Dr. Valentí Fuster
Dr. Valentí Fuster
PC, 12è VOLUM. Fundacions

Valentín Fuster – Cardiólogo

FUNDACIÓ VILA MEDIEVAL DE CARDONA

Text del 2002

S’ha de donar oportunitats a la gent jove perquè en ells hi ha el futur.

.

Cardona és una vila amb una riquesa històrica i arquitectònica re­co­ne­gu­des. S’estén al peu d’un magnífic castell documentat des del segle VIII. La naturalesa també ha deixat la seva marca en aquesta localitat: és ben coneguda la muntanya de sal, una formació geològica única a Europa. Les mines que s’hi van construir han estat, durant anys, una font de crei­xe­ment industrial per a la zona. El 1990 va tenir lloc el tancament del jaciment. Ca­lia un impuls per reactivar el comerç i la vida d’una vila amb un po­ten­cial turístic important. L’eminent cardiòleg Valentí Fuster coneix bé aques­ta població. La seva esposa hi és nascuda. Malgrat la seva intensa ac­ti­vi­tat professional i el fet que des de fa anys resideix als EUA, no ha oblidat les seves arrels, ben al contrari. Ell mateix ens explica els precedents de la creació de la Fundació Vila Medieval de Cardona que presideix: “Al vol­tant de la dècada de 1980 vaig participar en el desenvolupament de la primera unitat coronària per a malalties cardíaques agudes rurals a Espanya que va tenir lloc a Manresa. Aquest esdeveniment va anar precedit d’una sèrie de cursos de cardiologia que vaig començar a or­ganitzar a Cardona. Arran d’aquest fet, la vila em va fer fill adop­tiu. Em va semblar que podia fer alguna cosa interessant per Cardona i va sorgir la idea de crear una fundació. Era l’any 1993.”

La Fundació Vila Medieval de Cardona centra les seves accions en tres àm­bits: “Per una banda estem duent a terme la rehabilitació d’es­pais ar­quitectònics i paisatgístics de Cardona, també pretenem divulgar la història de la vila i promoure-la culturalment. La Fundació és sen­si­ble a les profundes transformacions que ha patit, especialment al llarg dels tres darrers segles. Estem promocionant i col·laborant en la re­cu­­peració arquitectònica del casc antic de Cardona, la restauració dels seus monuments històrics, el desenvolupament de dissenys ur­banístics respectuosos amb el caràcter medieval de la població i la pro­tecció de la natura que la rodeja. En aquests moments estem re­ha­bilitant en col·laboració amb l’Ajuntament de Cardona i la Ge­ne­ra­litat de Catalunya el camí medieval que uneix el centre històric amb el castell. També hem adequat un parc situat a l’entrada del poble i que es troba al peu del castell. Són més de 7.000 m2 de zona verda, es­portiva, lúdica i centre de comunitat de veïns.”

La Fundació també ha adquirit el Palau Graells (segle XIII), junt amb l’Ajun­tament de Cardona i la Generalitat de Catalunya, per a usos culturals. “Vo­lem protegir l’edifici, realitzar-hi sessions culturals i adequar-lo per po­sar-hi part de l’arxiu de Cardona. La duquessa de Cardona ha ce­dit molt de material sobre la història de la vila. A l’edifici s’hi han lo­ca­lit­zat unes pintures civils dels segles XIII-XIV idèntiques a unes d’u­na casa de l’època del carrer Argenteria de Barcelona. Estan en procés de restauració per poder-les exhibir al palau. En un altre àmbit, s’ha re­alitzat l’ajardinament de la zona al voltant del monument de L’11 de Setembre, situat a la Plaça de la Fira, i la convocatòria d’un concurs anual de flors als balcons dirigit a incentivar la cura de les façanes.”

Una de les accions més destacades de la Fundació és el Concurs d’ar­qui­tectura i urbanisme en col·laboració amb l’Ajuntament de Cardona. “L’or­de­na­ció urbanística d’aquesta vila és complexa, pel terreny i per man­­ca d’estudi. El concurs està patrocinat per la Fundació en col·la­­­bo­ra­ció amb el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Els projectes presentats van ser de gran nivell.”

Altres actuacions realitzades han es­tat l’aportació de fons per il·luminar l’Església de Sant Miquel i, pel que fa a la promoció cultural de la vila, l’organització anual del Concert de mú­si­ca clàssica. “La nostra voluntat és animar la vida cultural de Cardo­na. Una forma és amb concerts de música clàssica que fem a la col­·le­­gia­ta de Sant Vicenç (s. XI), dins del recinte del castell. Han actuat ar­tistes de gran renom com Jordi Savall, Alicia de la Rocha o Victòria dels Àngels, i també el Quartet de la Filharmònica de Viena.”

Però l’arrel d’aquest projecte sorgeix de la Jornades de Cardiologia que or­ganitza la Fundació des de la constitució d’aquesta. “Des del 1993 or­ga­nit­zo una trobada amb caràcter biennal de cardiòlegs espanyols. Les sessions són de tres dies durant els quals ens posem al corrent so­bre tot allò que fa referència a malalties cardiovasculars i del cor. Ha tin­gut molt d’èxit. Considero que és una base educativa, sobretot per a la gent jove. L’èxit de participació va fer que haguéssim de tras­lla­dar la trobada a un altre lloc perquè el cinema de Cardona no podia aco­llir tanta gent. Les vam traslladar a Sitges encara que la idea és re­tornar a Cardona, potser restringint l’accés a les Jornades sols per a joves de menys de 35 anys.”

Els guanys que s’obtenen de l’organització de les Jornades van destinats a la Fundació. El Dr. Fuster incideix en la idea que “s’ha de donar oportunitats a la gent jove perquè en ells hi ha el futur. Catalunya i l’Estat espanyol tenen un valor enorme en la gent jove que no s’està potenciant sobretot vinculat al tema de la inves­ti­ga­ció. S’ha emfatitzat massa figures consagrades i no s’ha ajudat la gent de la pedrera. Amb unes altres paraules, seria molt important que Espanya donés prioritat a l’idea de potenciar la formació de joves investigadors.”

Aquesta és una visió que s’aplica en altres països i aporta grans resultats: “Les ad­mi­nistracions estatals no com­par­teixen aquesta visió. Tenen plan­te­ja­ments a més curt termini. Jo parlo d’una visió a llarg termini, 10-15 anys. Cal més gent dedicada al futur de la nostra societat. Als països del sud-est asiàtic s’ha doblat el pressupost en investigació i es bus­ca la gent jove perquè saben que són el futur i que la seva labor in­ves­ti­gadora donarà uns fruits al cap d’uns anys.”

“La Fundació és com un somni. Quan vam començar fa 10 anys, vaig creure que tindríem una satisfacció al cap de 15 anys. Hem acon­se­guit molt però encara hi ha molt més per fer. Ho durem a terme sen­se presses. Es tracta d’intentar motivar la gent, sobretot de Cardo­na i molt especialment, la gent jove. Ja hi participen però podrien inte­grar-s’hi més. L’equip municipal de l’Ajuntament està col·laborant amb les nostres iniciatives. Tot i que les mines reben més de 70.000 visites l’any, no es tradueix en visites al conjunt històric de la vila. A més, el poble no està preparat encara per retenir aquest turisme. En­tre tots podem invertir aquesta tendència perquè impliqui riquesa i benestar per a la gent de Cardona.” L’objectiu de la Fundació Vila Me­die­val de Cardona és que en pocs anys aquesta localitat de la comarca del Bages sigui un punt turístic de referència pel seu conjunt històric, arqui­tec­tònic, cultural i paisatgístic. El Dr. Valentí Fuster i tots els membres que con­figuren el Patronat de la Fundació treballen per revitalitzar aquesta vila del cor de Catalunya i donar-la a conèixer arreu.