Sr. Antoni Font Piera
Sr. Antoni Font Piera
PC, 19è VOLUM. Impuls immobiliari

ANTONI FONT PIERA

EUROAUDIT AUDITORES, S.A.

Text del 2007

Els auditors hem de ser independents i semblar-ho.

Antoni Font Piera, llicenciat en ciències econòmiques per la Universitat de Barcelona, és Professor Mercantil i Censor Jurat de Comptes. “Estic afiliat al Col·legi d’Economistes, al Col·legi de Titulats Mercantils i al Col·legi de Censors i Auditors. Quan jo estudiava, era molt freqüent començar pels estudis mercantils, una carrera mitjana que t’ensenyava a treballar des de baix. Després, si volies continuar amb l’ensenyament superior, les dues sortides possibles eren la llicenciatura de dret o la d’econòmiques.”

Amb aquest bagatge acadèmic, el senyor Font dirigeix Euroaudit Auditores, S.A., empresa fundada el 1989. “Des de finals dels 80, l’auditoria començà a ser obligatòria per a moltes empreses i esdevingué una tasca pedagògica, per part nostra i de les institucions. Llavors, molts empresaris descobriren com s’havia de treballar i canviaren l’antiga mentalitat de la doble comptabilitat per la transparència i la modernitat. L’auditoria demostrà que, amb una informació fiable, es podia dirigir millor l’empresa.”

Euroaudit Auditores, S.A. és una societat de serveis formada per un equip de professionals que apliquen en els sectors privat i públic els seus coneixements tècnics i la seva experiència en l’àmbit de la gestió d’empreses. “La companyia destina el 75% dels seus recursos professionals a l’auditoria i el 25% a la consultoria. Aquesta última ens permet complementar la nostra tasca principal i oferir una millor atenció. Estem convençuts que l’eficàcia dels nostres serveis externs de consultoria i auditoria es basa en la col·laboració i la confiança mútua amb els nostres clients. La nostra tasca engloba diversos serveis, entre els quals, a més de l’auditoria i la consultoria general, s’inclouen: assessoria fiscal, peritatges judicials i altres informes, valoració d’empreses, treballs especials de qualitat d’ISO-9000 i consultoria i auditoria en protecció de dades.”

Euroaudit Auditores, S.A. és una empresa mitjana pel que fa al nombre d’empleats. “Hi treballem al voltant de 15 persones, un nombre d’empleats que ens permet oferir un bona assistència amb un tracte totalment personalitzat, quelcom que ens diferencia i que agraeixen els nostres clients. A part, tenim contactes amb altres professionals amb els quals fem treballs conjunts, ja sigui participant com a socis en empreses comunes o col·laborant en altres treballs, podent reunir a més de 50 persones per realitzar treballs addicionals a l’auditoria i consultoria. A l’àmbit internacional som membres actius de la xarxa JPA International que ens permet donar suport arreu del món als nostres clients.”

Des del punt de vista de l’auditoria, el sector constructiu té certes peculiaritats. “A tots els sectors donem la màxima garantia pel que fa a la fiabilitat dels comptes i dels estats financers que analitzem, i la construcció no n’és l’excepció. Tot i això, és un sector que els auditors podrien considerar de risc. Això comporta que haguem d’extremar els controls a fi de poder oferir la màxima fiabilitat en els nostres informes.”

Els auditors complementen i enriqueixen la tasca dels assessors i dels gestors de l’empresa. “Sempre que hem actuat en harmonia i col·laboració amb els assessors de l’empresa, els resultats han estat molt satisfactoris. Quan hi ha col·laboració entre ambdues parts, la nostra tasca consisteix a ajudar i a complementar, mai a substituir.”

La figura de l’auditor ha estat cabdal per posar ordre en un sector de vegades inclinat a moviments de diners d’origen dubtós. “Nosaltres proporcionem les eines adequades perquè l’empresari s’asseguri que els comptes anuals que prepara i presenta a tercers siguin fiables. Desenvolupem una tasca amb unes normes d’actuació molt estrictes. Hem de firmar tota una sèrie d’informació financera, dirigida als accionistes, als proveïdors, al personal de l’empresa, als inversors i a qualsevol tercer que hi estigui interessat. Consegüentment, la nostra feina ha contribuït a aconseguir que cada vegada hi hagi més transparència en el sector immobiliari.”

El senyor Font està convençut que la rendibilitat del diner augmenta quan es posa en circulació dins dels canals legals. “Hem constatat i explicat que el fet de tenir diner negre no és rendible. Si el tinc parat i no el faig treballar, al final m’hauré estalviat els impostos, però hi sortiré perdent, perquè el capital s’haurà empobrit ja que no l’hauré utilitzat d’una forma clara dins dels circuits normalitzats.”

Respecte a la bombolla immobiliària, el senyor Font mostra cert escepticisme: “Crec que no hem viscut una bombolla immobiliària pròpiament dita, sinó un cicle més de l’economia. Ara el cicle està a la baixa, però esperem que aquesta tendència no sigui gaire acusada. Probablement, experimentarem una etapa d’inflació, però després tornarem una altra vegada a normalitzar la situació econòmica. L’economia sempre és cíclica.”

El vessant fiscal és una part molt important en la feina d’una auditoria. “En la mesura que avaluem tots els estats financers d’una empresa, la fiscalitat és una part essencial. Com a auditors, hem de tenir una visió completa i hem de saber una mica de tot; si més no, hem d’estar al corrent d’on podem trobar la informació o, si cal, l’expert adequat que complementi la nostra feina.”

La tasca d’auditor requereix obligatòriament un títol. “Cal estar inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes (ROAC), que depèn del Ministerio de Economía i de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes. Per tant, cal estar acreditat per fer auditoria o peritatges judicials, o altra classe de feina que exigeixi la labor d’un auditor.”

A més d’estar obligatòriament col·legiats, els auditors s’han de formar permanentment. “Si volem continuar desenvolupant la nostra tasca, hem de reciclar-nos contínuament. El Col·legi i el ROAC ens obliguen a fer unes hores de formació mínimes cada any, cosa que complim amb escreix, com ha de ser. Un auditor no és qui acaba la carrera i es fa auditor, sinó que, en acabar els estudis i fer-se auditor, comença la seva carrera professional i no l’acaba fins que es jubila. Ara estem immersos en una reforma comptable i donem suport als nostres clients fent una labor didàctica, perquè s’adaptin a la nova normativa de la manera menys traumàtica possible. Gaudeixo tant amb la pedagogia que si hagués de triar una altra ocupació, ben segur que seria la de professor.”

Pel que fa a les incompatibilitats, l’auditor pot fer una tasca d’assessorament, però sense perdre mai la independència. “Com a auditors, podem assessorar el client; el que no podem fer és dissenyar sistemes d’informació per a l’empresa que auditem, ni evidentment portar-ne la comptabilitat, perquè seríem jutge i part, i està clar que hem de preservar l’autonomia. Tenim una premissa que ens marca la nostra normativa i és que els auditors hem de ser independents i semblar-ho. És una professió mundialment regulada i reconeguda, prestigiada gràcies a la independència, al secret professional i a la responsabilitat que demostren els seus membres.”