Srs. Pere Soler Macià i Ignacio Aznárez Domingo
Fotografia: Àngel Font
PC, 11è VOLUM. Assessors jurídics d’empresa

Srs. Pere Soler Macià i Ignacio Aznárez Domingo

ADADE

Text del 2001

La necessitat de donar un assessorament just en el camp jurídic a les petites i mitjanes empreses catalanes va portar els advocats Pere Soler i Ignacio Aznárez a fundar i fer-se càrrec de l’àrea jurídica de l’ambiciós projecte d’assessorament multidisciplinari que representa Adade. De fet, actualment Pere Soler n’és el director general, alhora que un dels més destacats integrants del Departament d’Assessorament Jurídic: “L’any 1988 vam decidir constituir-nos en societat per tal de donar un ser­vei acurat basat en la confiança, que en el nostre camp sempre ve determinada pels resultats.”

El forat de mercat que van buscar va ser el de la PIME: “Aleshores era força comú que els petits i mitjans em­­presaris no rebessin un assessorament adient en matèria legal o que ho fessin de mans de personal subaltern. Nosaltres sempre hem defensat el fet que el teixit industrial del nostre país està for­mat ma­joritàriament per petits empresaris i que, per tant, aquest sector constitueix una de les riqueses de què gaudim i, en con­seqüència, ha de ser tractat amb molt respecte i cura per tal de pre­servar-lo. Això ens obliga a atendre’ls d’una manera molt profes­­sional, per la qual cosa hem creat equips d’assessorament formats en exclusiva per titulats universitaris. Aquesta carac­te­rística ens ha comportat una reducció dels guanys econòmics, però també un augment dels be­neficis professionals, ètics i de satisfacció per­sonal.”

I afegeix, convençut: “Des dels nostres inicis hem tingut molt en compte una de les màximes de l’advocacia que considera que un bon professio­nal és aquell que aconsegueix estadísticament la resolució de la majoria dels conflictes que se li presenten. Per acon­seguir aquest resultat, és necessari que el lletrat disposi d’un talant dialogant, fle­xible i didàctic per fer entendre en tot moment a l’empre­sari quina és la solució més adequada i per tal de fer-li compren­dre que, de ve­gades, és millor assolir un acord que no sigui del tot bene­ficiós que no pas esperar la resolució del conflicte mitjançant la via judicial. En aquest sentit, nos­altres opi­nem que els tribunals d’arbi­tratge han comportat, almenys des de la perspectiva teòrica, un avenç impor­tant per intentar la resolució de desacords en un temps mínim. El problema, però, es presenta en el terreny pràctic a l’hora de decidir si s’estan emprant de la manera més adequada.”

En aquest intent de dignificar i donar suport a la figura del petit empresari, tots dos socis es van plantejar la necessitat de racionalitzar els preus dels seus serveis en una època en què els honoraris dels assessors i con­sultors s’havien disparat: “Sempre hem defensat la necessitat que els advocats apliquem unes tarifes ajustades als serveis que prestem. Mai no hem cregut que sigui convenient implantar un model de quotes en l’àrea d’assessorament jurídic, tal com es pot fer en d’al­tres, com per exemple la comptable o la fiscal, perquè les problemàti­ques i les actuacions que es poden presentar són difícilment previ­sibles. Per contra, sempre hem opinat que els honoraris dels nostres serveis s’han de circumscriure exclusivament a les accions legals o d’assessorament adoptades.”

Aquesta política de preus, juntament amb l’elevada qualitat dels seus serveis, ha possibilitat que ara per ara no tan sols assessorin petites i mitjanes empreses catalanes sinó que tam­bé col·laborin amb filials de multinacionals instal·lades al nostre territori: “Hi ha una tendència general a rebutjar la política de les grans firmes d’assessorament, les quals, de vegades, no fan compatible de la for­ma més apropiada les seves tarifes i la qualitat dels serveis que ofereixen. No és que els seus honoraris siguin abusius, sinó que al­tres despatxos de dimensions mitjanes com el nostre poden ga­rantir la mateixa o més qualitat de servei amb una atenció per­sonalitzada i amb uns preus molt més ajustats.”

Un altre dels factors que, sens dubte, ha contribuït també a l’expansió i al reconeixement obtinguts per Adade ha estat l’aposta clara en favor de les actuacions relacionades amb la consultoria jurídica. Aquestes atencions s’han integrat dins dels seus serveis generals d’assessorament a la PIME com una aportació que dóna valor afegit a la seva funció de consellers: “La visita in situ de les instal·lacions dels nostres clients és molt so­vint necessària i per a nosaltres representa una valuosa font d’infor­ma­ció de la manera d’actuar i de les necessitats específiques que pre­sen­ten. La nostra filosofia sempre ha estat guiada per una inten­ció clarament preventiva en la línia de mirar d’evitar possibles con­flic­tes, la qual cosa no sempre és possible en el cas de les petites i mitjanes empre­ses. No obstant això, hem de reconèixer que l’actua­ció global del sec­tor ha millorat molt en els darrers anys, en gran part perquè l’empresa­ri s’ha conscienciat de la necessitat i la convenièn­cia de prevenir les situacions de risc. Aquesta és la nostra aspiració de cara al futur: continuar treballant per, cada cop més, esdevenir as­ses­sors de cap­ça­le­ra que s’avancen a les situacions conflictives que puguin sorgir.”

L’experiència acumulada en l’assessorament de l’empresariat català fa que ambdós socis hagin pogut observar l’evolució del món de l’advocacia i del sector empresarial: “El directiu s’ha anat formant i ha anat adqui­rint plena consciència dels seus deures i drets. En aquest sentit, crec que nosaltres des de la nostra posició hem jugat un paper molt important perquè en tot moment hem intentat inculcar-li la idea de la responsabilitat i del fet que les negligències i les actuacions fraudu­len­tes sempre comporten conseqüències negatives. Alhora, el món del dret també ha anat evolucionant a mesura que ho feia la societat. La legislació d’un estat sempre ve guiada per les expectatives de la col·lectivitat, la qual cosa fa que la nostra tasca requereixi un reciclat­ge permanent i impedeix la mobilitat que caracteritza altres activitats perquè l’aplicació de la normativa sempre és territorial i requereix un ampli coneixement de la legislació nacional. Això es fa palès en el cas de l’aplicació de les directives europees, que sempre s’interpre­ten en funció de les lleis estatals, de manera que s’ha de conèixer la legislació de l’Estat espanyol per poder assessorar correctament vers la seva aplicació. De la mateixa manera, hauríem d’examinar la normativa anglesa, francesa, alemanya, etc. per poder exercir com a assessors amb unes certes garanties en aquests països.”

Tot i els resultats assolits fins al moment, ni Pere Soler ni Ignacio Aznárez volen parlar de tasca docent: “Crec que seria prematur vanagloriar-nos d’haver fet escola quan encara ens queda tant de camí per recórrer. Nosaltres considerem que vam obrir i continuem millorant una escletxa, una nova forma d’assessorar els nostres clients, i volem continuar per ampliar-la i millorar-la.”