Sr. Jordi Sabrià Creixell
Fotografia: Àngel Font
PC, 11è VOLUM. Assessors jurídics d’empresa

Sr. Jordi Sabrià Creixell

SABRIÀ & GABARRÓ ADVOCATS

Text del 2001

Jordi Sabrià Creixell, fill d’un ramader empordanès, és a­mic de la pluralitat d’expe­ri­èn­cies, d’aquí que comencés les carreres de dret i filologia an­glo-germànica a la Univer­sitat Autònoma de Barcelona i aca­bés la primera a la Univer­sitat de Deusto, al País Basc. As­se­gura que l’etapa que va pas­sar a Euskadi va ser “molt en­riquidora tant des del punt de vista personal com pro­fes­­­­sional.”

Actualment viu a Sabadell amb la seva dona, tam­bé advocada, Sofia Gaba­rró, amb qui comparteix l’as­ses­soria Sabrià & Gabarró.

L’activitat del despatx és “l’as­­sessorament integral d’em­preses. Els oferim un ser­vei de tot tipus: mercantil, fiscal, laboral, corporatiu i fins i tot comunitari.”

Ara bé, tenen molta cura de “la vessant artesana de la nostra tasca. Treballem pausadament.”

Al seu parer, “l’economia i el dret estan ín­timament interrelacionats, però no hem d’oblidar que la nostra és una professió tradicional i personal, tot i que inevitablement s’estigui mer­cantilitzant.”

Els seus clients són “fundacions, associacions, compa­nyies asseguradores i empreses petites i mitjanes, tant de Sabadell com de Barcelona.” En aquest grup també cal incloure “algunes mul­tinacionals implantades al nostre país amb la intenció de desen­vo­lupar-hi una política d’expansió.”

El fet de tractar amb companyies estrangeres i amb importadores catalanes els ha obligat a conèixer profundament el dret internacional i comunitari. “La desaparició de les fronteres afavoreix l’arribada de nous clients des del punt de vista transaccional, però jurídicament han de seguir les pautes que marca la llei.”

Per això hi ha professionals com ara el ma­tri­moni Sabrià-Gabarró que informen l’empresari forà interessat en el nostre país sobre “quina és l’estructura societària que més li convé.” De tota manera, “les legislacions dels països comunitaris mai no han diferit molt les unes de les altres.” Per a Jordi Sabrià, l’arribada de l’euro serà “un pas més endavant en la integració europea.”

No cal sortir de la nostra frontera per trobar problemes legals. El tema de l’edificació, per exemple, és font de més d’un procés judicial: “Molts im­mobles no compleixen la normativa bàsica que els afecta. Pa­ral·­le­lament, les darreres modificacions legislatives obliguen cada cop més els arquitectes a contractar pòlisses de responsabilitat d’una impor­tància creixent. La causa és que el ritme amb què s’executen les obres és més i més accelerat i imprecís.”

Al seu parer, ens estalviaríem molts de plets si la societat canviés d’esquemes, i és que actualment “el que primer volem són resultats, i això de vegades ens duu a efectuar inter­pretacions tangencials de la norma.”

Un altre origen de conflictes legals són les assegurances, d’entre les quals destaquen com a espe­cia­l­ment complexes les d’accidents: “Quan un indi­vidu pateix un acci­dent de trànsit s’enfronta a múltiples esculls. En primer lloc, la neces­sitat que el vehicle tingui el permís de circulació; en segon lloc, l’as­se­gu­rança d’aquest vehicle, i, per acabar, en cas d’absèn­cia d’as­se­gu­ran­ça, la sol­vèn­cia del titular del vehicle. Si es com­plei­xen els dos pri­mers pa­rà­me­tres, serà l’asseguradora qui es farà cà­rrec de les in­dem­nit­zacions derivades del sinistre, tal com estableix la llei. Ara bé, hi ha la pos­sibilitat que assegurat i asseguradora pactin.”

De tarannà “pactista, pragmàtic i resolutiu”, Jordi Sabrià assegura que “cada cop em costa més interposar una demanda, no per una qüestió d’inseguretat, sinó perquè en moltes ocasions el resultat d’un litigi pot no ser l’esperat.”

Bon coneixedor dels sistemes legals d’arreu del Vell Continent, afirma que “el dret anglosaxó és molt més pràctic que l’es­panyol: un contracte en anglès parteix d’un seguit de definicions i és molt més extens, la qual cosa t’obliga a tenir-lo constantment des­ple­gat a sobre de la taula.”

No per això es tracta de ”documents te­diosos i de lectura difícil, sinó que simplifiquen el contingut essen­cial del con­tracte i sovint es remeten al que diu la norma, mentre que no­s­altres la modifiquem tot adaptant-la a les nostres paraules.”

Aquest despatx sabadellenc treballa amb tota mena de contractes: “De dis­tribució, d’agència, de lloguer, de compravenda, etc.”

El fet de ser fi­lò­leg i dominar altres llengües li proporciona un bagatge que el capacita per “a­dre­­çar-me a tota mena de clients.” Ara bé, subratlla que “l’anglès ju­rídic no té res a veure amb el quotidià. Per sort, al llarg d’aquests deu pri­mers a­nys d’exercici he assimilat un bon nombre de termes ju­rí­dics.»

No és només ell qui aporta un valor afegit a Sabrià & Gabarró Ad­vo­cats. En aquest despatx català es concentren els coneixements de dos juristes expe­rimentats amb una formació complementària: “La Sofia va estar treballant sis anys en una casa assessora barcelonina de reco­ne­gut prestigi.” Va ser en el marc d’aquesta gran firma que va espe­cia­lit­zar-se en dret fiscal.

Tot i les múltiples hores que ha de consagrar al bufet, aquest empordanès assegura que la seva és “una feina molt engrescadora, perquè arribes a tractar una bona quantitat de qüestions.”

Malgrat treballar amb com­pa­­nyies d’arreu de Catalunya i fins i tot estrangeres, conserva les seves arrels i “un petit despatx” a Torroella de Montgrí, el seu poble natal. Asse­gura que és allà on “l’exercici tradicional de l’advocacia” es revela en tota la seva dimensió: “En aquella oficina et visiten clients que, per exem­ple, tenen problemes amb els veïns de les propietats adjacents.”

Aquesta parella de joves lletrats té molts projectes en ment: “Col·laborem amb un despatx madrileny, amb un de gironí i amb una gestoria comptable barcelonina. Volem treure partit de les diferents sinergies que aquesta distribució geogràfica genera, créixer gradualment –a fi de no multiplicar els costos– i en un futur disposar d’un despatx d’una desena d’advocats a Sabadell. Tampoc descartem traslladar-nos a Bar­celona, si bé som conscients que el ritme de vida és molt diferent d’u­na població a l’altra.”

El que volen conservar per damunt de tot és la seva “independència: no desitgem prestar-nos a cap mena de fusió ni ab­sor­ció. Si el mercat ens ho permet, continuarem sent nosaltres.”