Sr. Albert Sala Reixachs
Fotografia: Àngel Font
PC, 11è VOLUM. Assessors jurídics d’empresa

Sr. Albert Sala Reixachs

BUFETE SALA REIXACHS

Text del 2001

La necessitat de gaudir d’un bon servei en el malaurat cas d’haver de menester assessorament en matèria de dret concursal, és evident. No obs­tant això, en el nostre país encara no hem assolit el nivell d’especialit­zació idoni per tal de gestionar aquesta difícil situació per a l’empresari. El despatx fundat i presidit per Albert Sala és una de les poques excepcions. “Després d’acabar la carrera i passar per la passantia, vaig establir-me pel meu compte. Era l’any 1974. No va ser gens fàcil perquè pro­venia d’una família d’empresaris del sector tèxtil sense cap tipus de vinculació amb el món jurídic. Tot i així, de mica en mica hem anat crei­xent, apostant en tot moment per una actuació i un assessora­ment completament especialitzats i que tinguessin en compte els durs moments pels quals estaven passant les persones que s’adre­çaven a nosaltres, per a la qual cosa ens ha calgut disposar de nom­broses col·laboracions amb altres despatxos.”

Actualment en el seu projecte participen dotze advocats que actuen sota la premissa d’una atenció i d’un servei artesans, i defugen de la dissorta­da tendència actual vers la pèrdua del compromís ètic que l’advocacia hauria de comportar sempre: “Bona part de la nostra jornada està de­­dicada a estudiar exhaustivament la normativa vigent i a harmo­nit­zar-la amb la pràctica de la nostra dedicació. Per desgràcia, avui en dia en el poder legislatiu abunden els professionals del dret mancats d’experiència pràctica. Això provoca que les regulacions aprovades estiguin faltes d’aquesta vessant i que els autèntics pro­fessionals del dret ho hagin de tenir en compte per interpretar i aplicar la le­gislació amb seny i sensatesa, combinant la teoria jurídi­ca amb la pràctica. En el nostre cas concret, hem de saber dictami­nar si real­ment és adient l’adopció de la suspensió de pagaments, o si, pel contrari, l’empresa ha de presentar la fallida directament, i, fins i tot, si pot seguir amb la seva activitat sense adoptar cap d’a­questes mesures traumàtiques. Alhora, hem d’entaular un diàleg amb els cre­ditors perquè entenguin la difícil situació per la qual travessa l’em­presari i adoptin les me­sures més oportunes. Final­ment, cal que guiem l’actuació em­pre­sarial mostrant al directiu qui­nes respon­sabilitats legals adquireix en fer efectiva aquesta sortida i donant-li el suport necessari perquè l’engegui amb valentia i co­ratge. No hem d’oblidar que l’adopció d’aquestes opcions encara pot ser efectiva quan reflotar l’empresa ja és pràcticament impossi­ble i l’empresari ja ha fet servir tots els mitjans disponibles al seu abast per reconduir la situació. Això fa que les seves implicacions personals siguin mol­tes perquè el possible tancament del negoci fa­mi­liar implica l’aca­bament d’una etapa i forma de vida determinades que no sem­pre els parents més propers estan disposats a assumir, per la qual cosa no és estrany que també es produeixin separacions i tren­ca­ments fa­mi­liars. Nosaltres no ac­tuem en la regulació d’a­ques­tes si­tua­cions, si­nó que les canalitzem a través de lletrats espe­ci­alistes. Per altra banda, cada dia és més freqüent que els advocats tinguin una visió mercantilista de la nostra professió i que el seu pri­mer ob­jectiu la­boral sigui enriquir-se. Nosaltres sempre hem confiat el crei­xement del nostre projecte a l’aval que les actuacions ante­riors re­pre­senten i no pas a la imatge o al màrqueting.”

Per desgràcia no sempre les empreses reben l’assessorament i actuació adequades en aquest àmbit: “Hem de reconèixer que la picaresca em­­pre­sarial també existeix i que moltes vegades és la conseqüèn­cia d’haver rebut un mal consell per part d’un professional del dret que recomana al client que no pagui els deutes. Aquesta situació és molt perillosa perquè comporta greus repercussions penals pos­te­riors. El cert és que la necessitat, la inexperiència o l’afany de lucre condueixen els advocats a fer-se càrrec de situacions que haurien d’estar en mans de professionals experts en aquella àrea.”

Aquesta especialització només és possible als despatxos com el Bufete Sala  Reixachs perquè els grans gabinets determinen una estructura je­ràr­qui­ca, i la con­­següent rotació del personal, que impossibilita l’espe­cia­lització dels e­quips humans: “A banda de la despersonalització dels serveis que ofereixen, el fet que els seus clients siguin grans com­panyies inter­na­cionals determina que no disposin d’experts de pri­mer ordre, per­què, independentment del resultat de les seves ac­tua­cions, les col·laboracions amb aquestes grans firmes tindran con­tinuïtat.”

Un fet que explica la diferència de servei entre ambdues ti­pologies d’asses­sorament és el grau de proximitat entre advocat i client i l’esperit de servei i solidaritat per part del lletrat: “Si em truquen a les dues de la matinada per un problema greu, jo personalment hi a­niré de se­guida. Això és impossible que passi a un gran despatx perquè nos­altres ens movem per vocació, i quan hi ha vocació el servei i l’a­jut al públic són el primer, i les qüestions de facturació i econò­mi­ques passen a un segon pla.”

Tot i que la repercussió i la importància de l’actuació d’Albert Sala i del seu bufet són ja prou importants com per merèixer un lloc destacat dins de la història contemporània de l’assessorament jurídic en el nostre país, no es pot passar per alt la seva vessant com a professor de dret concursal a l’Escuela Judicial i com a estudiós de la matèria. Fruit de les seves anàlisis i reflexions són nombrosos treballs monogràfics pu­blicats a revistes especialitzades i llibres, com ara Impugnación al con­venio en la suspensión de pagos i La terminación de la quiebra y el convenio concursal. També ha participat com a ponent a diversos con­gressos, entre els quals destaquen les Jornades sobre la Nova Llei Concursal organitzades pel Col·legi d’Advocats de Saragossa l’any 2001 i a les quals també va assistir el ministre de Justícia i el president de la Sala Primera del Tribunal Suprem.

Albert Sala se sent satisfet i plenament omplert amb la seva dedicació i trajectòria professionals. És per això que aprofita l’ocasió per fer un re­cor­datori de tres figures que l’ajudaren, donaren suport i determinaren la se­va vocació i profunda estimació pel món del dret: “El meu primer a­graïment és per al meu oncle, Antoni Sala Galí, que, un cop mort el meu pare quan jo encara era molt jove, va ser el guia i el motor de la meva formació personal i acadèmica. El segon és per a la persona que va marcar la meva vocació i amor pel dret: Jesús Corral Fernán­dez, actual magistrat del Tribunal Suprem. Finalment, un record per a qui em va ajudar a fer els primers passos professionals pràctics amb l’empenta i la seguretat necessàries: Vicenç Capdevila. A tots tres el meu afecte i gratitud.”