Sr. Josep Cerveró Puig et alia
Sr. Josep Cerveró Puig et alia
TH, 6è VOLUM. Crisi i Perspectiva

DANIEL CERVERÓ I MARINA, I JOSEP CERVERÓ I PUIG

Grup Cerveró

Text del 18-11-13

Al capdavant d’aquesta consultoria de desenvolupament turístic i d’eficiència energètica es troben dues generacions: el doctor Cerveró, eminent economista i expert en turisme, i el seu fill Daniel, llicenciat per ESADE. L’experiència en el sector públic del primer el porta a advocar per la necessitat de racionalitzar la despesa de l’Administració i per fomentar l’economia productiva; una fita que només s’assolirà recuperant els valors de l’esforç i de la responsabilitat.

Trajectòria professional centrada en l’àmbit del turisme

Gran part de la meva trajectòria professional ha estat vinculada al desenvolupament del sector turístic del país; d’aquesta trajectòria, l’exponent institucional més rellevant fou el càrrec de director general de Turisme des del 1990 i fins a l’any 1996. Paral·lelament, també m’he dedicat a la docència i la recerca universitàries en diverses institucions de l’Estat espanyol, com ara ESADE, la UAB, l’Escola Universitària del Maresme, la Universitat de Granada, la UNED, l’OMT, etc. L’any 1989 fou quan vaig decidir fer el gran salt i establir-me pel meu compte com empresari. Dins l’àmbit del turisme també és important destacar la meva dedicació i experiència en l’aplicació del màrqueting, sent un dels introductors d’aquesta especialitat a Espanya.

Consultoria dedicada a la planificació i l’aplicació de projectes de dinamització turística

Grup Cerveró està especialitzat en la planificació i posada en marxa de projectes per dinamitzar zones turístiques. Fins ara hem actuat en situacions i en indrets molt diversos; a tall d’exemple podem destacar els següents: l’interior i la costa de Catalunya, Galícia, Granada, Hondures, Puerto Rico, Cuba, Panamà, Cap Verd… L’objectiu de la nostra entitat és ajudar a desenvolupar econòmicament el territori gràcies al turisme, però tenint sempre en compte la preservació del medi ambient i incidint en la creació de llocs de treball, que evitaran els moviments de població i permetran el creixement socioeconòmic d’aquestes àrees. Paral·lelament, també tenim gran experiència en l’àmbit privat, tant en la creació de nous projectes turístics com en l’assessorament i suport a empreses ja existents

Incorporació de la segona generació

Vaig educar el meu fill Daniel en els valors de l’esforç fent que compatibilitzés els estudis i la feina des dels 16 anys. Després de llicenciar-se a ESADE, va decidir que desitjava incorporar-se al nostre despatx d’assessoria, tot i les oportunitats laborals que se li presentaren. D’aleshores ençà és qui s’encarrega de gestionar els temes d’eficiència energètica.

Potenciar les zones interiors de Catalunya

El turisme és, juntament amb el comerç, un dels grans motors econòmics de Catalunya, però, ara per ara, la seva incidència en el territori està descompensada: el sector turístic està consolidat a Barcelona ciutat i a les zones costeres, però encara patim un greu dèficit a les zones d’interior, en què l’ocupació mitjana se situa al voltant del 36% enfront del 77% de la ciutat de Barcelona. Per a aquestes zones allunyades dels centres econòmics, en les quals la industrialització no sempre resulta viable, el turisme esdevé una activitat econòmica idònia, perquè permet el desenvolupament sostenible del territori i genera noves expectatives econòmiques a les futures generacions. Atesos els avantatges d’aquesta activitat per a les zones rurals, cal que ens emmirallen en altres països de l’entorn, com ara França, que han sabut potenciar i crear riquesa –mitjançant estructures (hotels, restaurants, etc.) i serveis complementaris idonis (comerços, activitats lúdiques, cursos, tallers, etc.)– a partir del patrimoni històric i paisatgístic del seu interior, sense oblidar en cap moment la necessitat que prevalgui la sostenibilitat i conservació del territori i els seus recursos. 

Una activitat que comporta un benefici veritable per al territori

El 95% dels estudis de viabilitat turística i dels projectes d’implementació i desenvolupament d’un territori no s’arriben a materialitzar. Defugint d’aquesta mala praxi, la nostra proposta inclou sempre el suport per a la materialització del projecte, i així ens assegurem que la nostra activitat pugui comportar un benefici veritable per al territori. Amb aquest afany, partim d’enquestes a la població –per tal de determinar si desitgen que el turisme sigui una activitat econòmica referent del territori– i d’enquestes als visitants –per conèixer quines són les seves motivacions i necessitats concretes–. A partir d’aquestes dades i dels nostres coneixements i anàlisis, i de les necessitats i prioritats de l’Administració i els empresaris del territori, elaborem un projecte que després s’executa sota la nostra supervisió. Per aconseguir donar forma a la nostra proposta és essencial establir i mantenir un contacte directe amb el responsables de les institucions que financen el projecte i el sector empresarial.

També inversors i assessors en eficiència energètica

Un segon vessant de la nostra tasca com a consultors és el finançament i l’assessorament en matèria d’eficiència energètica. Es tracta d’un servei cada vegada més demandat i, conseqüentment, més rellevant per al nostre despatx. El nostre treball s’inicia amb la realització d’estudis de viabilitat, es completa amb la recerca de finançament i culmina amb l’execució de plans de millora energètica centrats en l’ús de biomassa, ja que considerem que aquest combustible, en la seva forma d’estella, és una font d’energia molt competitiva pel seu poder calorífic, pel seu preu i per la seva accessibilitat. En aquest moment, els nostres serveis se centren a donar resposta a les necessitats tèrmiques (calefacció, ACS…) d’edificis públics i privats: hospitals, hotels, residències de la tercera edat, comunitats de propietaris, etc., i alhora estem treballant per difondre els avantatges d’aquest model i facilitar l’ús dels nostres boscos com a font de matèria primera, afavorint alhora la creació de llocs de treball. 

Per un model econòmic basat en la producció de béns i serveis

Cal instaurar de nou una economia basada en el treball, el creixement sostenible i els valors morals. La riquesa ha de sorgir del treball continuat, de la perseverança, de l’esperit de superació i de la flexibilitat i adaptació als canvis. En aquest context, els emprenedors haurien de tenir un paper preponderat, perquè llur força i iniciativa pot fer créixer sengles projectes individuals i, de retruc, augmentar el nivell de benestar de tota la societat. En definitiva, no es podrà gaudir d’un veritable benestar social si no s’ha generat a partir de la suma del treball i dels esforços individuals.

Ètica i riquesa

Si desitgem construir un món més pròsper, estable i igualitari, és imprescindible que hom basi el seu comportament en el respecte a un codi ètic, perquè el valor de les accions i dels fins no rau en ells mateixos, sinó que cal valorar-los tenint en compte les motivacions i els mitjans. Aquest codi ètic ha de partir del valor de les relacions humanes, de saber empatitzar amb els altres, de la confiança i del treball cooperatiu. També fóra convenient recuperar tant el valor de la família com el del coneixement.

Mesures que racionalitzin la despesa pública

Caldria reduir la despesa pública a través de la racionalització de l’aparell administratiu: evitar duplicitats, agilitar la tramitació i modernitzar els procediments. Per fer-ho es podrien aplicar mesures com ara que els funcionaris de l’Administració cobressin una part del sou en funció de la pròpia productivitat, o, per evitar el nepotisme, exigir que sigui un professional experimentat en el sector, i no un càrrec institucional, qui prengui les decisions pertinents. A més, també s’hauria d’aplicar el seny a l’hora de planificar i executar les infraestructures públiques i només invertir en les imprescindibles i sostenibles.

Greuge fiscal català i independentisme

El dèficit pressupostari català i el desequilibri entre les aportacions i els traspassos del Govern central són insostenibles, perquè la solidaritat envers els altres té els límits de les necessitats d’un mateix. A partir d’aquesta situació –i de l’actitud del Govern central respecte de Catalunya–, s’ha creat un fort corrent popular independentista molt heterogeni. Tanmateix, cal reconèixer que les dues parts en conflicte, el Govern central i l’autonòmic, no s’han obert al diàleg que els hauria de permetre trobar una solució satisfactòria per a ambdues parts.

Opinió majoritària de l’empresariat

Una gran part dels empresaris no dubten de la sinceritat del President Mas ni qüestionen el seu valor polític, però, com a bons empresaris, donen prioritat als interessos de la seva companyia i saben deixar en un segon pla les inclinacions sentimentals pròpies. Per tant, s’adonen de les dificultats amb què es trobarien les seves empreses en cas que es produís la secessió sense consens polític, i valoren l’actual estabilitat política en els mercats internacionals. És clar que cal una negociació per ambdues parts –Generalitat de Catalunya i Govern central– per assolir conjuntament una situació més justa envers les necessitats de Catalunya, incrementant-ne les competències en l’àmbit lingüístic, cultural, econòmic, etc.; en definitiva, desenvolupant la majoria de competències.

El model basc, la millor solució

Al meu parer, en aquests moments, la independència no és la via idònia per a Catalunya, tret que la gran majoria dels catalans ho demanin. Crec que el més adient fóra tendir cap al model basc, en què hi ha una plena autonomia per a la gestió dels ingressos propis, i evitar la centralització atorgant més competències a la Generalitat.