Dr. Ramon Morera i Dr. Josep M. Pepió Vilaubí
PC, 12è VOLUM. Fundacions

Dr. Ramon Morera i Dr. Josep M. Pepió Vilaubí

FUNDACIÓ D’ATENCIÓ PRIMÀRIA

Text del 2002.

La Fundació d’Atenció Primà­ria es constitueix l’any 1994 per donar suport a les acti­vi­tats de la Societat Cata­lana de Medicina Familiar i Co­mu­ni­tària: “La Funda­ció és l’ins­­­­trument que agrupa els metges de capçalera, i els o­fereix una àmplia oferta de ser­veis. Tota la seva estruc­tura directiva està formada per metges que compar­tei­­xen la seva responsa­­bili­tat as­sis­­tencial amb la direc­ció dels nostres pro­jec­tes i de la Fundació. El seu Patro­nat és la junta de la Societat científica amb la qual tenim en comú la missió i els va­lors”, ex­pli­ca el Dr. Ramon Mo­rera, l’actual president. “Con­sisteix a fomentar una atenció primària efi­ci­ent i de qualitat mit­jançant els socis, així com potenciar i facilitar el desenvolupament professional de l’associat en general i del conjunt de persones que tre­ballen a l’atenció primària, en col·laboració amb les organitzacions sanitàries, polítiques i docents. Som una fun­da­ció transparent, amb l’objectiu de donar un servei que beneficiï el soci i alhora repercuteixi en la salut dels ciutadans”, assegura el gerent de la Fundació d’Atenció Primària, el Dr. Josep M. Pepió.

L’SCMFiC i la FAP es regeixen per la innovació, la solidaritat, la in­de­pen­­dèn­­cia, el respecte, la integritat, el rigor i la participació. Aquests valors han fet possible un extraordinari creixement del nombre de mem­bres i un alt ni­vell de participació en les activitats desen­volu­pades els últims anys. “O­fe­rim for­mació als metges de capçalera, els do­nem suport per­què in­ves­­ti­guin i utilitzin estratègies de millora en la seva activitat a fi que pu­guin desen­volupar-se i ésser el màxim de competents; en defi­ni­tiva, tre­ballem per tal que els ciutadans comptin amb bons professionals.”

El metge de capçalera es caracteritza, segons el Dr. Josep M. Pepió, per ser “un especialista en persones. A principis del se­gle XX, era aquell metge proper al malalt, a qui atenia al llarg de tota la vida. En aquest sentit, la nostra especialitat suposa el renaixe­ment de la Medicina de Capçalera.”

L’organització del sistema sanitari públic va devaluar el seu paper, “però l’OMS va veure que era essen­ci­al recuperar-lo pel bé de la salut dels ciutadans. Sobre l’anomenat Metge de Família recau la res­ponsabilitat de tots els temes de salut, el seguiment i l’historial del pa­cient. Esdevé un professional que coor­dina tota l’assistència i que rep el suport dels espe­cia­listes, que actuen com a consultors.”

Des de la Fundació s’ofereixen serveis als metges d’atenció primària de tot Catalunya. “Vam aparèixer amb la voluntat de defensar el fet que tothom qui contracta un metge (l’Administració, els hospitals, les mútues) s’adonés de la importància que té que estiguin ben formats. El ciutadà ha de tenir com a referent per als seus problemes de salut un metge de capçalera exquisidament preparat. És fona­men­tal que el nostre nivell formatiu sigui el més ambiciós de totes les especialitats”, assenyala el Dr. Ramon Morera. En aquest sentit, una de les activitats pio­ne­res i més emblemàtiques, dissenyada per l’SCMFiC, és la Prova de Com­­petència. Consisteix en una avaluació exhaustiva, fins ara voluntària, dels metges en actiu: “Esperem que l’Administració la tingui en compte i que l’accepti com a instrument indispensable”, afegeix.

El model d’especialista en atenció primària que la Fundació fomenta implica un plantejament i una conscienciació constants de les seves funcions. “La FAP treballa perquè el metge de capçalera doni, grà­cies a una for­mació adient, una qualitat òptima a la societat, do­nat que assu­mim l’atenció integral de la salut d’una persona. Caldrà que el sistema continuï en la millora de la col·laboració entre els met­­ges de capçalera i la resta despecialistes i que fomenti la com­plicitat co­municativa i clínica entre els metges que actuïn en un ambi­ent concret”, explica el gerent de la Fundació d’Atenció Primària.

Als representats de la FAP els motiva saber que el metge de capçalera va recuperant el protagonisme d’abans: “Aquesta figura torna a ser una de les més vocacionals. S’havia deteriorat a causa de l’embran­zida dels hos­pitals, però, sortosament, les noves gen­era­cions de metges cada cop més veuen aquesta especialitat amb bons ulls. La fan perquè els agrada, hi senten vocació. Amb l’exercici de la me­di­cina, el fet de gua­rir, pal·liar els mals de les persones que confien en tu és molt gratifi­cant”, afirma el president.

El model anomenat bio­psi­co­social defineix molt bé el metge de famí­lia, segons el Dr. Ramon Morera: “A l’hora de valorar la salut d’una persona, cal tenir en comp­te qües­tions diverses, i és responsabilitat del metge observar els di­ferents aspectes biològics, psicològics i socials que intervenen en el procés d’emmalaltir.” Així mateix, la feina també es basa en una bona comunicació metge-pacient. “Abans, entre tots dos s’establia una rela­ció de coneixements molt asimètrica. Amb el temps, la societat cada cop està més informada i el metge és més acces­sible. Ens es­forcem a escoltar, a dedicar temps al pacient, a explicar-nos de forma clara; com­­partim responsabilitats amb els malalts i els ajudem a pren­dre la millor decisió quant a la seva salut”, afegeix el Dr. Pepió.

La prevenció esdevé un dels millors aliats d’aquests metges vocacionals: “La prevenció primària és la millor i la més rendible de les formes que estem aplicant i fomentant. A Catalunya, el gran èxit ha estat la reforma de l’atenció primària, la implantació de centres amb pro­fessionals que hi dediquen més hores, la qual cosa els ha permès guarir o pal·liar la malaltia, i tam­bé fomentar-ne la prevenció”, ens explica el Dr. Josep M. Pepió.

Amb el suport de la Fundació, es pretén dignificar la professió i reafirmar el seu paper en la salut de la societat: “Creiem molt encertada la definició de salut com la manera de viure autònoma, solidària, i alegre; té molt a veure amb l’esperit de la Fundació i de la nostra vocació.”