Dr. Antoni Torres Martí
Dr. Antoni Torres Martí
PC, 15è VOLUM. Entitats mèdiques

DR. ANTONI TORRES MARTÍ

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUMOLOGÍA Y CIRUGÍA TORÁCICA – SEPAR

Text del 2003

La Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcia (SEPAR) és una entitat dedicada principalment al progrés científic en les malalties respiratòries i a la formació continuada i la promoció de l’especialitat a l’Estat espanyol. L’entitat posa un interès especial en vetllar pels interessos d’aquest col·lectiu de professionals sanitaris. Els orígens de la Societat es remunten al 1955 amb la creació de la Sección Española de la Asociación Internacional para el Estudio de los Bronquios, que més endavant, el 1967, es va convertir en la Societat Española de Patologia Respiratoria (SEPAR) i el 1988 en la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcia, conservant les sigles de l’anterior. Va néixer a Barcelona i actualment acull més de tres mil socis, la gran majoria dels pneumòlegs i cirurgians toràcics espanyols. Està presidida pel Dr. José Luis Álvarez Sala, mentre que la vicepresidència l’ocupa el Dr. Antoni Torres Martí. Com explica el Dr. Torres, “els principals objectius de la SEPAR són estimular el progrés en el coneixement científic de les malalties pneumològiques. Es pretén contribuir a la formació continuada de metges especialitzats en pneumologia i cirurgia toràcica i al perfeccionament professional de tots els membres de l’entitat. La promoció d’intercanvis amb finalitats científiques és una de les principals activitats de la Societat, intercanvis que tenen lloc entre els associats i altres professionals o institucions amb interessos compartits, tant espanyols com de fora de l’Estat. Aquesta entitat també vetlla pels interessos sanitaris de la comunitat i ofereix assessorament a les entitats públiques i privades que el necessitin.”

Totes aquelles malalties que afectin els pulmons i la caixa toràcica són tractades pels metges en pneumologia i cirurgia toràcica. “La pneumologia és aquella ciència mèdica que s’ocupa dels trastorns que afecten bàsicament els pulmons i la caixa toràcica. Per la seva banda, la cirurgia toràcica és una branca de la cirurgia que té a veure amb les malalties tributàries de la cirurgia dels pulmons i de la caixa toràcica.”

Les àrees en les quals es desenvolupa la pneumologia en hospitals i centres sanitaris són diverses: “Una àrea de gran importància en molts centres hospitalaris és la d’hospitalització convencional. És on ingressen malalts amb patologies respiratòries. Cal dotar els centres sanitaris d’altres espais com el laboratori de proves funcional per mesurar la funció pulmonar, el diagnòstic i la gravetat del malalt. Altres àrees d’actuació són la de les al·lèrgies respiratòries, la d’endoscòpia respiratòria, d’atenció domiciliària per a pacients que no es poden desplaçar, unitats de tabaquisme, unitats d’atenció als malalts amb tuberculosi i finalment unitats de cures intensives respiratòries i de cures intermèdies. Un altre àmbit d’actuació és el dels trasplantaments, que a causa de la manca de donants i la complexitat de la intervenció es realitzen a pocs centres. Els estudis i avenços en la malaltia han obert en els darrers anys nous espais d’actuació entre els quals destaca el dels trastorns del son, per exemple les apnees.”

Les mesures preventives són bàsiques per evitar un bon nombre de malalties pneumològiques: “Moltes de les malalties que tractem es poden prevenir, sobretot les malalties provocades pel tabaquisme. La Societat realitza anualment una sèries d’accions centrades en donar a conèixer una malaltia i la manera de poder evitar-la.”

La Societat s’articula en diferents àrees de treball i investigació que permeten la realització de treballs multicèntrics. Aquestes són l’àrea clínica, la d’asma, d’infermeria i fisioteràpia, d’insuficiència respiratòria, d’oncologia, de tabaquisme, de tècniques i trasplantaments i de tuberculosi i infeccions respiratòries. L’entitat es mostra satisfeta de la tasca investigadora que es desenvolupa i que ha permès generar un bon nivell de producció cientifica: “Per a nosaltres és essencial que el grup de treball s’organitzi en una estructura d’investigació multicèntrica per realitzar una bona producció científica. El grup de tuberculosi i infeccions respiratòries i el d’insuficiència respiratòria i trastorns del son han efectuat en els darrers anys una producció científica regular, d’alt nivell, que ha tingut un impacte important en l’àmbit de l’especialitat a escala mundial. El comitè científic de l’entitat està promocionant els projectes integrats de recerca. D’aquesta manera la Societat dóna suport oficial i econòmic a un determinat nombre de projectes d’investigació de malalties molt importants per a la pneumologia perquè els equips de recerca puguin buscar fonts de finançament que els ajudin a desenvolupar-los. SEPAR considera que el suport de la indústria és bàsic per poder dur a terme projectes de recerca. Actualment compta amb nou patrons que donen suport financer a les activitats de l’entitat.”

La tasca científica i educativa que es realitza des de la Societat té la màxima representació en el congrés anual sobre l’especialitat que acull metges de tot el món. “El 2004 tindrà lloc el XXXVII Congrés Nacional de l’especialitat. En l’organització hi participen les diferents àrees de treball de l’entitat. És un acte de gran rellevància internacional que forma part de l’acció educativa de l’entitat. La formació continuada és una peça central de la trajectòria de l’especialista en pneumologia. Des de la Societat es realitzen diferents cursos de formació que es poden completar amb la informació que donem a través de la revista que SEPAR publica des del 1964, Archivos de Bronconeumología –òrgan d’expressió de l’entitat i difusora de l’activitat científica i de recerca clínica i bàsica dels membres de la societat– i de la pàgina web, entre d’altres recursos formatius. Cada any es convoquen beques d’investigació a les quals poden presentar-se els membres de l’entitat.” SEPAR està interconnectada amb la Fundación Española de Patología Respiratoria (Respira), a la qual va proporcionar el marc de suport per a la seva creació.