Sra. Cristina Solé Ambrós
Fotografia: Àngel Font
PC, 11è VOLUM. Assessors jurídics d’empresa

Sra. Cristina Solé Ambrós

DESPATX CRISTI

Text del 2001

“El pare ha estat un exemple i una guia a seguir. Mai ha dit als fills quin creia que podia ser el nostre futur, però de forma implícita ens ha mos­trat el camí que havíem de prendre. Ens ha transmès una visió ju­rí­dica i legal del dret, a més de definir-nos com havia de ser l’actuació d’un pro­­fessional: honesta, seriosa i respectuosa”, comenta Cristina Solé.

El seu pa­re, Maximi Solé, és procurador dels tribunals des de fa més de 45 a­­nys, una­ professió desconeguda malgrat “ser imprescindible per a l’advo­cat, l’enllaç entre aquest i el jutjat. Porta la representació del cli­ent i és in­eludible dins del procés judicial.”

Els coneixements d’a­quest procu­rador de Reus s’han anat acumulant i sedimentant al llarg d’una trajectòria molt dilatada que ha portat les seves dues filles a prendre un rumb sem­blant. M. Àngels Solé ha escollit la professió del pare, mentre que la seva germa­na Cristina ha optat per l’advocacia. “Tinc molt presents re­cords d’infan­te­sa al despatx del pare. Tindria uns 12 anys quan la seva se­cre­tària em se­lec­cionava sentències, que jo llegia amb atenció i curiositat.”

El pas del temps ha confirmat la seva il·lusió. Des de fa 14 anys exer­ceix a la seva vila natal, Reus, on disposa de despatx d’assessorament em­pre­sa­rial, a més d’actuar com a advocada de la Cambra de la Pro­pietat Ur­bana de Reus i Comarca, dues vessants diferenciades que exigeixen es­tar pen­dent dels canvis legislatius. “L’advocat no pot per­dre el tren en matè­ria de novetats legislatives. En temes relacionats amb l’àmbit empre­sarial l’activitat és destacable tant a escala estatal com auto­nòmica, i més tenint en compte que s’està duent a terme un procés d’a­daptació a les directrius europees (en etiquetatge, resi­dus, emba­latges, trans­port).”

“Hem d’estudiar les lleis que surten i interpretar-les correctament. En aquests moments estem assimilant la nova Llei d’enjudiciament civil; no obstant, i sent aquesta una opinió personal, la solució dels pro­blemes que existien en l’Administració de justícia, principalment la lentitud en la resolució dels assumptes, no passava tant per la pro­mul­gació d’una nova llei com per una reorganització total de l’oficina judicial. Després d’un any d’aplicació de la LEC no s’està notant que els processos tinguin lloc amb més celeritat. En els judicis verbals de desnonament, la vista se celebra entre 4 i 5 mesos després d’haver interposat la demanda. Així mateix el tràmit d’execució de la sentència en la nova LEC té uns terminis més llargs que amb l’anterior llei ri­tuària. Malgrat tot, em consta que el desig de les parts implicades en el procés judicial és donar resposta satisfactòria, dintre de les pos­si­bilitats, a la sol·licitud de rapidesa del ciutadà. El que sí s’ha detectat és que es presenten menys demandes.”

Amb el seu discurs, Cristina Solé posa de manifest molta cura en la manera d’emprar termes genuïnament catalans del món del dret. La paraula ‘ri­tuària’, per exemple, sinònim de ‘processal’, “s’utilitzava en llenguatge jurídic clàssic, que era bastant més complex i tècnic que l’actual, que és més entenedor per l’usuari de la justícia. Cal fer esment que, mal­grat l’esforç que s’està duent a terme a fi i efecte que la llengua cata­lana sigui d’ús habitual en la pràctica forense, encara és predo­mi­nant l’ús del castellà, principalment perquè molts jutges no són catalans i a més estan de pas. Això, junt amb altres factors, fa que no s’avanci al ritme desitjable en la normalització de la llengua catalana en l’àmbit jurídic.”

I és que la plaça judicial de Reus pateix un problema que es repeteix en moltes altres localitats, “la majoria de jutges hi roman de for­ma temporal, normalment dos o tres anys.”

Bona part dels advocats coincideix a afirmar que la seva aspiració és evitar el litigi, però no sempre es pot. Aquesta reusenca participa d’aquesta idea i la reitera: “Quan m’arriba un conflicte faig tots els possibles per a­con­seguir un acord. Hi ha una frase del físic Albert Einstein que per a mi és a­plicable a la nostra activitat professional: ‘No hi ha problemes in­so­­lu­bles, sinó problemes mal plantejats’. Davant d’un conflicte tre­ba­llo di­­verses propostes de resolució que poso sobre la taula en una re­unió amb les parts implicades. La intenció és sortir de la trobada amb un acord. Arribar a un pacte és beneficiós per a tots i, en temes em­pre­sarials, encara més ja que si és neces­sari acudir a la via judicial, el més probable és que es trenqui la rela­ció, i serà difícil recuperar-la de nou.”

Amb aquests raonaments desenvolupa la seva profes­sió, i en­cara afegeix: “És bàsic que l’advocat sàpiga escoltar. En una reunió és con­venient actuar com a moderador-assessor i quedar sempre en un se­gon terme. Són les parts les que s’han de posar d’acord.”

Des de fa 10 anys, Cristina Solé coneix de molt a prop el món de la propietat urbana. És advocada de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus, una en­titat que defensa els interessos dels propietaris d’immobles, locals i ha­bitatges. Des d’aquesta organització, que acull al voltant de 8.000 as­so­ciats, es redacten contractes, acords, reunions amb parts enfrontades, con­ferències, etc. Es tracta d’una assessoria legal i jurídica que porta casos de desnonaments per falta de pagament o per final de contracte, entre d’altres: “Comprèn les comarques del Baix Camp, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta. Porta més de 85 anys al servei permanent del propietari oferint-li un ampli ventall de ser­veis, entre ells l’assessoria especialitzada en dret fiscal patrimonial i l’assessoria legal i jurídica especialitzada en arrendaments urbans, habitatge, ur­ba­nisme i comunitats de propietaris. La Llei d’arren­da­ments urbans, que va entrar en vigor l’u de gener de l’any 1995, no ha respost a les ex­pectatives dels arrendadors d’habitatges i de locals amb contractes subjectes a pròrroga forçosa.”

Aquesta situació porta a plan­tejar-se si és realment lucratiu disposar d’una propietat per arrendar: “Cal diferenciar en­tre les empreses que es dediquen a aquesta acti­vitat i els parti­cu­lars que busquen ser propietaris d’habitatge comp­tant que les ren­des que obtindran seran un complement per a la velle­sa. El llogater no sem­pre compleix el contracte; de fet, cada vegada és menys formal i es detecta un augment del nombre de plets relacionats amb l’impagat de lloguers, principalment d’habitatges. S’ha d’anar amb molt de compte i esbrinar a qui es lloga un pis, i és recomanable el nome­na­ment d’un fiador solidari per respondre de les respon­sa­bilitats que es poguessin derivar de l’incompliment del contracte.”

Cristina Solé Ambròs és conscient que l’advocacia implica estar en contacte amb les necessitats de les persones i que “tant si el problema és petit com gran mereix la mateixa atenció. Per al client el fet de compartir-lo amb l’advocat, que passarà a ser un agent actiu en la seva resolució, no fa que la preocupació desaparegui però sí que almenys s’alleuge­reixi.”

És l’esperit humanista d’una advocada compromesa amb la pro­fessió i sobretot amb la justícia.