Sra. Dolors Salvany i Martínez et alia
Sra. Dolors Salvany i Martínez et alia
TH, 6è VOLUM. Crisi i Perspectiva

DOLORS SALVANY I MARTÍNEZ i ANNA COLS I AGUILAR

SALVANY I COLS ASSESSORS

Texto del 23/04/2013

Amb el convenciment que el col·lectiu empresarial és el motor d’un país avançat, les economistes i gerents d’aquesta empresa d’assessorament outsourcing recullen el desencant dels seus clients davant la falta de suport de les institucions a la petita i mitjana empresa, obligada a l’autofinançament per tal de sobreviure. Al seu parer, caldrien noves fórmules capaces de reactivar la economia i alhora frenar la creixent destrucció d’ocupació.

Tàndem ben avingut, eficient i dinàmic que s’inicià fa quinze anys

Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses per la UB i amb postgrau EAE en Direcció i Gestió Comptable i diplomada en Ciències Empresarials per la UB respectivament, ens vam conèixer fa 15 anys a l’auditoria multinacional Arthur Andersen (posteriorment Deloitte), on vam poder formar-nos professionalment i assolir una bona trajectòria en ocupar-nos de la gerència i la supervisió del Departament d’Outsourcing Comptable. Des del 2006 som sòcies fundadores i gerents d’una societat civil professional dedicada a la prestació de serveis d’assessorament comptable, fiscal i mercantil per a petites, mitjanes i grans empreses, encara que la major part de la nostra clientela està representada per empreses familiars catalanes amb les quals mantenim un estret vincle des de fa temps. Actualment formem part de la junta directiva de l’ADEG (Associació d’Empresaris de l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf) i estem col·legiades al Col·legi d’Economistes i Empresistes.

Ésser un bon conseller empresarial avui dia és una missió especialment complicada però molt important

La difícil situació que travessen molts dels nostres clients i el col·lectiu empresarial en el seu conjunt ha donat un nou valor als serveis que oferim, de manera que ésser bon conseller avui en dia és una missió especialment complicada però molt important. Part de la nostra feina ha estat saber anticipar-nos en tasques de reestructuració, reducció de costos, renegociacions bancàries, etc., tot intentant preveure el futur per tal d’afrontar els moments actuals més enfortits; unes tasques que, en molts casos, són pròpies de la gerència de la societat.

Caràcter proper i presencial dels nostres serveis

El nostre propòsit és orientar de forma personalitzada, adequant-nos a les necessitats específiques de cada empresa. Per això oferim els nostres serveis amb criteris de qualitat i responsabilitat. El valor diferencial de la nostra assessoria rau en la naturalesa presencial dels serveis que oferim (outsourcing), en el tracte proper que mantenim amb el director financer, gerent o responsable de l’empresa i en l’estreta col·laboració que entaulem amb l’equip administratiu, al qual procurem formar-lo i donar-li les eines i els controls imprescindibles per al correcte funcionament, basat en la nostra metodologia de treball.

El que més valora el client és la professionalitat i la formació rebuda

El tipus de servei que realitzem és molt professional, i això és el que més valora el client. El prestem nosaltres directament, no tenim treballadors al càrrec. Hem fet treballs puntuals: des de cobrir una directora financera-comptable en la seva baixa per maternitat, fins a donar suport en canvis de programes comptables, etc., passant per treballs recurrents a pimes o a empreses que formen part de grups multinacionals (amb tancaments comptables i reportings a les matrius) o a empreses nacionals però que tributen a les diputacions forals, etc. I aquestes tasques les fem sempre tenint al costat l’equip d’administració de la societat i el seu gerent, director o responsable, perquè són tots ells qui reben una part tan important de la nostra feina com és la formació en temes comptables, econòmics, fiscals i financers.

Negativa de les entitats bancàries d’oferir crèdit a les pimes que obliga a cercar fórmules d’autofinançament

Les empreses que superin la crisi sortiran reforçades amb un sistema de creixement més sostingut i prudent, però, per a això, han de disposar d’eines de gestió (elaboració de pressupostos, anàlisis de les desviacions i bones previsions de tresoreria…) que s’han de treballar contínuament. Una bona gestió de cobraments i de pagaments, mitjançant negociacions amb clients i proveïdors, sovint és l’única possibilitat viable davant la falta de liquiditat i la negativa de les entitats bancàries a oferir línia de crèdit a la pime, un cop esgotades les vies de l’autofinançament amb recursos propis, tant de la societat com dels socis a títol personal. En aquest sentit, creiem que els diners que des de la UE i l’Estat s’han destinat a entitats financeres privades s’haurien d’haver derivat a incentivar el crèdit a les pimes, ja que són elles, en definitiva, les que haurien de poder reactivar l’economia i crear nous llocs de treball.

Que l’Estat no obstaculitzi la tasca emprenedora

Per evitar la destrucció del patrimoni de la petita i mitjana empresa familiar, moltes d’elles fonamentades en una tradició hereva d’anteriors generacions, els empresaris únicament demanen a l’Estat que no obstaculitzi més el desenvolupament de la seva activitat o l’activitat nova amb traves burocràtiques, inspeccions amb ànim sancionador i recaptatori, etc.

Canvi de percepció del treballador respecte a l’empresa

Amb la crisi, ha canviat la perspectiva del treballador en adonar-se que el seu propi benestar depèn ara més que mai de la prosperitat de l’empresari. Alhora, el personal assalariat està realitzant, en molts casos, un esforç important per conservar el seu lloc de treball, tot i que les condicions laborals actuals no són com les d’anys anteriors.

Per incentivar la creació d’ocupació cal flexibilitzar el mercat laboral

La reforma laboral impulsada pel Govern estatal no ha satisfet les expectatives generades ni entre el col·lectiu empresarial ni entre el personal assalariat, i la principal raó és que no incentiva la creació d’ocupació. Per assolir les quotes europees és necessari flexibilitzar el mercat laboral. Treballar en aquesta línia contribuiria, així mateix, a reduir l’economia submergida (actualment una cinquena part de l’economia del país), a recaptar més impostos i a reduir els alts costos relatius a l’atur. Al nostre entendre el concepte d’atur és legítim, però considerem que hauria de estar millor gestionat i administrat. També creiem en una reforma de les condicions laborals del sector públic (funcionariat) més equitatives amb les dels treballadors de la empresa privada, amb el convenciment que generaria un Estat més eficient i competitiu.

Criteris realistes i de tipus empresarial per reconduir la situació de la UE

Entenem que des d’Europa ha de resultar complicat prendre decisions unànimes a causa de les peculiaritats i la idiosincràsia de cadascun dels països que la conformen. Però creiem que les decisions que es prenen en termes de reducció del dèficit espanyol, per exemple, haurien de basar-se en criteris més realistes i ésser sostingudes amb estimacions estudiades i viables. En aquest sentit, no és lògic demanar la reducció del dèficit espanyol a un 3% per a l’any 2016, quan actualment empreses i particulars es veuen obligats a refinançar-se a 10 i 15 anys vista. 

Les empreses catalanes han de reinventar-se i perdre la por a exportar

Les firmes catalanes que exporten han augmentat les seves vendes en aquest primer trimestre, no pel consum intern (que continua sent deficitari) sinó per l’obertura de nous mercats. Les destinacions més habituals són els Estats Units, Alemanya i països emergents, com la Xina o Brasil. En qualsevol cas ­­–i atenent a la realitat que no tots els productes o serveis són susceptibles de ser exportats–, és necessari reinventar-se i perdre la por a descobrir mercats nous i, a ser possible, que es trobin a l’exterior. Per això volem destacar la important tasca d’assessorament i promoció que en aquests moments desenvolupen diverses associacions empresarials i sectorials i els diferents col·legis professionals per afavorir i incentivar la petita i mitjana empresa.

Revitalitzar l’economia productiva per tal de reflotar el país

En les últimes dècades, l’economia productiva va quedar relegada a un segon pla en pro de l’economia especulativa; i ara és de vital importància revitalitzar la seva funció amb l’objectiu de reflotar el país. El sector serveis manca de sentit sense un teixit industrial i empresarial darrere que el sustenti.

Mesures del Govern central que perjudiquen l’empresariat català

Avui el col·lectiu empresarial català es troba en una dicotomia: d’una banda, no comparteix les mesures econòmiques imposades pel Govern central perquè considera que en termes globals no són equitatives i desfavoreixen l’empresa catalana, que ja es veu afectada per més impostos, taxes, exigències, compliments i burocràcia que altres comunitats. D’altra banda, i pel que fa a la independència de Catalunya, l’empresari català parla amb respecte i opta per no posicionar-se, davant la inseguretat i el fet que les seves relacions comercials amb altres empreses de la resta d’Espanya es vegin greument perjudicades per un sentiment anticatalanista que beneficiarà a terceres parts interessades a suscitar controvèrsies i, fins i tot, a augmentar suspicàcies.

Homenatge a l’esperit lluitador dels nostres clients

És el nostre desig expressar un sincer i profund agraïment a totes les empreses que assessorem, siguin petites, mitjanes o grans, familiars o no familiars; especialment volem retre un homenatge a aquelles que, malgrat trobar-se en una situació realment delicada, continuen dipositant la seva confiança en els nostres serveis, amb la il·lusió de reflotar la seva empresa amb la nostra ajuda i assolir, així, nous i pròspers horitzons.