Sra. Consol Rul Carrera
Sra. Consol Rul Carrera
PC, 18è VOLUM. Recerca Científica

CONSOL RUL CARRERA

ADVOCADA

Text del 2006

«L’activitat de les oficines de farmàcia està absolutament regulada en tots els seus àmbits d’actuació”

La protecció de la salut i l’assistència sanitària són béns i serveis bàsics a les societats dels països desenvolupats. La regulació de la protecció de la salut i els drets a l’assistència sanitària són fonamentals en un Estat de Benestar. En aquest context, tot allò referent als medicaments, als productes sanitaris i a l’activitat de les oficines de farmàcia correspon de regular-ho al dret farmacèutic, un conjunt normatiu complex i ampli. Aquesta especialització del dret és coneguda a bastament per Consol Rul Carrera, advocada i apassionada d’aquesta disciplina que porta més de 30 anys exercint. El seu bufet s’encarrega de donar resposta i servei al col·lectiu de farmacèutics de Catalunya.

Consol Rul Carrera desenvolupa la seva professió amb veritable compromís. La seva vocació va ser tardana, però, com indica ella mateixa, “plenament encertada. Si no hagués estudiat Dret difícilment m’hagués agradat una altra professió. Tinc una predisposició innata per a aquesta disciplina.”

El seu primer contacte amb aquest món va tenir lloc mentre treballava en una distribuïdora de productes farmacèutics: “Allà vaig coincidir amb un advocat, Pere Brossa, que portava temes de farmàcia i que m’insistia que havia d’estudiar Dret. Vaig acabar matriculant-m’hi i una vegada llicenciada vaig entrar al seu bufet, on vaig passar 16 anys treballant, formant-me i aprenent tot el que avui sé. Pere Brossa va ser un mestre i amb ell vaig especialitzar-me en els àmbits farmacèutic i mercantil.”

En aquella primera etapa va néixer la il·lusió de Consol Rul per crear el seu propi bufet. “Vaig decidir independitzar-me i crear un despatx especialitzat en dret farmacèutic. Avui, l’assessorament i la gestió jurídics per a oficines de farmàcia comporta el 70% de la feina del despatx. La nostra cartera inclou clients de tota la Comunitat Autònoma de Catalunya, que té normativa pròpia. En aquest sentit, la Llei d’Ordenació Farmacèutica de Catalunya és la pionera en l’àmbit estatal.”

L’oficina de farmàcia és una activitat totalment reglada en allò referent a la instal·lació, la venda, el trasllat, l’ampliació de local, els farmacèutics que hi treballen… En el marc de l’ordenació d’aquest sector, un dels aspectes que més es treballa al despatx és el règim d’autorització: “El règim d’autorització de les oficines de farmàcia com a establiments sanitaris és part consubstancial de l’ordenació del territori, i la seva regulació correspon a les comunitats autònomes. En aquest sector, la legislació espanyola és un reflex, en bona mesura, de la de la Unió Europea. I és que, en el camp del dret farmacèutic, tot està regulat, la qual cosa és una font jurídica molt important. La gran quantitat de normativa i la seva actualització obliga els advocats a estar al dia en tot allò que es publica. A banda dels reculls normatius, la font més important de coneixement per a un advocat és la jurisprudència. En aquest sentit, m’he llegit totes les sentències relacionades amb l’oficina de farmàcia perquè considero bàsica la lectura de la jurisprudència, ensenya molt, i en el camp farmacèutic és fonamental.”

“Aconseguir l’obertura d’una nova oficina de farmàcia és complicat i necessita dedicació per part del farmacèutic sol·licitant. S’han de realitzar molts tràmits, i en aquest objectiu hi té un pes fonamental la seva labor amb l’ajuda del seu advocat i assessor, que ha de facilitar-li les directrius per aconseguir les dades necessàries i facilitar-li la tramitació. El col·legi de farmacèutics de Barcelona pot arribar a rebre unes 200 peticions anuals. Les autoritzacions d’obertura de nova farmàcia són una de les causes que més arriben als tribunals quan les llicències han estat denegades a la via administrativa. Guanyar un recurs contenciós-administratiu amb revocació de la resolució administrativa costa.»

Un altre aspecte de gran rellevància en el dret farmacèutic és el contractual. “La compra-venda és una activitat reglada i té unes característiques molt definides. La complexitat de la regulació exigeix tenir molta cura en les implicacions que en deriven. Una de les raons de la gran demanda en qüestions de compra-venda és que les farmàcies s’adquireixen mitjançant una hipoteca mobiliària que finança el 80% de la compra; una segona raó és que hi ha una amortització de fons de comerç, la qual cosa significa que durant els primers anys el farmacèutic disposa de líquid ja que deixa de pagar a hisenda per diferiment de d’imposts de la Renda. A més, a Catalunya les oficines de farmàcia han pujat molt de preu perquè molts farmacèutics valencians s’han venut els seus establiments al País Valencià a preus més elevats i n’han comprat a Catalunya a preus més baixos. Tant en el supòsit de nova instal·lació com en el de compravenda sempre insistim al titular que sigui propietari del local on es troba situada la farmàcia.”Altres casos que es treballen des del despatx de la senyora Rul són els de farmacèutics instal·lats que estan en desacord que l’Administració hagi concedit una nova farmàcia o bé els casos de trasllats.

Les farmàcies han hagut de reorientar alguns dels seus serveis per tal d’adaptar-se a les necessitats canviants de la societat. En aquest context, donar més atenció personalitzada al client ha estat un pas important. “Hi ha hagut canvis en el món de l’oficina de farmàcia i en els hàbits dels usuaris. Avui hi ha més consum de productes farmacèutics que fa uns anys, però també és cert que se n’han reduït els marges comercials i, en conseqüència, han perdut rendibilitat. Per altra banda, les farmàcies estan obligades a realitzar l’acte de la dispensació d’un medicament en presència d’un farmacèutic titulat. Aquest imperatiu legal ha obligat a cobrir moltes places d’auxiliar de farmàcia amb llicenciats farmacèutics. Un altre canvi és que les farmàcies obren més hores que abans, la qual cosa ha comportat la contractació de més farmacèutics per cobrir els torns. Avui, els acabats de llicenciar en farmàcia poden trobar feina de forma ràpida, encara que els sous no siguin gaire elevats.”

Un altre aspecte fonamental a l’oficina de farmàcia és la confidencialitat del farmacèutic: “Les dades són completament confidencials. La medicina i la farmàcia ofereixen la màxima protecció. Aquesta confidencialitat es pot constatar en l’espai del qual disposen les oficines per parlar amb l’usuari” A més a més, les farmàcies han ampliat els seus serveis amb l’oferta de productes de parafarmàcia de venda lliure, tot i que amb unes limitacions regulades.

El despatx de la senyora Consol Rul assegura un alt grau de competència professional i un vast camp de coneixements als seus clients. I és que en l’actualitat, “a Catalunya, el nivell d’assessorament en temes de dret farmacèutic és molt elevat.” Les preguntes, dubtes i necessitats en un àmbit normatiu tan extens i complex troben respostes gràcies als coneixements jurídics d’aquests professionals del dret.