Sr. Sebastià Sardiné Torrentallé
Fotografia: Àngel Font
PC, 11è VOLUM. Assessors jurídics d’empresa

Sr. Sebastià Sardiné Torrentallé

ASSESSORIA JURÍDICEMPRESARIAL ESTCAT

Text del 2001

Amb dues dècades d’experiència, Sebastià Sardiné Torrentallé, fill d’Olia­na i amb despatx a Arenys de Mar, és un jurista més que autoritzat per descriure el món de l’assessorament jurídic amb tots els ets i uts. La seva història professional destil·la una clara vocació internacionalista.

Especialitzat en impostos, aquest català s’ha preocupat d’ampliar la seva formació amb un màster en dret i comerç internacional. En una època en què eren molt pocs els qui havien sentit parlar de globa­lització, ell es va avançar als esdeveniments: “Sabia que arribaria un moment en què les empreses ja no serien d’un lloc concret, sinó que tot estaria inter­connectat. Calia conèixer a fons el pensament jurídic d’altres in­drets, a fi de poder redactar contractes entenedors amb l’ex­terior que convinguessin a totes dues parts. Un contracte que be­neficiï tots els signants és la millor garantia que se’n respectaran les clàu­su­les.”

En tot moment va tenir molt clares les aplicacions pràctiques del que estava fent: “Em vaig matricular al màster per exercir-lo, no per tenir un títol penjat a la paret.”

No va trigar gaire a aplicar els coneixements adquirits: “Un cop conclòs el màster, vaig viatjar a la Xina per establir-hi contactes comercials. Més tard vaig crear la primera empresa hispano-russa del ram de la metal·lúrgia.”

Aquest fet és una mostra de la seva inquietud: “Tot va començar quan vaig descobrir unes broques de color d’or i vaig voler saber d’on procedien. A partir d’aleshores van començar les me­­ves visites a Moscou i les entrevistes amb industrials, socis i cien­tí­fics russos fins que va néixer aquesta firma.”

La seva agenda ha inclòs molts més projectes lligats als sectors més diversos: “Inspirant-me en di­ferents models comunitaris i formes d’entendre les franquí­cies, en especial les fórmules angleses, vaig crear, per a un indus­trial-co­merciant client del despatx, un model de franquícia i el seu orga­ni­grama per funcionar, desenvolupar-se i créixer.”

De coneixements per engegar les seves pròpies aventures emprenedo­res no n’hi han faltat, i actualment presta els seus serveis a més de seixanta pe­tites i mitjanes empreses. Està al costat de l’empresari català humil però “inquiet per innovar i obrir nous mercats. Són els qui fan l’esforç –no reconegut per l’Administració– de desplaçar-se a l’es­tran­ger per in­ver­tir, els qui, encara que fracassin, ho tornen a inten­tar una i una altra vegada. Lògicament, necessiten el suport d’un professional per tal que els orienti sobre quins documents ha de sig­nar i quins no, ja que s’han de tenir en compte les diferents fiscali­tats i interpreta­cions que tot negoci i document té a cada país.”

La seva admiració vers aquests emprenedors és patent: “Em sento molt còmode treballant amb empreses de dimensions reduïdes, les més vitals, perquè és en el marc d’aquests negocis on més es viuen i es pateixen els proble­mes quotidians. Acostumo a dir que jo estic im­mers en l’economia re­al, que no és altra que la microeconomia.”

Va­lo­ra la tasca d’aquests homes i dones, i li preocupa la situació d’indefensió a què es veuen abo­cats: “Les multinacionals gaudeixen del suport de tota mena d’institu­cions, fins i tot de l’aparell financer. El petit em­pre­sari, en canvi, ha d’anar vencent contínuament un seguit d’obs­tacles administratius, econòmics i de tota mena. N’hi ha que per treballar catorze hores co­bren el mateix sou que els seus empleats, que en treballen vuit.”

Sebastià Sardiné coneix molts exemples de les penúries que pateix l’em­prenedor: “Si, per exemple, en un restaurant un cuiner es dóna de bai­xa per malaltia un diumenge i l’amo troba un suplent, no el pot donar d’alta a la Seguretat Social perquè estarà tot tancat i per tant quedarà en situació irregular però no per culpa seva. L’empresari hau­ria de tenir la possibilitat d’adquirir un tiquet o bo amb un deter­minat nom­bre d’hores cotitzades per aplicar-les, quan les precisi, a la con­trac­tació d’una persona que cobreixi una necessitat puntual im­pre­vista.”

I encara hi ha un altre cas molt corrent a la vila on aquest professional exerceix, i del qual ell mateix és testimoni habitual: “L’Admi­nis­tració no és conscient que un vaixell de pesca és una factoria que si no dis­posa del personal adequat no pot posar-se en funciona­ment. Si a una embarcació de quinze mariners li’n falten tres, per qües­tions de se­guretat ja no pot sortir a la mar. Això equival a haver de tancar el ne­goci i deixar dotze famílies sense cobrar. Per contra, a ter­ra, hi ha im­mi­grants amb ganes de treballar que no poden ser con­trac­tats per no tenir els papers en regla.”

Aquest lamentable cas demostra com “un pro­blema polític es trasllada a l’empresari petit. En general, el Govern coneix molt poc la realitat de les firmes modestes.”

És per tota aquesta mena de “situacions irracionals” que s’arriben a crear que Sebastià Sardiné voldria portar la seva solidaritat fins a les darre­res conseqüències: “Qui presenta un recurs contra l’Adminis­tració hau­ria de tenir l’advocat de franc. Altrament, si ens fixem, aquest con­tribuent està pagant dos lletrats: el de l’Estat, a través dels impostos, i el propi.”

Revela que “les injustícies” de què són víctimes els ciutadans “ens obliguen, dissortadament, a ser pragmà­tics: per què no es pot arribar al Tribunal Constitucional per una sanció de trànsit? L’asses­sor informa el client que al seu criteri té raó jurídica, però que aquesta té un cost de procediment en temps –pot trigar anys– i en diners –ad­vocat, procurador…–, i tot això, pot­ser, per una sanció de trànsit d’un  mínim import o per la denegació d’una llicència municipal amb la qual no s’està d’acord. Davant d’això, per tal de ser pràctic, opta per a­consellar al client que pagui la multa.”

I és que, al cap i a la fi, “l’a­d­vocat no és un professional per anar sempre al jutjat, sinó per donar solucions i practicar la medi­cina legal preventiva.”

Ell té molt clar en tot moment que cada cas és diferent: “Mai no he redactat un contracte de lloguer d’un immoble amb l’imprès que venen als es­tancs. Sem­pre els escric a mida.”

Aques­ta manera de treballar no tan sols satisfà les necessitats del client, sinó que “et dóna la sensació que, a través de variants i previsions, crees i innoves dins l’encaix jurídic.”

I no a­maga el plaer que li causa el fet de descobrir que alguna gestoria o des­patx fa servir en un contracte un tipus de redacció inspirada en un do­cument creat per ell: “No deixa de ser un reconeixement a la contri­bu­ció que l’advocat fa al món jurídic.”

El seu principal orgull, però, no és altre que ser conscient que “he acom­panyat tot un seguit de negocis i he tingut la imaginació i la valentia necessàries per ajudar-los a superar els esculls amb què s’han tro­bat al llarg de la seva trajectòria.”

La seva conclusió és elo­qüent: “Estiguem o no reconeguts, els assessors jurídics formem part del teixit empresarial d’un país.”