Sr. Enric Font i Piqué
Sr. Enric Font i Piqué
PC, 19è VOLUM. Impuls immobiliari

ENRIC FONT I PIQUÉ

APPLUS+

Text del 2007

La formació continuada del personal de les empreses en temes laborals i de seguretat és fonamental en la societat actual.

El sector de la construcció s’ha hagut d’adequar a les exigències d’una societat cada vegada més normativitzada per tal d’evitar accidents i problemes en determinats camps, atès que, tradicionalment, ha estat un àmbit molt afectat pels accidents laborals. En algunes edificacions s’hi han detectat defectes constructius i s’hi han utilitzat materials inapropiats, la qual cosa ha portat a desenvolupar programes de control i certificació abans, durant i després de la realització dels projectes. APPLUS+, formada per diferents empreses amb experiència acreditada en el sector de la certificació, és una companyia d’inspecció i control de qualitat que treballa en tots els àmbits industrials. La seva activitat de certificació global i independent abasta assaigs, calibratges, inspeccions, certificació de productes i certificació de sistemes de qualitat de tots els sectors industrials, entre els quals hi ha l’energètic, la indústria de consum, l’automoció i la construcció. Les seves certificacions són una garantia de qualitat i de seguretat, tant per al consumidor final com per al productor molt abans que el producte surti al mercat.

Enric Font i Piqué és director de la Divisió de Construcció d’APPLUS+ a la zona nord-est de l’Estat espanyol. Enginyer de Ponts i Camins, el seu equip de més de 400 persones s’ocupa de les activitats d’inspecció, control i certificació en l’àmbit de la construcció. “Dirigim obres civils, tenim laboratoris per fer proves dels materials que s’empren a les obres, elaborem estudis geotècnics per avaluar les característiques del terreny on s’ha de construir, instrumentem obres subterrànies per veure com afecten les perforacions en edificis contigus, realitzem activitats de supervisió i controls d’edificació i inspeccions per a companyies d’assegurances i promotores, inspeccionem carreteres… en definitiva, totes les activitats que calen per supervisar i verificar la qualitat de les obres.”

APPLUS+ ha esdevingut un referent mundial en el camp de la certificació i el control de qualitat d’obres amb presència a diversos punts del planeta. “És Organisme de Control Tècnic (OCT), realitza assaigs i certificació de materials per a la construcció, inspecciona xarxes viàries, dirigeix obres i fa estudis geotècnics, entre d’altres. La legislació disposa una sèrie d’actuacions obligatòries de control dels materials, de control de l’execució de l’obra, de tasques de supervisió i de controls normatius. N’hi ha d’altres que, sense ser normatius, a la pràctica quasi ho són: la llei estableix l’obligatorietat que els edificis de nova construcció tinguin una assegurança que en garanteixi l’estructura i els fonaments durant deu anys. Per la seva banda, les companyies d’assegurances exigeixen que una entitat externa supervisi el procés de construcció abans d’emetre la pòlissa. A més, molts promotors i constructors, com a política de qualitat interna, també encarreguen inspeccions per conèixer millor el seu producte.” APPLUS+ ha intervingut en obres singulars i rellevants a tot l’Estat espanyol però especialment a la ciutat de Barcelona, com la torre Agbar o l’ampliació de la Fira de Barcelona.

Les avaluacions d’APPLUS+ donen resultats diversos que s’han d’escoltar i tenir en compte. “Estem subjectes a un codi ètic i a la professionalitat. Els resultats dels nostres estudis potser no agradaran a tothom, però són plantejaments que si s’escolten evitaran problemes posteriors. Per als que treballem en obres, la mediatització excessiva o la magnificació de determinats problemes són negatives. Una obra és un procés complicat. El terreny acostuma a ser heterogeni i a vegades es poden produir problemes naturals durant l’execució d’una obra que s’han de corregir sobre la marxa. Cal buscar l’equilibri entre la seguretat i la disponibilitat econòmica.”

Una obra sempre té un risc d’incident o de defecte de qualitat. “Per això esdevé fonamental l’activitat de revisió del projecte. Al nostre país es destinen diners per sota de la mitjana europea a la confecció dels projectes. Un de ben confeccionat, amb els detalls estudiats i les solucions ben definides fa que l’obra es pugui executar de forma més fàcil, més segura i sense imprevistos. D’altra banda, hi ha altres activitats amb una funció preventiva, com la inspecció que fem de cara a l’assegurança de danys. Busquem punts que en el futur podrien generar patologies que siguin susceptibles de ser assumides per la companyia asseguradora.”

En el sector de la construcció hi ha diferents graus d’especialització i de formació. “A mesura que baixem graons en l’escala productiva, solen aparèixer més problemes. La construcció ha tingut una enorme demanda de mà d’obra i ha incorporat un gran contingent de personal, nacional o estranger, que no estava prou format i s’ha incorporat de forma massa ràpida. La formació continuada del personal de les empreses en temes laborals i de seguretat és fonamental en la societat actual. El meu equip de treball rep formació permanent i treballa a partir d’una estructura organitzativa molt procedimentada per garantir la labor. Els puntals d’una empresa com la nostra són la formació continuada i la procedimentació. Acoten el marge d’error.”

En les activitats d’inspecció, control i certificació en l’àmbit de la construcció hi intervenen processos administratius, accions que cada vegada són més complexes. “Hi ha un nombre creixent de requeriments mediambientals i tota una sèrie de processos administratius que tenen els seus períodes. Els mecanismes administratius tenen l’avantatge que garanteixen la justícia i l’equitat, però comporten molt de temps i feina. L’eficiència en la gestió és millorable i hi hauria solucions per informatitzar-la i agilitzar-la.”

En els països desenvolupats, els pressupostos públics són bàsicament dedicats a la conservació de carreteres i a la realització d’obres públiques. “Cal conservar i millorar tot allò construït amés de pensar en dur a terme obres noves. Quant a infraestructures viàries, es potencia la construcció de variants i en alguns casos de desdoblaments. Les xarxes viàries tenen un procés de degradació a llarg termini i això representa un tema políticament complex. Les inversions en noves carreteres són molt rendibles, ja que permeten inaugurar-les, però les de conservació són més complexes de gestionar, atès que són poc visibles per al ciutadà. Sigui com sigui, la tecnologia aplicada a la gestió de la conservació i l’optimització de les inversions segueix evolucionant molt de pressa.”

Enric Font també és professor associat de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya, on pot desenvolupar una faceta complementària de la professional, de gran ajuda per als futurs enginyers tècnics en obres públiques. “L’assignatura de construcció i conservació de carreteres és eminentment pràctica i facilita als estudiants una aproximació a la pràctica real. La formació teòrica al nostre país és molt bona, però és bàsic que apropem els tècnics a la realitat laboral.”