DR. ALFONS MALET I CASAJUANA
DR. ALFONS MALET I CASAJUANA
PC, 15è VOLUM. Entitats mèdiques

DR. ALFONS MALET I CASAJUANA

AL·LERGO CENTRE

Text del 2003

La sanitat pública i la societat en general no són conscients de la importància de tractar de forma preventiva la simptomatologia al·lèrgica.

Els aspectes relacionats amb l’al·lergologia són força desconeguts per la major part de la població, tot i que el nombre de persones que pateixen algun tipus d’al·lèrgia cada vegada és més elevat. Estudis realitzats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) indiquen que d’aquí a dues dècades el 50% de la població del món occidental patirà algun tipus d’al·lèrgia. Al·lergo Centre és una entitat especialitzada en l’estudi i tractament de qualsevol patologia de tipus al·lèrgic. Es va crear l’any 1990 per les inquietuds i preocupacions d’un grup d’al·lergòlegs davant l’increment de les malalties al·lèrgiques degudes a factors ambientals com àcars de la pols domèstica, pol·len, fongs ambientals, picades d’insectes, epitelis d’animals o medicacions preoperatòries de risc, entre d’altres. El Dr. Alfons Malet i Casajuana, director mèdic del centre i de la unitat hospitalària, és el propulsor d’aquest projecte: “La majoria de patologies al·lèrgiques poden ser tractades, estudiades i diagnosticades fora d’un centre hospitalari. Era necessari crear un espai que s’especialitzés en el diagnòstic i tractament d’aquests tipus d’afeccions, a nivel extrahospitalàri i ben connectat amb els centres d’assistència primària.”

Integrat per un grup de professionals sanitaris, l’Entitat s’articula en set unitats específiques que es distribueixen en dos centres principals i set de perifèrics. La seva labor diària està marcada per un gran rigor científic en el marc d’unes instal·lacions modernes i àmplies, fet que els permet donar cobertura assistencial a tota la població catalana: “Tenim un concert amb el Servei Català de la Salut que implica que prestem servei als malalts provinents de la sanitat pública. També participem en els quadres facultatius de la majoria de les entitats asseguradores privades de Catalunya i treballem amb les mutualitats professionals, donat el fet que cada vegada es detecten més patologies al·lèrgiques derivades del lloc de treball.”

El Centre ha crescut notablement en els darrers anys i ha anat desenvolupant una important xarxa assistencial que implica un esforç organitzatiu i gerencial important. El departament de recursos humans i de personal està dirigit per la Dra. Magdalena Lluch i Pérez mentre que la direcció administrativa i gerencial està coordinada per Josep M. Olivé Arnal. El primer fonament per combatre l’al·lèrgia és evitar la substància que la provoca. La millor manera d’evitar-la és a través de la prevenció: “Si una persona sap que pateix una al·lèrgia ha d’evitar entrar en contacte amb la substància que li produeix, i la simptomatologia no es repetirà. La sanitat pública i la societat en general no són conscients de la importància de tractar de forma preventiva la simptomatologia al·lèrgica, ja que curar-se a posteriori no és la millor opció i perquè encareix la despesa sanitària. L’especialitat en malalties al·lèrgiques tot just va ser reconeguda a l’Estat espanyol el 1981; una data recent que fa que estigui en inferioritat de condicions en relació a altres especialitats mèdiques. La nostra principal reclamació és que aquesta especialitat entri als centres d’atenció primària on s’ha de dur a terme la tasca preventiva. Les malalties al·lèrgiques s’identifiquen perquè els símptomes són habitualment evidents. Des del descobriment de la immunoglobulina E, fa vàries dècades, són coneguts la majoria dels mecanismes immunològics implicats en les afeccions al·lèrgiques.

Les patologies al·lèrgiques es coneixen des de l’antiguitat. Avui se’n descriuen uns cinc grans grups: “Les al·lèrgies alimentàries, les respiratòries, les cutànies, les derivades dels fàrmacs i les ocupacionals. Estem preparats per tractar i estudiar aquestes patologies, la majoria de les quals tenen un component hereditari. Per conèixer el grau de sensibilització davant d’una substància (anomenada al·lergen) realitzem a les persones que vénen al Centre diverses proves. Hi ha proves cutànies, proves analítiques in vitro i proves d’exposició (nasals, conjuntivals o bronquials) per tal de confirmar el diagnòstic. Finalitzat el període diagnòstic s’entrega a cada pacient el corresponent informe on s’indica si cal fer prevenció, quines substàncies evitar i quines teràpies hauria de realitzar. Posteriorment el pacient l’hi presenta al seu metge de referència.”

Tanmateix Al·lergo Centre compta amb un centre d’urgències al·lergològiques pioner a l’Estat espanyol per aquells pacients a qui se’ls aguditza la patologia al·lèrgica, obert dotze hores diàries. La causa més freqüent d’al·lèrgia respiratòria: “És la provocada pels àcars de la pols domèstica que donen simptomatologia tot l’any. L’asma és una patologia provocada per una reacció al·lèrgica que avui està controlada. Només són greus entre un 5% i un 10% de tots els asmàtics. Els medicaments antihistamínics i els antiinflamatoris s’han perfeccionat. Són més efectius que abans i produeixen menys efectes indesitjables. Hi ha pocs casos de mort per atac asmàtic. El nostre objectiu és que els pacients que tenen una agudització de la patologia sàpiguen augmentar la seva dosi de broncodilatador en el mateix domicili.”

Les al·lèrgies alimentàries han anat en augment. “Alguns dels grans causants han estat les fruites tropicals i també un paràsit del peix, l’anisakis marí, que es presenta sobretot en l’aliment cru.”

L’al·lèrgia cutània pot ésser provocada per metalls, productes de perfumeria, el cautxú, el làtex… “Pel que fa a la simptomatologia anafilàctica s’ha de tenir en compte que la primera vegada es produeix una reacció al·lèrgica lleu però un segona aparició acostuma a ser molt més greu. Els verins dels insectes, com abelles i vespes, poden ser molt perillosos i provocar un xoc anafilàctic que sigui mortal. El làtex així com els fàrmacs també poden produir un xoc mortal.”

La web d’Al·lergo Centre pretén donar resposta al repte actual de les comunicacions i dels avenços tecnològics: “Ens permet difondre el més aviat possible els coneixements científics més rellevants de la nostra especialitat. Donem informació als pacients per augmentar la seva qualitat de vida.”

Algun dels objectius del centre són l’organització d’activitats científiques, l’elaboració d’un pla de formació continuada per als metges i els diplomats en infermeria, i l’organització de cursos de reciclatge dels metges d’assistència primària i col·laboradors. Des d’Al·lergo Centre s’ha constituït la Fundació Privada Alergo que pretén realitzar divulgació dels coneixements al·lergològics entre els metges i incidir en la necessitat de prevenir la seva aparició, col·laborar amb pacients i amb associacions d’usuaris, i participar en la dotació de beques per a la investigació clínica i immunològica de les malalties al·lèrgiques. “La immunologia ha de donar resposta a les patologies al·lèrgiques que sorgeixen a partir d’una falla del sistema immunològic. Els estudis d’immunologia estan en una primera fase, i cal que s’hi destinin més recursos que permetran tractar de forma més eficient les patologies al·lèrgiques.”