Sr. Joaquim Verdú Jouanneau
Fotografia: Àngel Font
PC, 11è VOLUM. Assessors jurídics d’empresa

Sr. Joaquim Verdú Jouanneau

FIRMA LEGAL

Text del 2001

Firma Legal és un despatx d’assessorament empresarial integral que desenvolupa la seva activitat des de Barcelona. L’empresa és resultat d’un procés d’integració de diferents despatxos professionals de la ciutat en un mateix espai i organització, un procés progressiu de conversió que va desembocar l’any 2000 en la seva constitució i posada en funcio­nament. Un dels cinc socis fundadors és Joaquim Verdú Jouanneau. Fins aquell moment en Joaquim havia desenvolupat la seva professió d’ad­vocat de forma independent. “Diferents professionals del sector, que ja feia anys que ens coneixíem i col·laboràvem en diversos assum­ptes, vam veure que calia concentrar serveis i donar-ne un d’asses­sora­ment integral als clients. Hem assolit el nostre objectiu inicial i n’es­tem contents.”

L’edifici escollit per oferir ajuda a les empreses és, sens dubte, emblemàtic, la casa Comalat. És d’estil modernista i es tro­ba ubicat al cor de la Ciutat Comtal.

El bagatge professional de l’equip de Firma Legal ha estat un element molt important perquè el projecte es fes realitat. En el cas d’en Joaquim, la seva trajectòria en el camp de l’advocacia es remunta a l’any 1983, moment en el qual comença a exercir. “Les meves especialitats han es­tat sempre el dret civil i el mercantil. Des d’un principi vaig es­tablir-me pel meu compte, volia ser el meu propi cap. Però durant aquests anys d’exercici la situació social ha anat evolucionant i ho ha fet amb rapidesa. Cal adaptar-se als nous canvis i veure què ne­cessita el client. Nosaltres hem optat per unificar despatxos en un règim d’i­gual­tat per part dels socis i oferir un servei integral. Ca­dascun de nosaltres portem especialitats diferents: hi ha tres ad­vocats, un eco­no­mis­ta i auditor, un consultor i un graduat social, a més dels equips que tots nosaltres aportem individualment.”

I a­fegeix: “Des del temps d’Erasme, no es troben persones amb co­nei­xements de qualsevol bran­ca. És impossible perquè la quantitat d’informació i de coneixe­ment s’ha anat ampliant gradualment. Ja fa alguns anys que l’advo­cat generalista amb domini de totes les disciplines i que feia tot tipus d’assessorament ha anat des­apa­reixent. Avui és impossible poder co­brir la totalitat dels àmbits jurídics perquè no deixen d’aparèixer no­ves normatives i el món actual exigeix solucions ràpides i un nivell bastant profund de coneixement de les disciplines. Calen especialis­tes per poder a­braçar les necessitats del mercat.”

El client de Firma Legal és bàsicament de Catalunya, encara que també treballen amb francesos i anglesos. Joaquim Verdú s’ha educat a l’em­para de dues cultures, la catalana i la francesa –d’on prové la família de la seva mare– i això l’ha ajudat a treballar amb ambdues identitats. “Als empre­sa­ris francesos que s’instal·len a Catalunya els agrada trobar gent vinculada a la seva terra d’origen i saben entendre i apreciar la cultu­ra i la gent catalanes.”

La relació que s’estableix amb el client és molt per­sonalitzada i és que, per a en Joaquim, “aquest és el màxim ar­gu­ment que tenim. Nosaltres podem arribar a un punt de confian­ça amb el client que és propi de petites i mitjanes empreses d’as­ses­so­­ra­ment. Aquest element de proximitat és el que ens permet sobre­viure davant la competència de les grans estructures del món de l’assessoria. En aquests gegants, a vegades el client se sent aï­llat perquè es troba atès per professionals diferents. Tots els socis del despatx compartim aquesta idea de servei personalitzat.”

Hi ha dos tipus de clients, el qui recorre als serveis de Firma Legal sols de for­ma esporàdica i el qui necessita un assessorament continuat amb un segui­ment permanent. “Aquest és el cas de l’empresari d’una petita o mit­ja­na empresa. Nosaltres li proporcionem serveis de comptabi­li­­tat, ­d’auditoria i de dret mercantil (operacions societàries, relacions amb comerciants, etc.), entre d’altres. Tenim des de clients que es dedi­quen a activitats agrícoles –com cooperatives france­ses– fins a em­preses de serveis i industrials.”

En Joaquim posa de relleu el fet que ca­da vegada més es dóna servei al client a través d’Inter­net. “Les noves tecnologies són bàsiques. La velocitat de servei que pots oferir disposant de mitjans tecnològics és enorme i nosal­tres ho estem fent. L’equip de Firma Legal és conscient que el futur ha de passar per les noves tecnologies i sobretot per Internet. Ens estem prepa­rant perquè el client pugui rebre els serveis més efi­cients i rigorosos possibles a través de la xarxa. De totes maneres, Internet no ens in­flueix sols a nosaltres sinó també als empresaris. A Catalunya tenim un gran repte, el del comerç electrònic per Inter­net, que encara s’ha de posar en marxa, i quan això s’esdevingui, que serà en un breu període de temps, els assessors hi jugarem un paper fonamental.”

Sobre l’actitud que té el ciutadà vers l’assessor, aquest advocat opina: “Cada vegada confia més en la nostra labor i sobretot en un aspecte de vital importància: la prevenció. Hi ha hagut molts casos de gent que ha patit greus problemes perquè no s’havien pres les mesures necessàries perquè tot anés correctament. Els professionals de l’as­ses­soria som els qui podem donar tranquil·litat a l’empresari i evitar-li problemes actuant sobretot en aquesta direcció. L’advocat preven­tiu sempre acaba sent més barat que el curatiu, passa com en el món de la medicina. Als EUA ja fa anys que practiquen aquesta filosofia i els funciona, mentre que aquí ara comença a implantar-se.”

I és que, l’aportació del col·lectiu assessor és important en la so-cietat: “D’alguna manera col·laborem en el desenvolupament de la nostra societat. Les lleis sempre plasmen la situació d’un país i en aquest sentit par­ti­ci­par en la seva aplicació i interpretació significa evolucionar en el grau de civilització. Per tant, cooperem amb el progrés social i en l’àm­bit empresarial som extremadament neces­saris. L’empresari es belluga en un món de gran complexitat i ne­cessita especialistes que l’ajudin a anar endavant.”

Aquest treball conjunt entre empresaris i assessors, que s’ha anat en­tre­­llaçant els darrers anys, dóna els seus fruits: “L’empresari català s’ha preparat per dirigir els seus productes cap als mercats inter­na­­ci­o­nals. Són productes atractius i les exportacions són eleva­des. La vo­cació del català cap a l’exterior no és nova, l’ha tingut sem­­pre i així continuarà en el futur.”

Aquest esperit de lluita i de mil­lo­ra de l’empresari català també es reflecteix en Joaquim Verdú Jouan­­neau al llarg d’aques­tes línies. Així, comenta que la conso­li­da­ció de Fir­ma Legal passa per créixer, però, “dins d’una racio­na­litat i d’una forma gradual que ens per­­meti oferir als nostres cli­ents un servei rigorós i de qualitat.”