Dr. Eduard Batlle Gómez
Dr. Eduard Batlle Gómez
PC, 18è VOLUM. Recerca Científica

DR. EDUARD BATLLE GÓMEZ

INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA – ICREA

Text del 2006

Ens trobem en un punt de la investigació en què hem adquirit els coneixements suficients sobre la biologia bàsica del tumor per fer avenços fonamentals en el tractament del càncer còlon.

El doctor Eduard Batlle Gómez pertany al grup de professors investigadors de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats. Desenvolupa la seva tasca al programa d’oncologia de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB). “La Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) és una fundació que han impulsat el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI) i la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI). L’objectiu que té fixat és potenciar la recerca de qualitat a Catalunya.”

El doctor Batlle declara que la seva inclinació per aquesta disciplina és innata. “Vaig decidir estudiar aquesta ciència d’una manera totalment vocacional, i l’any 1993 vaig llicenciar-me en Biologia per la Universitat de Barcelona.”

L’any 1999 es va doctorar en Biologia Molecular i Genètica. “Vaig realitzar la tesi doctoral a l’Institut Municipal d’Investigació Mèdica (IMIM) i després vaig voler marxar a l’estranger per conèixer com es feia recerca en els centres de primera línia. Primer, vaig fer una estada curta a Marburg, Alemanya, al laboratori del Dr. Miguel Beato. Tot seguit vaig treballar quatre anys a l’Institut Holandès de Biologia del Desenvolupament a Utrecht, amb el prestigiós professor Hans Clevers. Després, em van requerir per tornar a Barcelona per formar part del grup de científics de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats i dirigir el laboratori de Càncer Colorectal de l’Institut de Recerca Biomèdica.”

L’equip del doctor Batlle fa recerca bàsica en oncologia i estudia els mecanismes per mitjà dels quals s’inicia el càncer colorectal. “Mentre feia la tesi doctoral a Barcelona, vaig investigar la capacitat que tenen les cèl·lules cancerígenes per desadherir-se del tumor primari i emigrar a altres regions i teixits. Aquest és un procés fonamental per l’aparició de metàstasi, l’etapa més agressiva del desenvolupament del tumor. Ara estudiem els mecanismes que permeten que el tumor evolucioni fins a convertir-se en maligne. Habitualment, la majoria dels tumors de còlon s’inicien com a lesions benignes. Aquests pòlips o adenomes benignes, que es troben freqüentment quan es fan colonoscòpies, són el substrat sobre el qual posteriorment es desenvoluparà el càncer colorectal.”

Un estudi internacional amb participació espanyola publicat a la revista Nature va descobrir, l’any 2005, un mecanisme molecular que inhibia la progressió del càncer de còlon. “La investigació exemplificava la complexitat de l’evolució genètica del tumor. Els científics van analitzar-ne diversos en diferents fases de l’evolució de la malaltia i van demostrar que en la progressió del càncer de còlon se silencia l’expressió d’una família de receptors, els Eph. Això va suposar la primera evidència que aquests receptors tenen un paper important com a supressors de la progressió tumoral.” La primera part de l’estudi va ser desenvolupada i dirigida pel doctor Eduard Batlle i pel científic Hans Clevers a l’Institut Holandès de Biologia del Desenvolupament, a Utrecht. Aquest estudi va finalitzar al laboratori del doctor Batlle i va esdevenir la base conceptual sobre la qual treballen nombrosos grups nacionals i internacionals.

El doctor Batlle albira un futur optimista pel que fa a la situació de la recerca sobre el càncer colorectal. “Ens trobem en un punt de la investigació en què hem adquirit els coneixements suficients sobre la biologia bàsica del tumor per fer avenços fonamentals en el tractament del càncer. S’ha de tenir en compte que el coneixement sempre camina paral·lel al desenvolupament tecnològic, i en aquests cinc darrers anys s’han desenvolupat un conjunt de tècniques que ens permeten avançar d’una manera significativament més ràpida que fa una dècada. Crec que molts dels coneixements que adquirim en els laboratoris de biologia bàsica seran directament aplicables en un futur immediat.”

El doctor Batlle és el director del grup d’investigadors que treballa en el Programa d’Oncologia de l’Institut de Recerca Biomèdica, ubicat al Parc Científic de Barcelona. “Aquest és un programa d’oncologia molt incipient, el qual s’ha creat gràcies a la voluntat del doctor Joan Massagué de traslladar una part de la seva investigació a Barcelona i el finançament de la Generalitat de Catalunya. Hi treballen tres grups: l’equip de la doctora Elena Sancho, el del doctor Joan Massagué i el que dirigeixo jo mateix. Es preveu que el projecte creixi fins a constar de vuit grups, ja que és necessària una certa massa crítica per desenvolupar satisfactòriament qualsevol recerca. En el nostre treball, tenim el suport de les infraestructures del Parc Científic de Barcelona i les de l’Institut de Recerca Biomèdica.”

Tot i que hi ha molts grups a Espanya que pateixen restriccions, el doctor Batlle considera que “el Programa d’Oncologia de l’Institut de Recerca Biomèdica és un oasi en aquest país, ja que té recursos per poder treballar pràcticament al mateix nivell que els grups capdavanters europeus i nord-americans.”

Per no perdre el tren del progrés a Catalunya, el doctor Batlle aposta, sobretot, per la inversió en recerca. “No hi ha gaires alternatives per tirar el país endavant. És una qüestió de voluntat política i de posar-hi recursos, perquè, de científics espanyols i catalans brillants, en tenim molts. Des del moment en què els polítics hi posen voluntat i fons per a la recerca, els projectes comencen a rutllar.”

L’equip que dirigeix el doctor Batlle també centra una part de la seva recerca en les cèl·lules mares tumorals. “Se sap que les cèl·lules mare tenen una gran capacitat regeneradora i potencialment terapèutica. Des de fa poc temps, també sabem que els tumors es regeneren a partir d’un grup petit de cèl·lules anomenades cèl·lules mare tumorals. L’estudi és rellevant ja que sovint, quan els pacients són operats d’un tumor, tot i l’aparent èxit de la cirurgia i de la quimioteràpia o la radioteràpia, el càncer es regenera al cap de pocs anys. I aquesta és una de les causes importants de mortalitat. Una part important de la nostra recerca se centra a identificar aquestes cèl·lules mare tumorals en el càncer de còlon. A més, ens interessa conèixer com les cèl·lules mare cancerígenes es comuniquen entre elles i amb les cèl·lules veïnes, i treballem en rutes de senyalització implicades en aquests processos. El nostre objectiu és establir els fonaments conceptuals perquè, posteriorment, altres equips puguin desenvolupar teràpies dirigides a eliminar les cèl·lules mare tumorals.”

La il·lusió del grup del doctor Batlle és que a mig termini moltes de les investigacions que fan al laboratori tinguin una aplicació clínica. “Fins ara, hem fet diverses contribucions importants en el camp del càncer. Estic convençut que alguns d’aquests resultats es podran aplicar aviat, però més enllà de l’aplicació clínica, haurem fet una contribució conceptual important per entendre per què i com desenvolupem càncer de colon.”