Sra. Berta Suárez Basterra
Fotografia: Àngel Font
PC, 11è VOLUM. Assessors jurídics d’empresa

Sra. Berta Suárez Basterra

Text del 2001

Des que Berta Suárez va o­­brir el despatx ja ha aug­men­­­­­tat considerablement el nom­bre de clients, cosa que sig­ni­fi­ca que fa la feina ben fe­ta per­què en surten molt satis­fets: “Em vaig col·legiar el 1998 i vaig estar treba­llant en un despatx on por­ta­va as­­­sum­ptes molt generals. A­bans, tanmateix, havia es­tat pre­parant oposicions du­rant uns anys.”

Aquell pe­rí­o­de de dedicació intensa li va per­­­­­­­me­tre adquirir “uns co­­­nei­­xe­ments fo­na­men­tals de to­tes les bran­­ques del dret en gene­ral que m’han aju­dat mol­­tís­sim a l’hora d’e­xer­­ci­ci en un despatx.”

Independitzar-se no és gens senzill, però no s’ha de tenir mai por de prendre una decisió quan s’està convençut que es pot tirar endavant: “No vaig fer un salt al buit, perquè ja tenia els meus propis casos quan vaig deixar el bufet on estava tre­ballant. Per a mi el més important, de fet, és dedicar-hi moltes hores, molt d’esforç i treball, i llavors és viable fer un pas com el que vaig fer jo.”

A més, s’ha sabut envoltar de companys per poder oferir un servei molt més complet. Compartir despeses és una de les raons per formar un equip, però també ho és el fet de posar en comú coneixements i clients: “Ca­das­cú porta la seva parcel·la, però tenim ma­tèries en comú, com podria ser la penal, per exemple, i el que fem en moltes ocasions és col·la­borar en as­sump­tes concrets, perquè pen­sem que treballar en grup és la mi­llor manera de donar un bon servei al client en mo­ments, com ara l’ac­tual, en el que es tendeix a l’especialització.”

“Jo em dedico principalment a assumptes laborals i penals.”  A més, també en porta de matrimonials: “És una especialització que ha vingut imposada pels mateixos clients. Com que ja els gestiones altres qües­tions, també confien en tu en un cas de separació i divorci.”

Molts dels temes penals que porta Berta Suárez vénen sovint derivats dels mateixos assumptes laborals en què està treballant o d’altres matèries d’empresa del despatx: “Pot tractar-se de delictes contra el patrimoni, estafes, apro­piacions indegudes… principalment són situacions derivades de crisi d’empresa, bé sigui en relació a tercers o als propis treballadors.”

El boca-orella és la millor publicitat per a l’advocat, és a dir, que aquell individu que ha quedat content amb el teu servei, et recomani: “Penso que la ma­joria de clients nous que ens visiten ho fan perquè han parlat amb algú que ha quedat satisfet, i això ens porta a pensar que estem fent les coses com cal. Altres qüestions ens arriben a través de companys que confien en nosaltres i que, quan es troben amb un tipus de con­flicte que no toquen directament, ens el deriven.”

I encara hi ha una altra via per arribar al bufet, i és a través de gestories: “Desvien els conflic­tes que extralimiten la seva activitat i que requereixen la intervenció d’un advocat especialista en la matèria.”

Berta Suárez, a pesar de ser jove, pensa que és cert que l’advocat ha per­dut part d’aquella aurèola que l’envoltava, però que conserva la formalitat que es derivava de les seves actuacions: “Per exemple jo treballo per a empreses franceses que tenen filials a Espanya, i m’adono que els companys francesos són tant o més formalistes que nosaltres.”

Però sí que l’edat pot influir a l’hora d’enfrontar-se a un tribunal: “Crec que mas­sa sovint la joventut es converteix en un handicap i això no hauria de ser així. A vegades, als advocats joves no se’ns tracta amb el ma­teix respecte que als que tenen més experiència. Per altra banda, so­vint alguns companys es confien i creuen erròniament que la teva joventut et fa sortir amb desavantatge.”

Respecte als canvis que suposa la Llei d’enjudiciament civil, està con­tenta que s’hagi donat prioritat a l’oralitat per damunt dels pro­cediments es­crits: “L’escrit és molt preestablert i perd la vida que pugui tenir un ju­dici o­ral, amb la presència a la sala del jutge, dels implicats i dels tes­­timo­nis. D’altra banda, poden sorgir preguntes que es plante­gen en captar l’actitud, el gest o la mirada de qui presta declara­ció. En a­quests ca­sos la intuïció i la capacitat d’improvi­sació de l’ad­vo­cat po­den jugar un paper important en la defensa dels inte­res­sos del seu client.”

Es parla molt també de la conveniència o no d’arribar a acords i no haver de deixar que sigui el jutge qui resolgui el conflicte, però això no sempre és possible: “Tot depèn de les particulars circumstàncies de cada cas i es­pe­ci­al­ment de la posició del teu client i de l’adversari. Moltes vega­des al client li interessa més una solució ràpida que córrer el risc que les seves pretensions no siguin totalment acceptades en el trans­curs del procediment judicial que molts cops és llarg i costós.”

És un su­pò­­­sit habitual que es dóna en l’àmbit laboral on, per exemple, en cas d’a­co­mi­adament s’ha previst una conciliació prèvia al procediment judi­cial da­­vant el Servei de Conciliacions Individuals. “És un sistema ràpid per arribar a un acord abans d’anar als jutjats del social.”

El món del dret ha estat sempre per a Berta Suárez Basterra una vertadera vocació. Per això està adscrita al servei del torn d’ofici en l’especialitat de dret penal: “Normalment et trobes amb casos de gent que té molts pro­blemes i que ha d’aconseguir tirar endavant com sigui i, si tu els pots ajudar, per poc que sigui, et sents molt reconfortada.”

Una de les qües­tions que més continuen impressionant-la són els de violència do­mès­tica: “Són assumptes que volen molt d’esforç i tenir el cap fred, per­què realment són molt durs i a vegades és bastant complicat tro­bar proves i acon­seguir que aquelles dones maltractades de­nun­ciïn la si­tuació i els a­bu­sos que estan patint, amb una realitat com­plexa pels fills i per la dependència econòmica respecte del marit. I abandonar el domicili con­­jugal no és tan senzill com pot semblar a primera vista.”

L’aprenentatge permanent és imprescindible per a l’exercici de la seva pro­fes­sió: “L’estudi i la formació continuada són fonamentals i impliquen un millor servei i més qualitat per als clients, la qual cosa es tradueix en una bona competència i qualificació professional, a més d’una op­ti­­mització en el desenvolupament del despatx.”