Dr. Marcel García Bach
Dr. Marcel García Bach
PC, 17è VOLUM. Especialitats Mèdiques de Catalunya, II

DR. MARCEL GARCÍA BACH

NEUROCIRURGIA

Text del 2004

En un futur el tractament dels tumors cerebrals no serà quirúrgic sinó mèdic i basat en el coneixement d’alteracions cromosòmiques,  bioquímiques i immunològiques.

La neurocirurgia s’ha acollit a la gran transformació mèdica dels darrers anys integrant les tècniques quirúrgiques més avançades i procurant als pacients tractaments cada vegada més eficients. La cirurgia neurològica és una especialitat quirúrgica que s’encarrega del diagnòstic i tractament de lesions o malalties del cervell, columna vertebral, medul·la espinal i nervis perifèrics. El doctor Marcel García Bach és neurocirurgià, especialitat per la qual demostra un profund interès i en la qual anhela continuar treballant a través de la tasca assistencial i de recerca per contribuir a millorar els tractaments actuals de les patologies del cervell.

La voluntat de ser metge va néixer ben aviat. De petit ja avisava que el seu futur estaria dins del món de la medicina. “La neurologia va atreure’m des del primer moment potser perquè el sistema nerviós era la part més difícil de comprendre dins dels sistemes de l’organisme. Durant l’etapa formativa a l’Hospital Clínic de Barcelona vaig anar definint els meus interessos fins optar per la part quirúrgica, que donaria pas a la realització de l’especialitat en neurocirurgia a l’Hospital de Bellvitge amb el doctor Fabian Isamat de la Riva, aleshores cap de servei de neurocirurgia. Va ser un docent excepcional com d’altres mestres al llarg de la carrera que s’han convertit en referents pel seu nivell de coneixements i habilitats quirúrgiques.” La formació adquirida en un dels centres hospitalaris més rellevants del país es va completar amb la participació en diversos cursos europeus de neurocirurgia organitzats per l’Associació Europea de Societats Neuroquirúrgiques (EANS).

Com a conseqüència dels continus canvis en aquesta especialitat, el neurocirurgià ha de mantenir actualitzats els seus coneixements mitjançant l’assistència a congressos, cursos i l’estudi de revistes científiques, entre d’altres fonts. “Apareixen de forma contínua tècniques quirúrgiques noves i nous enfocaments de les malalties que requereixen estar al dia.”

Finalitzada l’especialitat, el 1989 va entrar a formar part del projecte de formació d’un nou servei a l’Hospital Mútua de Terrassa junt amb el doctor Francesc Vila. “Va ser un dels primers centres hospitalaris catalans a crear un espai de neurocirurgia fora de Barcelona. En l’actualitat aquest servei s’ha consolidat plenament i compta amb un equip de professionals mèdics i quirúrgics d’alt nivell. Desafortunadament, les patologies neurològiques i neuroquirúrgiques són cada vegada més freqüents, en bona part per l’allargament de la vida de les persones, però també per la incidència dels accidents, que provoquen que pacients joves arribin al centre amb traumatismes. A més, algunes malalties tumorals estan tenint un increment important en els darrers anys.”

El doctor García Bach tracta els pacients amb traumatismes cranials i de columna, però també malalties cerebrovasculars com els aneurismes intracranials, dolors crònics d’espatlla, tumors cerebrals i de medul·la espinal i totes les anomalies dels nervis perifèrics. La seva tasca es concreta en la prevenció, el diagnòstic, l’avaluació, el tractament, les cures intensives i la rehabilitació. “Realitzo tot tipus de cirurgia i tracto el dolor des d’un punt de vista neuroquirúrgic a més de fer neurocirurgia funcional i de tumors. El camp dels tumors cerebrals m’atreu especialment. És interessant estudiar el seu origen, per què provoquen una simptomatologia i com es pot ajudar el malalt des del punt de vista quirúrgic.” Unes inquietuds sobre l’àrea dels tumors cerebrals que el van portar a realitzar el 1990 la tesi doctoral sobre la diferenciació epitelial en els tumors del sistema nerviós central.

La recerca esdevé una part fonamental de la tasca del neurocirurgià. “Avui hi ha molta investigació en el camp de la medicina i una bona part dels esforços s’han concentrat en l’estudi del genoma humà. En neurocirurgia hi ha diverses línies d’investigació, com les dirigides a l’estudi dels tumors cerebrals i els medul·lars, o de les patologies vascular, de la columna i les de tipus infecciós. Els estudis realitzats en el camp de la patologia tumoral indiquen que possiblement en un futur el seu tractament no serà quirúrgic sinó mèdic i basat en el coneixement d’alteracions cromosòmiques, bioquímiques i immunològiques que permeti revertir el tumor. En l’actualitat ja es treballa amb teràpia gènica tot i que aquesta àrea encara no està prou desenvolupada per aplicar-se clínicament. Dins de l’hospital ha d’existir sempre una investigació clínica que es complementa amb la investigació bàsica en col·laboració amb centres i grups d’investigació externs que disposen de mitjans i recursos per poder desenvolupar-la, com el Centre de Diagnòstic Pedralbes, el Consorci Sanitari Parc Taulí i la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona.”

Els neurocirurgians han estat líders a l’hora d’incorporar noves tecnologies en el diagnòstic, avaluació i tractament mèdic o quirúrgic. Les tecnologies mínimament invasives s’integren en la seva tasca quirúrgica, com la microscòpia, el làser, i la radiació focalitzada (radiocirurgia), que han modificat la forma de tractar determinades patologies. “Les noves tècniques de diagnòstic per la imatge han permès detectar tumors en fases precoces d’evolució. Hi ha tumors que per la seva localització o naturalesa no es poden extirpar, ja que la cirurgia pot comportar un risc molt elevat per al pacient i cal realitzar biòpsies per establir el tipus de tumor i estudiar quin tractament  es pot aplicar. Els tumors cerebrals malignes són agressius, creixen amb molta rapidesa i provoquen la destrucció de la zona del cervell on s’originen. En l’actualitat no sabem la causa de l’aparició del tumor i per això no es poden establir tractaments preventius.”

El neuronavegador és una eina basada en la tecnologia informàtica per l’extirpació de tumors: “Permet a través de càmeres d’infrarojos precisar les característiques del cervell i planificar la intervenció. Ara bé, a més de les noves tecnologies cal una habilitat i precisió molt altes per part del neurocirurgià a l’hora d’intervenir. La planificació d’una intervenció quirúrgica al cervell és fonamental per tal de no generar dèficits en el pacient. El malalt ha de conèixer els riscos de l’operació i els dèficits que poden sorgir. És per aquesta raó que mantenim alguns malalts desperts en el quiròfan: el fem parlar per veure si presenta o no interferències en l’àrea del llenguatge o en altres zones. Si bé l’àrea del llenguatge i la visió són conegudes, n’hi ha moltes d’altres, com la de la intel·ligència o la personalitat, que no estan encara delimitades amb precisió.”

El doctor García Bach complementa la tasca a l’Hospital Mútua de Terrassa amb una consulta privada. El seu treball assistencial i investigador també té un vessant docent complementat amb la publicació d’articles i comunicacions. La seva forta vocació divulgativa el porta a transmetre un coneixement que de ben segur contribuirà a fer avançar una mica més aquesta àrea de la medicina.