Srs. Antoni Viader Vives i David Viader
Fotografia: Àngel Font
PC, 11è VOLUM. Assessors jurídics d’empresa

Srs. Antoni Viader Vives i David Viader

BUFETE VIADER, ADVOCATS

Text del 2001

El Dr. Antoni Viader Vives i el seu fill David representen dues generacions d’a­d­vo­cats d’una mateixa família que han sabut combinar les res­pectives especialitats per tal de donar un servei òptim: “L’especialitat del meu pare és el dret penal, i la meva és el dret civil i mercantil. La col·la­bo­ració i la convivència en el despatx han fet, però, que de mi­ca en mica els nostres coneixements s’anessin apropant.”

A conseqüència del seu grau d’especialització, el dret penal relacionat amb l’activitat empresarial és una de les activitats jurídiques menys co­ne­gudes pel gran públic: “La nostra actuació és molt àmplia perquè aplega les accions empresarials que comporten danys a tercers, com ara l’emissió de factures falses, la compra o venda fictícia o fraudulenta d’una empresa, la manipulació de l’estat de comptes d’una empresa per tal que els seus balanços siguin positius i no s’hagi d’afrontar una suspensió de pagaments, etc.”

Com en totes les àrees del dret, l’actuació de l’advocat penalista parteix d’uns ferms principis teòrics, entre els quals destaca el dret a la defensa que qualse­vol individu té en un sistema democràtic: “L’advocat té el deure moral de defensar un individu culpable d’un delicte. Alhora té l’obligació de vetllar perquè ni la investigació, ni la instrucció ni el judici vul­nerin els drets legals dels ciutadans ni les lleis processals, positi­ves, nacionals o internacionals. Hem de defensar la puresa de pro­ce­diment en qualsevol situació perquè potser s’està aplicant un pro­cediment incorrecte amb un individu que sabem de segur que és el culpable, però no sabem si demà s’intentaran emprar aquests mètodes amb persones innocents. Per exemple, no podem con­sen­tir que s’utilitzin com a prova durant un judici escoltes telefò­niques realitzades sense el consentiment d’un magistrat perquè es­tem me­nyspreant els sistemes d’actuació previstos, i aquesta man­ca de cu­ra pot comportar un precedent inadmissible en la ma­ni­pulació o la irregularitat de les proves que es presenten a les vistes.”

Tot i dedicar-se a l’àrea penal, la seva primera intenció és assolir un a­cord entre les parts, sempre que sigui just: “A diferència d’altres bran­­ques del dret, les nostres actuacions són en essència a poste­rio­ri, quan ja s’ha comès un greuge. Tot i així intentem arran­jar la situa­ció abans que s’interposi una denúncia o querella per­què sa­bem que, un cop s’ha fet aquest pas, es pot produir la si­tuació pa­ra­do­xal que, en tenir el fiscal la potestat per fer-la continuar, s’in­cul­pi, jutgi i condemni la part infractora encara que s’hagi establert u­na so­lu­ció amb la part danyada.”

La dedicació al dret penal comporta una angoixa permanent per part del lletrat, que sap que té a les seves mans allò més preuat per l’ésser humà, la llibertat: “Molt al contrari del que la gent pensa, l’advocat mai no es planteja la possible pèrdua de prestigi professional si perd un cas, sinó les conseqüències del resultat per al seu defen­sat. Aquesta angúnia s’agreuja encara més quan es té constància de la innocència del defensat perquè no sempre és fàcil de provar. Molt sovint les persones innocents no disposen d’una coartada per justificar què estaven fent quan es va cometre el delicte. En can­vi, freqüentment, els culpables sí que se’n preparen una que demostri la seva innocència.”

Aquestes característiques especials fan imprescindible la confiança del client en el seu advocat i el seguiment estricte dels seus consells: “Els empresaris són homes d’acció que solen tenir molts treballadors a les seves ordres. Això fa que el seu tarannà sigui molt enèrgic i in­dependent i que no estiguin gaire acostumats a haver d’obeir els dictàmens d’una altra persona. No obstant, és fonamental que el client compleixi en tot moment les directrius de l’advocat. Si sis­te­màticament no hi està d’acord, s’ha de plantejar contractar-ne un altre. Alhora, també el lletrat ha de ser conscient d’aquesta jerar­quia i estar disposat a abandonar una defensa si es produeixen discrepàncies serioses d’actuació.”

Renunciar és fàcil per a tots aquells professionals que estimen realment l’ofici i no és mouen per mòbils mercantilistes: “Crec que es pot esta­blir una divisió fonamental entre els advocats-empresaris i els ad­vo­cats-vocacionals. En el primer cas, la seva gran preocupació és l’econo­mia i l’augment del patrimoni. Aquests lletrats mai no com­parteixen intensament les problemàtiques dels clients ni es posen del seu cos­tat. Tenen en comú amb els empresaris l’afany de lucre com a pri­mer objectiu, la qual cosa fa que descuidin les normes de com­por­tament deontològic que han d’estar per sobre de qualsevol altra con­sideració en l’exercici de la nostra professió. Els advo­cats-voca­cionals viuen amb passió les problemàtiques dels seus defensats i se senten frustrats en observar que certes aplicacions negligents de la legislació i algunes actituds de les instàncies judi­cials, afecten irre­missiblement la vida d’altres persones, moltes de les quals són companys de professió acusats injustament d’un com­portament pro­­fes­sional poc ètic. En aquest cas, no hi haurà cap tipus de re­com­pen­sa posterior que els pugui consolar de la pèrdua de prestigi professional i del rebuig que han patit per part de clients i com­panys. A més, el temps de resolució d’aquests conflictes és for­ça llarg, per la qual cosa les conseqüències s’a­greugen.”

En aquest as­pec­te, el Dr. An­toni Viader està convençut que “la justícia deixa de ser-ho quan es­­devé lenta. El temps d’espera per a un judici d’assas­si­nat o de vio­lació no hauria de sobrepassar els tres o quatre mesos, per­què cor­rem el risc d’estar privant de llibertat un possible innocent.”

Per canviar aquesta situació, les institucions haurien de promoure un canvi en les estadístiques: “A l’Estat espanyol hi ha massa advocats i molts pocs jutges i treballadors de l’Administració de justícia. No­més a Catalunya som 45.000 advocats exercint per lliure, da­vant els 3.500 que trobem a Dinamarca, un país amb una població sem­blant. A tot Espanya n’hi ha uns 145.000, un nombre més elevat que la suma de tots els altres països de la Unió Europea. A banda de la manca de recursos humans de l’Administració, massa sovint tam­­­poc no hi ha una voluntat d’actuació. Freqüentment trobem sen­tències on els nostres arguments es revoquen amb una frase, la qual cosa viola l’article 120.3 de la Constitució. Recollint l’espe­rit de la Llei orgànica del Poder Judicial, que estableix les respon­sa­bilitats civils, penals i administratives dels magistrats, hem cre­at la Fundació de Principi de Justa Legalitat per lluitar contra aques­tes situacions i, en especial, contra la prevaricació.”