien de deixar-la, raó per la qual es va muntar el taller.”

M. Assumpció Subirà, presidenta de l’Associació de Pares i Mares d’Usuaris del Servei de Teràpia Ocupacional, membre de la Fundació i tam­bé mare d’un fill amb discapacitat, puntualitza que “la necessitat va obli­gar els pares a actuar amb decisió i empenta per tirar-ho tot endavant, però vèiem que sols no hi arribàvem. Vam aconseguir que l’Ajunta­ment, a través del Patronat, ens escoltés i hi prengués un compromís ferm. El que preteníem era cobrir les necessitats de les persones amb discapacitats psíquiques al llarg de tota la seva vida.”

Era el moment de constituir una Fundació, en la qual el Patronat Munici­pal participaria amb més del 50%. “Vam veure el cel obert”, afirma Vicenç Lluch, qui havia estat durant molts anys president de l’AMPA, de l’escola i del taller Sant Isidre. Rubricatus va ser constituïda l’any 1997 per donar res­posta a unes mancances evidents: “L’entitat és jove i requereix treballar dur per tal que arribi a comptar amb la força d’un elevat nombre de socis, però no oblidem que al darrere hi ha 30 anys de sacrifici i de llui­ta de molts pares i mares, i persones sensibilitzades amb el tema, que no han deixat mai de donar-hi suport i de col·laborar-hi. Ens sentim molt identificats amb la definició de rubricatus, que significa ‘riu d’ai­gües roges’ i es refereix al Llobregat, pel seu sentit metafòric.”

El que es persegueix des d’aquesta institució sense ànim de lucre és “la in­te­gració en la societat de les persones amb discapacitat psíquica del Prat. Si bé aquest objectiu és ambiciós, també implica una gran difi­cul­tat de gestió, per la diversitat d’activitats que desenvolupem. Els diners són limitats. En l’actualitat, rebem ajudes públiques que hem de gestionar amb cura. Hem de fer veritables miracles, però creiem que aquest recolzament continuarà endavant i que les nostres activi­tats ens permetran assolir un equilibri pressupostari i una sosteni­bi­li­tat òptima.”

Rubricatus diposita tot el seu enginy en la inserció laboral com a mitjà per integrar dignament el disminuït en la societat. Tesiprat és un cen­tre especial de treball, creat i coordinat per la Fundació, mitjançant el qual es cobreix un ampli ventall d’actuació qualitativa i competitiva –manipulats, missatgeria, jardineria, neteja, restauració, comerç­– i així, es culmina la la­bor de l’escola Can Rigol i del taller Sant Isidre: “Hem demostrat que som capaços de fer feines com qualsevol altra empresa; ens valem de la qua­­litat, el rigor i l’exigència per competir en el mercat. No volem ser trac­tats des del punt de vista de l’almoina, ni desitgem que ens catalo­guin de manera desnaturalitzada. El servei que oferim és per­fec­te i l’em­­presa que ens contracta sap que està contribuint a l’expansió d’u­na institució molt especial”, assegura el di­rec­tor Adolf Gilabert.

El món del disminuït sempre ha encarat problemes que comporten soluci­ons a llarg termini. A la manca de conscienciació social, al dèficit d’equi­pa­ments públics, a les desigualtats en la distribució pressupostària i geo­gràfi­ca de centres, etc., s’afegeixen altres cavalls de batalla. “La nostra idea sempre ha estat atendre tot tipus de discapacitats, perquè hem patit directament la falta de centres especialitzats que atenguin ade­qua­da­ment aquestes persones, que evitin l’aglutinació i potenciïn els projec­tes de vida individuals, la seva dignitat i l’atenció específica, d’acord amb les diferents necessitats, disfuncions, graus i desigs per­sonals”, assenyala M. Assumpció Subirà.

Les teràpies modernes, afortunadament, han allargat l’esperança de vida dels disminuïts psíquics, però han escurçat les possibilitats d’uns pares es­go­tats i amb edats força avançades, per poder suportar sols el pes d’una càr­rega tan gran. Aconseguir per als discapacitats del Prat, i també de tot Catalunya, la cobertura de recursos i serveis que atenguin les seves neces­si­tats durant tot el seu cicle vital és la fita primera de la Fundació. El pas se­güent de l’entitat és veure complert un projecte que començà amb l’Associ­a­ció d’Amics del Subnormal fa més d’un quart de segle i s’arrodoniria amb la creació, amb l’Ajuntament i sota el patronatge de la Generalitat, d’una re­si­dència i un centre de dia: “Per atendre les persones amb dis­ca­pacitats durant tota la vida, és necessària una institució d’aquesta mena. Quan, finalment, la residència sigui una realitat, el Prat serà un e­xem­ple gairebé únic i es veurà complert el somni d’una de les pobla­ci­ons catalanes que compta amb l’índex més elevat de serveis per a dis­minuïts psíquics”, conclou Antonio Pedrero.