Sr. Anna Maria Pibernat Bartés
Fotografia: Àngel Font
PC, 11è VOLUM. Assessors jurídics d’empresa

Sra. Anna Maria Pibernat Bartés

DESPATX PIBERNAT BARTÉS

Text del 2001

Anna M. Pibernat Bartés, actual secretària del Col·legi d’Advocats de Ca­talunya, es va decidir pels estudis de dret després de començar els de me­­decina i d’entendre que aquella no era la seva vertadera inclinació. “La meva vocació no està lligada a les tradicionals nissagues d’ad­vo­cats catalans. De fet sóc la primera lletrada d’una família provinent de l’àmbit rural català, concretament de Jafre de Ter, al Baix Empordà. No obstant això, quan em vaig decidir a estudiar dret s’es­ta­ven pro­duint molts canvis al país i es preveia que encara n’hi hau­ria més, i el dret era un dels mitjans més vàlids per canalitzar aquestes trans­formacions en positiu.”

Un cop acabats els estudis i després de pas­­sar per un breu període de passantia, el 1974 va establir-se pel seu compte: “Durant els primers temps vaig fer-me càrrec de tota mena d’assumptes i la meva vocació va ser clarament genera­lis­ta. He de reconèixer que vaig ser molt afortunada i que no vaig topar amb ga­i­­res dificultats per obtenir clients, guanyar-me’n la con­fiança i con­servar-los. Vaig tenir molta sort perquè vaig gaudir en tot moment del suport, l’ajut i els consells pràctics dels com­panys de pro­fessió més veterans. També he de reconèixer que vaig treballar de valent des del primer dia.”

Aquests anys inicials d’exercici van coincidir cro­no­lògicament amb el turbulent naixement de l’actual democràcia: “Crec que en general no es valora suficientment el paper desenvolupat pels lletrats durant la Transició perquè no es té en compte que el nostre rol d’intèrprets i adaptadors de la normativa franquista al nou marc de­mocràtic va permetre que el pas d’un sistema a l’altre es dugués a ter­me amb la continuïtat necessària per no provocar una situació d’i­nestabilitat política i social.”

Des que Anna M. Pibernat va obrir el seu primer despatx, s’ha encar­regat de l’assessorament de la Pime: “Actualment el petit i mitjà em­pre­sari sap que gaudir del suport adequat li pot comportar un im­por­tant es­tal­vi i una gran tranquil·litat. Això, evidentment, facilita la nostra feina i ens demostra que la tasca de conscienciació que hem portat a terme durant tots aquests anys ha donat els fruits que tant desitjàvem.”

Tot i així, continua havent-hi en la societat una manca de cultura jurídica generalitzada que provoca, d’una banda, una visió dis­tor­si­o­nada del dret i, de l’altra, una concepció simplista del funcio­na­ment de l’Estat: “L’actual sistema educatiu no posa ni l’èmfasi ni la pro­fun­ditat necessaris perquè els alumnes entenguin les carac­te­­rís­tiques pràctiques i els interessos que particularitzen els po­ders le­gis­latiu, executiu i judicial en una democràcia com la nostra. Tam­poc no defi­neix adequadament ni marca prou la diferència exis­tent entre el dret i la noció moral de justícia. Per la seva banda, els mitjans de comuni­ca­ció no ajuden a divulgar el treball quotidià i anònim de tots els participants en el sistema jurídic perquè nor­mal­ment es fixen en els esdeveniments excepcionals en què s’ha pro­duït alguna situació anòmala.”

Aquesta és precisament la gran fita de futur que s’ha marcat el Col·legi d’Advocats de Barcelona: “Hem aconseguit que el nivell i l’oferta de ser­veis que reben els col·legiats creixi espectacularment i que el Col·legi passi a ser un punt de trobada i un club social on es puguin reunir els lletrats i les seves famílies. Alhora, també el funcionament intern de l’entitat ha evolucionat del tradicional sistema de gestió ba­sat en les estructures de les empreses familiars cap a la professio­na­lit­zació. Després d’aquests canvis interns, ens volem centrar en un treball de conscienciació social exterior, que mostri la part més humana de l’advocat com un professional centrat en el servei cap als altres i del dret com una eina de regulació de la vida social i de res­pecte cap a tercers. Potenciant aquests aspectes pensem que podem col·laborar a desterrar els tòpics sobre l’avarícia i la falta d’ho­nes­tedat dels lletrats que, desgraciadament, encara segueixen sent comuns en la nostra societat.”

El tarannà regulador, negociador i moderador de l’ofici d’advocat es fa pre­sent en el dia a dia d’aquests professionals: “Crec que el jurista té l’o­bli­gació ètica d’actuar com a mitjancer entre les parts per tal d’e­vitar el plet. Exceptuant el dret penal, en què parlem de fets con­su­mats, aquesta via únicament s’ha de fer servir en els casos en què s’han esgotat totes les altres possibilitats: diàleg, mediació, arbi­tratge, solucions consensuades, etc. L’apel·lació als jutjats és sem­pre un fracàs per a ambdues parts perquè, en primer lloc, no han estat capaces de posar-se d’acord i han hagut de recórrer al dicta­men d’una persona externa a la seva problemàtica. En segon lloc, els resultats seran insatisfactoris per a la part que perdi i, com a màxim, mitjanament satisfactoris per a l’altra. Totes aquestes raons expliquen que eviti els plets en la mesura del possible i que informi sempre els meus clients de les conseqüències que pot comportar adoptar aquesta mesura.”

La passió pel seu treball i l’esperit inquiet i polifacètic han dut aquesta ad­vo­ca­da barcelonina a participar en diversos mitjans de comunicació, fona­mentalment com a assessora en qüestions legals. En aquesta vessant, el seu objectiu és la divulgació seriosa i contrastada dels fonaments teòrics del dret i la seva utilitat en el dia a dia dels ciutadans: “Fa molts anys vaig participar en La vida en un xip, un programa que emetia TV3 i que pre­sentava Joaquim M. Puyal. En aquesta mateixa cadena tam­bé vaig col·laborar a L’indret de la memòria. Des de fa sis anys, un cop a la setmana assessoro en qüestions legals al programa de Síl­via Cóp­pulo. Intentem que les consultes serveixin de guia general per a la població i que es refereixin a qüestions d’interès comú. Per això, un dels eixos temàtics de l’espai és l’àmbit immobiliari. Desitgem a­propar el món del dret al gran públic i ajudar a popularitzar-lo i a considerar-lo un e­lement present en la nostra vida quotidiana, un ele­ment necessari de conèixer encara que sigui mínimament.”

Anna M. Pibernat se sent molt orgullosa d’haver-se decantat pel dret i no pas per la medicina: “M’agrada la meva professió i em sento molt or­gullosa i plena amb les experiències personals que he viscut. L’ú­ni­ca objecció és la dedicació que exigeix i la intensitat amb la qual vius les problemàtiques dels teus clients, que et pot arribar a afectar perso­nalment.”

Tot i així, el seu únic desig de futur és poder continuar aju­dant el gran públic des del despatx, els seus companys de professió des de la seva activitat desinteressada al Col·legi d’Advocats de Barce­lona i la societat des de la seva participació en els mitjans de comu­nicació. Espe­rem que ho faci per molts d’anys.