Dra. Montserrat Baucells Vilella
Dra. Montserrat Baucells Vilella
PC, 18è VOLUM. Recerca Científica

DRA. MONTSERRAT BAUCELLS VILELLA

SERVEIS CIENTIFICOTÈCNICS – UNIVERSITAT DE BARCELONA

Text del 2006

Els Serveis Cientificotècnics col·laboren de manera important al desenvolupament de la recerca.

La Dra. Montserrat Baucells Vilella dirigeix els Serveis Cientificotècnics de la Universitat de Barcelona (SCT-UB), que es dediquen a donar suport integral a la recerca. “Els Serveis Cientificotècnics es van crear l’any 1987 en agrupar-se un conjunt de serveis d’actuació més específica que hi havia en aquell moment a la UB. Els objectius eren la millora de la infraestructura necessària per al desenvolupament de programes de recerca, l’increment de les prestacions i la rendibilitat de les inversions que s’havien destinat a adquirir equips per mitjà de la racionalització del seu règim d’explotació. Els SCT estan a disposició de la Universitat de Barcelona, d’altres institucions públiques i de l’empresa privada, en el marc dels convenis que estableix la Universitat. La nostra estructura organitzativa és senzilla i està basada en unitats, que es corresponen en general a una tècnica instrumental concreta o a un conjunt de tècniques afins. Ens regim per una direcció única i una sola administració, ubicada a l’Edifici Modular del Parc Científic de Barcelona.”

Llicenciada en Físiques, la doctora Baucells va començar el seu doctorat al Servei d’Espectroscòpia. “A final dels anys 60, quan vaig acabar la carrera, tot i que tenia una beca per realitzar la tesi doctoral a París, vaig acceptar la proposta del meu professor de la Facultat de Físiques, el doctor Codina, d’incorporar-me al servei que ell dirigia. Més tard, quan el seu successor, el doctor Velasco, va deixar el càrrec, vaig assumir la direcció del Servei d’Espectroscòpia. L’any 1987, un cop reorganitzats tots els serveis en un sol centre, Serveis Cientificotècnics, l’equip rectoral del doctor Bricall em va proposar de dirigir-lo.”

Va llegir la tesi doctoral davant d’un tribunal mixt format per químics i físics. “Era de les primeres vegades que es podia llegir una tesi doctoral fora de la facultat en la qual havies fet la llicenciatura. Hi va haver dubtes sobre si era doctora en Químiques o en Físiques, i al final ho vaig ser en Ciències, però la meva formació bàsica és Física; sóc llicenciada en Físiques per la Facultat de Físiques de la Universitat de Barcelona i doctora en Ciències.”

Els Serveis Cientificotècnics subministren serveis i tecnologia a bona part de les especialitats científiques experimentals. “Les instal·lacions dels SCT-UB ocupen 6.000 m2, els quals es distribueixen principalment entre un edifici central, situat al campus universitari de la Diagonal, l’edifici modular del Parc Científic de Barcelona i la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. El centre té un equip humà altament qualificat constituït per més d’un centenar de persones i una infraestructura científica basada en moderns equips d’alta tecnologia, valorats en més de 25 milions d’euros i que han estat adquirits parcialment amb ajuts FEDER. El fet que aquest equipament es trobi als SCT-UB ens permet agrupar els serveis amb criteris científics, de manera que les tècniques afins o complementàries estan pròximes, la qual cosa facilita enormement el treball. Aquests recursos estan a la disposició dels investigadors de la Universitat de Barcelona i de tota la comunitat científica en general.”

La cèl·lula bàsica de funcionament dels Serveis Cientificotècnics és la unitat, definida per una tècnica instrumental concreta. “Tenim la Unitat de Ressonància Magnètica Nuclear, la Unitat de Microscòpia Electrònica de Rastreig, la Unitat d’Anàlisi Elemental, la Unitat de Difracció de Raigs X, etc. Cada una d’aquestes unitats té força autonomia i funciona com una petita empresa. Tot i això, totes estan molt entrellaçades i treballen en col·laboració les unes amb les altres, la qual cosa fa que l’organització sigui relativament senzilla.”

Es va decidir crear els Serveis Cientificotècnics per dos motius. “D’una banda, per poder dotar tota la comunitat de la infraestructura científica necessària per desenvolupar grans projectes de recerca, ja que amb la petita instrumentació que tenia cada departament era impossible. I, de l’altra, la Universitat havia de rendibilitzar les inversions que es feien en infraestructura, i això només ho podia fer racionalitzant el règim d’explotació de la instrumentació que comprava.”

Com explica la doctora Baucells: “La plantilla dels Serveis Cientificotècnics ofereix als usuaris un valuós suport que es pot resumir en les línies següents: Assessora científicament en la resolució de problemes tècnics i experimentals, actua com a intermediària en les relacions entre la Universitat i l’empresa en el camp del desenvolupament i de la transferència de tecnologia, i afavoreix la disponibilitat dels serveis de suport a la innovació També desenvolupa la investigació metodològica pròpia en les diferents tècniques experimentals per millorar i ampliar les prestacions que s’ofereixen habitualment i les que es deriven de la introducció de les noves metodologies i de l’adquisició de nou instrumental.”

El perfil dels usuaris dels Serveis Cientificotècnics és divers: “Hi ha els que coneixen perfectament la tècnica. Per a aquest grup, el servei està obert les 24 hores del dia els set dies de la setmana i l’accés a tots els instruments és lliure. Hi vénen també les persones que necessiten la instrumentació per resoldre un problema concret i el que els interessa, essencialment, són els resultats. Ens hi porten les mostres perquè els tècnics del centre hi facin el treball i els lliurin els resultats. Entremig, hi ha un gran ventall d’investigadors que sovint no coneixen les tècniques, però que les necessitaran durant un temps llarg, perquè inicien un treball de recerca important. Els Serveis Cientificotècnics formen aquestes persones perquè les coneguin i puguin ser autosuficients a curt o mitjà termini. Els metges i els biòlegs formen part dels usuaris que utilitzen habitualment les tècniques dels Serveis Cientificotècnics. Per exemple, hem treballat per a persones que estudien el cervell i que per analitzar certes malalties necessiten conèixer quina és la concentració de determinats metalls. Ens ocupem de tota la part prèvia de la preparació de la mostra i d’examinar-la, tasca que duem a terme per mitjà d’un microscopi d’alta resolució amb microanàlisi o microsonda electrònica.”

La Universitat ha creat la Comissió d’Equipaments Científics, de la qual la doctora Baucells forma part. Està presidida per un delegat del rector i formada per diversos investigadors capdavanters de la Universitat de Barcelona. “La seva missió, davant la petició d’algun aparell per part dels investigadors, és la d’estudiar i veure si veritablement allò és necessari, i sobretot mirar que no hi hagi duplicitats amb altres centres de l’entorn de Catalunya. Aquesta és una manera de rendibilitzar els diners, sobretot pel que fa a la gran instrumentació.”

Els SCT-UB disposen de la Certificació ISO 9001, estan inscrits en el Registre de Laboratoris Agroalimentaris de Catalunya com a laboratori reconegut i pertanyen a la Xarxa IT de centres de Suport a la Innovació Tecnològica. Així mateix, l’any 1996 la Generalitat de Catalunya els va atorgar la placa Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic.