Sr. Anton Ramon Sastre Papiol
Fotografia: Àngel Font
PC, 11è VOLUM. Assessors jurídics d’empresa

Sr. Anton Ramon Sastre Papiol

Text del 2001

Anton Ramon Sastre es va introduir a poc a poc en el món del dret, com aquell que pren un camí amb una mica d’incertesa, però que va descobrint a cada pas que ja se’l sent una mica més seu. Ell, tanmateix, ja havia es­tudiat filosofia i per això no ha pogut ni ha volgut mai desvincular l’hu­manisme de l’exercici de l’advocacia: “El meu pare espiritual en la pro­fessió va ser en Lluís Usón Duch, que crec que ha sigut de les persones més destacades que hi ha hagut en aquest país en qües­tions de dret concursal, perquè ell sabia fer costat a l’empresari en mo­ments tan difícils com els d’una suspensió de pagaments o una fa­llida.”

L’Anton Ramon, doncs, va començar a treballar amb ell ja a­bans d’iniciar els estudis i després hi va continuar durant molts anys: “Treba­llava tot el dia i després anava a la facultat al vespre, però tot i així vaig avançar molt de pressa, perquè hi havia matèries que les tocava diàriament al despatx, i només assistia a les que m’intere­s­sa­ven i que m’eren conflictives o llunyanes.”

El despatx de Lluís Usón va ser dels que més a prop va viure la crisi del tèxtil de les empreses petites i mitjanes, la majoria familiars, del Vallès Occidental, i l’Anton Ramon ens en fa cinc cèntims: “Penso realment que el dret concursal és una especialització i que, òbviament té tota una part tècnica, però també cal tenir molt en compte que l’assessor ha de fer costat a la família, que passa realment per un moment molt dra­màtic.”

Fins que un dia va veure que no podia continuar treballant en un camp tan dur: “Psicològicament m’anava enfosquint com a persona, perquè veia situacions molt complicades i no podia tancar la porta del despatx i deixar-les a dins. El cert és que sota una crisi d’empresa, he vist autèntiques ruïnes familiars, famílies que durant anys i anys ho han posat tot a l’empresa i que veuen com se’n va en orris. Penso que és una ex­pe­riència que va molt més enllà del dret.”

Actualment està tre­ba­llant com a assessor de dues entitats molt dife­rents, però basades en una filosofia en què l’Anton Ramon se sent molt còmode: “Estic al Reial Auto­mòbil Club de Catalunya com a secretari tècnic i fent tasques d’as­­ses­sorament, i també a la Caixa d’Estalvis de Navarra.”

Ambdues estructures l’han allunyat del patiment que comporten els temes de patologia empresarial. Abans, però, de parlar de l’activitat que fa ac­tu­alment per aquestes dues companyies, volem tornar encara a la seva experiència com a assessor d’empreses en crisi, un assumpte que pocs advo­cats coneixen tant com ell: “La primera cosa que sempre plan­te­ges quan ve al despatx una persona que està en aquesta situació és si realment ell com a empresari aguantarà o no.”

També cal plan­te­jar-se si algú prestarà el seu ajut perquè es pugui trobar una solució: “Hi ha dues ti­pologies d’empreses que jo denominaria abandonades, és a dir, aquelles a qui cap entitat financera ajudarà perquè no creu que siguin prou solvents per sortir-se’n. I són en primer lloc les de nova cre­­a­ció, les que comencen; i, en segon, les que en algun mo­ment de­ter­­­minat entren en crisi.”

El que falta, sembla ser, és cultura a l’hora d’in­vo­lucrar-se en empreses d’aquestes característiques: “El sector de la petita i mitjana empresa es troba molt desproveït, per poder tenir un re­colzament fi­nancer necessites haver demostrat que vals, que creixes, però els co­mençaments sempre són durs i, en moments de crisi to­t­hom procura evitar donar un cop de mà.”

Per això, sovint és l’assessor l’únic que es queda al costat de l’empresari per ajudar-lo a acabar de la millor manera possible: “Malauradament, en aquesta feina veiem com moltes em­pre­ses acaben morint i, per tant, el client desapareix, però mentre les coses han funcionat, el conseller d’empresa ha man­­tingut una relació d’ab­soluta confiança amb el responsable de la companyia.”

La crisi del tèxtil dels anys setanta i vuitanta va ser de les més dures que es recorden en aquest país, i l’Anton Ramon ens parla de les dificultats que van trobar a l’hora de plantejar-se la reconversió: “Batalles com aquestes deixen milers de morts pel camí, i són realment molt pocs els que van aconseguir sortir-se’n i encaminar-se cap a un altre sector que els as­segurés el futur. La professionalització de l’empresari ha arribat tard, i d’aquella desfeta tèxtil en queden ben pocs.”

Això no significa que l’ac­tivitat que aleshores aquells industrials desenvolupaven s’hagi vist su­plan­ta­da, “però els empresaris ja no són els mateixos, aquells ja han de­sa­paregut.”

Davant un panorama tan desolador, la legislació tampoc va saber trobar la fórmula adequada per suavitzar les conseqüències d’una crisi que es va expandir amb rapidesa: “Penso que es legisla massa i que es compleix malament i això passava aleshores i encara passa ara. D’altra banda, és lògic que es legisli i s’objectivin els casos, però quan veus la realitat és quan més llunyanes semblen les lleis.”

El RACC ha esdevingut en pocs anys una associació estimada per la majoria de catalans, tots ens l’hem fet una mica nostra, i pensem que l’An­ton Ramon pot explicar-nos a què es deu aquesta situació: “Des de fa temps, la filosofia del club és que no és un club que assegura cotxes, sinó que resol els problemes del soci, i els resol en tot l’àmbit que ell ocupa, ja sigui d’oci, de viatge, de família o de la llar.”

I, en tot això, quina és la tasca d’un assessor jurídic? “En aquests moments estic fent d’intermediari entre el que és el projecte directiu i la forma jurídica que té el RACC, perquè com a club esportiu estem arribant als 700.000 socis i les estructures d’aquest tipus d’associacions comencen a que­dar-nos petites.”

D’altra banda, és un club que no deixa de treballar ni de millorar en tot el que fa: “Som l’únic club esportiu del món que organitza tres proves internacionals d’alt nivell, com són la Fórmula 1, el mun­dial de ral·lis i el de motociclisme, i per això ens demanen sovint con­sell. I tenim la fundació, que col·labora amb escoles, universitats i a­juntaments, i fa estudis de viabilitat i reorganitzacions del trànsit de ciutats de l’Estat.”

Els matins, el nostre lletrat assessora la Caixa d’Es­talvis de Navarra: “És una entitat amb una filosofia molt propera a la meva, la seva idea és la de donar un servei molt personalitzat, per això els fem el vestit a mida, retoquem els models prototipus de contractes per cenyir-los a les necessitats del client.”

Anton Ramon és un home profundament reflexiu i manté l’es­perit que, de ben jove, el va portar a decantar-se per la filosofia: “Sempre m’ha pre­o­­cu­pat l’humanització de les estructures professionals, per això em sen­­to lluny dels grans despatxos, perquè penso que l’es­tructura a poc a poc difumina el que és la persona, i jo m’hi sento in­còmode. I d’al­tra ban­da, i pel que fa referència al que està passant ac­tual­ment amb els ad­vocats estrella, per a mi és molt clar que a me­sura que com­prens que la professió és un servei que fas als altres, el protagonisme no hi té lloc.”