Alfons Perona Gómez
PC, 12è VOLUM. Fundacions

Sr. Alfons Perona Gómez

RACC FUNDACIÓ

Text del 2002.

“Volem despertar un sentiment de respecte i urbanitat cap als altres, que és fonamental a l’hora de moure’s amb qualsevol vehicle”

El Reial Automòbil Club de Ca­­talunya (RACC), nascut gai­rebé fa un segle com a a­gru­­pació d’automobilistes, és una de les institucions que, a través dels seus 750.000 so­cis, ha aconseguit aplegar un major nombre de ca­ta­lans al seu voltant; no només dins del sector automobilístic, si­nó dels mitjans de transport en general, oferint-los els més va­riats serveis entre els quals destaquen l’assis­tèn­cia me­cà­ni­ca i personal en cas d’ac­ci­dent o incident durant el seu recorregut, ja sigui dins dels lí­mits de la Comunitat Autò­no­­ma de Catalunya, en tot l’Es­tat espanyol i també amb una cobertura internacional; un ser­vei jurídic, efectuat des de la gestoria del club, que tramita tota mena de requisits administratius i jurídics relacionats amb el món de la conducció i especialment els recursos per a aquelles multes que els seus socis con­si­­derin injustes o abusives; una autoescola per a la formació dels nous con­ductors i el reciclatge dels ja existents, que promou una conducció cívica i res­ponsable, la qual en comptes de centrar-se en la crítica de les errades dels altres, n’eviti les pròpies; la possibilitat que el soci contracti l’asse­gu­ran­ça del seu vehicle a preus molt competitius a través de la inter­me­dia­ció del club; una agència de viatges que no només factura, sinó que asses­so­ra i planifica rutes per fer amb automòbil, de manera que els socis d’a­ques­ta entitat poden practicar turisme al seu aire i ajustant-se al seu calendari; cursos de nàutica perquè tots els integrants d’aquesta gran família puguin gau­dir del seu lleure dins l’àmbit de la conducció i, fins i tot, un servei d’as­se­s­sorament en la compra de vehicles de primera i segona mà als seus so­cis en les millors condicions del mercat, mitjançant acords signats amb les di­­fe­­rents marques comercials. Totes aquestes iniciatives persegueixen mi­llo­rar la qualitat de vida dels seus membres reduint el temps dipositat en to­tes aquestes operacions i tràmits i, alhora, facilitant-los-les, i parteixen de la pre­missa de l’escassetat de temps existent en la nostra societat i de la con­ve­niència d’alleugerir el temps emprat per acomplir determinades gestions.

Com una passa més en la seva trajectòria de servei i cobertura social, els seus integrants van decidir l’any 1994 constituir una fundació paral·lela a l’ac­tivitat del club per tal de fer-se càrrec de tres àrees bàsiques: “La Fun­da­ció RACC desitja ser un referent en totes les qüestions re­la­ci­o­na­des amb el concepte de mobilitat dins i fora de Catalunya. Quan par­lem de mobilitat no només fem referència als desplaçaments que es realitzen amb cotxes, camions, motocicletes i d’altres vehicles ro­dats, sinó als duts a terme gràcies a qualsevol sistema de transport –avió, vai­xell, tren, etc. Per aconseguir aquest lloc de referència, la Fundació se centra en tres línies d’actuació primordials. D’una banda, els pro­gra­mes educatius i d’investigació en els camps de la seguretat vial i la mobilitat. D’altra, la participació com a membre de la Federació In­ter­­nacional de l’Automòbil, FIA, en les investigacions i en les proves de xoc que s’estan efectuant dins del programa EURONCAP, i en les dels sistemes de seguretat, com ara l’anàlisi i estudi de les garanties i ca­rac­terístiques d’estris com les cadiretes d’infant. Aquesta línia es com­pleta amb la Càtedra RACC de Seguretat Viària, fruit de la col·la­bo­ració de la nostra Fundació amb l’Escola de Prevenció i de Se­gu­re­tat Integral, que forma part de la Universitat Autònoma de Barcelona. Amb aquesta participació intentem reforçar les investigacions sobre les actituds dels conductors a l’hora d’agafar el volant, com per exem­ple l’ús i repercussions dels telèfons mòbils o les implicacions medi­ambientals de la utilització d’aquests vehicles. Les conclusions dels estudis ens poden ajudar a reduir les conseqüències ne­ga­ti­ves del ma­neig d’un d’aquests transports, tot i acabant amb els abusos d’a­quests mitjans. Alhora, també podem contribuir a reforçar les nostres actituds i responsabilitats com a conductors. Aquesta segona bran­ca de treball es lliga estretament amb una altra activitat periòdica: les campanyes d’informació als usuaris sobre aquests temes i sobre la ne­cessitat de conduir d’una manera racional, cívica i responsable.” En referència als estudis que la Fundació RACC efectua, no podem pas­sar per alt els controls comparatius que duu a terme per assenyalar el grau de seguretat dels vehicles. En aquest sentit, destaca la investigació realit­zada recentment amb monovolums i cotxes familiars, que va determinar com aquests vehicles han anat augmentant el nombre i efectivitat dels dis­po­si­tius de seguretat, de manera que es demostra com els principals fa­bri­cants estan responent a les expectatives actuals dels clients. I, a més a més, les seves anàlisis han anat, com la seva projecció i àrea d’actuació, més enllà dels vehicles automòbils i han aprofundit en la seguretat dels ferris euro­peus. En el cas de l’Estat espanyol, aquest estudi va detectar les man­can­ces en matèria de seguretat del servei que cobreix el transport entre les illes d’Eivissa i Formentera, les quals, per altra banda, són freqüents en els vai­xells que duen a terme, com en aquest cas, trajectes curts.

Aquestes àrees d’actuació tan concretes de la Fundació RACC parteixen de la detecció de quines són les mancances i necessitats en matèria de con­ducció que hi ha a Catalunya i a tot l’Estat espanyol: “Els seminaris, tro­bades i altres activitats educatives que organitzem tant per als es­co­lars com per als conductors intenten que els uns i els altres apren­guin a bellugar-se d’una manera segura i des de la consideració i ob­ser­vació dels valors. En el cas de la formació dels més petits, aquesta es materialitza a través de sessions a les escoles a càrrec de mo­ni­tors especialitzats. L’actuació es fa sempre de manera coordinada amb la direcció i el professorat del centre, i sempre partint de la base que el veritablement important no són els conceptes, sinó els valors i les actituds. Els nostres ensenyaments no persegueixen tant que apren­guin senyals, normes, etc., com despertar-los un sentiment de respecte i urbanitat cap als altres, que és fonamental a l’hora de mou­re’s en qualsevol vehicle i que voldríem que fos una actitud gene­ra­lit­zada entre tots els conductors. Al contrari, el més habitual és que es fixin en les errades dels altres i no en les pròpies. Per això, pensem que és tan important la col·laboració amb els educadors perquè ells han de ser els primers en adonar-se de la falta de consideració i de l’ex­cés d’individualisme imperant en la societat.” Aquestes propos­tes educatives han estat dissenyades per un equip d’experts pedagogs de la Uni­versitat Autònoma de Barcelona i tenen molt present “que no es pot so­brecarregar, pel que fa a les responsabilitats, a l’escola més en­ca­ra. L’educació viària parteix de l’educació en valors, la qual, al seu torn, s’ha de viure de molt a prop a l’ambient familiar perquè sigui realment efectiva.” La importància de la imitació és essencial a l’hora d’es­tablir les normes i valors viaris: “Si un nen veu que el seu pare sem­pre s’atura davant d’un semàfor vermell, ell també ho farà. No és més que una qüestió d’hàbits.”

En el desenvolupament d’aquestes activitats s’han segmentat els alum­nes de primària en quatre grups, d’acord amb les seves característiques psi­cològiques i la mena d’activitats: els alumnes d’Educació Primària Su­pe­rior, els de Primària Mitjana, els de Primària Inicial i els alumnes d’Edu­ca­ció Infantil. Amb els alumnes de la primera categoria es realitza una ac­ti­vitat que inclou la projecció d’una pel·lícula amb esquetxos que pre­sen­ten diverses situacions viàries entre bicicletes, automòbils, vianants, etc. i, després de visionar-la, comentar-ne les imatges, decidir quines han estat les actituds correctes i incorrectes i establir quines pautes de com­por­ta­ment han de seguir en anar pel carrer, es desenvolupa un joc de rol en el qual es posen en escena les actituds i continguts apresos. Per als alum­nes d’Edu­cació Primària Mitjana es projecta un vídeo de dibuixos ani­mats en què també es poden observar diferents situacions circulatòries quoti­dia­nes i es comenten i s’extreuen conclusions entorn quines són les correc­tes i imi­ta­bles. Seguidament, els monitors coordinen tot un conjunt de jocs que re­for­cen la necessitat d’actuar adequadament en les qüestions vià­ries. Finalment, es debaten les conclusions a què han arribat els nens. Per als alum­­nes més petits de Primària l’equip de pedagogs que col·labora amb el RACC ha disposat un joc de construcció en el qual un personatge ha arri­bat des d’un país molt llunyà a la població on es localitza l’escola i no co­neix els elements que configuren el panorama i la seguretat viària de les vies públiques –semàfor, senyal, pas de vianants, etc. Aquests objec­tes, convertits en personatges, i els mateixos nens, explicaran al nou vingut qui­na és la seva finalitat. Després, seran els infants els qui hauran de de­mos­trar els coneixements que han adquirit i els monitors els mostraran la im­por­tància i la necessitat que actuïn respectant sempre les normes de cir­cu­lació. En el cas dels alumnes d’Educació Infantil, aquests practiquen un joc de simulació amb el qual aprenen les regles bàsiques per bellugar-se circulatòriament per la ciutat i com obeir les instruccions d’un semàfor.

A més d’aquestes activitats d’investigació i divulgació, que inclouen un de­càleg per millorar la capacitat de mobilitat dels habitants d’una ciutat amb punts com ara la potenciació del transport públic, l’optimització de l’espai vial i la posada en pràctica d’una política integral pel que fa als aparcaments, la Fundació RACC també impulsa iniciatives per millorar les infraestructures viàries. Dins d’aquestes, caldria esmentar l’estudi desenvolupat sobre la seguretat dels túnels a Europa que confirma que, en línies generals, aquestes obres públiques no gaudeixen del nivell de seguretat que seria desitjable, tot i que en el cas dels exàmens efectuats a l’Estat espanyol, concretament al túnel de Vallvidrera i al del Cadí, els re­sultats van ser força més esperançadors (seguretat bona en el primer cas i acceptable en el segon). A resultes d’aquesta anàlisi, el RACC tam­bé va establir un conjunt de criteris per millorar la seguretat i la circulació en aquests espais. Entre les mesures que proposa sobresurten la im­por­tàn­cia de respectar la distància de seguretat entre vehicles; la de no rea­lit­zar aturades del trànsit; la de no utilitzar els telèfons mòbils, sinó els dis­po­­sitius existents per fer trucades d’emergència i la restricció del trans­port de mercaderies perilloses, que s’hauria d’efectuar sota la supervisió dels responsables de la instal·lació i amb mesures de seguretat addicionals.

El treball intens que el RACC i la seva Fundació estan desenvolupant es­tà tenint la merescuda compensació pel que fa al nombre d’inscrits: “A Catalunya ja som una entitat molt significativa i els 125.000 socis que tenim fora de Catalunya a tot l’Estat espanyol fan que ens pu­guem plantejar el futur amb optimisme. En aquest sentit, els mà­xims exponents són Holanda i Alemanya on la importància del club d’automòbils és tanta que no tan sols presta serveis als socis, sinó a tota la xarxa d’usuaris a través de convenis amb l’Administració. Aquest és el nostre objectiu: poder aportar uns serveis que no no­més repercuteixin en els nostres socis, sinó en tota la comunitat.”

En aquesta direcció han examinat i replantejat els problemes més es­te­sos i candents en l’àmbit de la seguretat viària: “S’ha criminalitzat ex­ces­sivament el consum d’alcohol en la joventut. Aquesta pro­ble­­mà­tica afecta el conjunt de la societat. És més, en determinats sec­tors del jovent s’està generalitzant una pràctica impensable deu anys enrere i que segueix la tradició dels països nòrdics: la per­sona encarregada de conduir no beu gens. El fet és que la ma­jo­ria de controls d’alcoholèmia s’efectuen a altes hores de la ma­ti­na­da. Si es realitzessin en un altre horari, els conductors que do­nessin positiu pertanyerien a una altra tipologia, i segurament es deduiria que molts ciutadans per sobre els 40 anys no estan prou conscienciats al respecte.”

Al mateix temps han establert contactes amb els estaments legislatius per tal d’aconseguir una nova normativa viària que substitueixi “la llei de 1990, que no s’ajusta a les circums­tàncies actuals perquè respon a l’esquema acció/sanció inspirat en l’esperit de l’antecessora de 1960. Caldria l’aprovació d’una nova legislació que aturés l’alarmant nombre d’accidents que tenen lloc anualment en el marc de les nostres fronteres. I que impliqués més els conductors. Alhora també seria escaient plantejar-se una re­for­ma de la normativa que regula la formació dels nous conductors. La legislació actual és del 1984, i ha quedat totalment obsoleta. L’aprenentatge s’ha de centrar més en l’adquisició de les habilitats necessàries per esdevenir un bon conductor i no pas en la me­mo­rit­zació de determinats coneixements poc útils en la pràctica, com ara pesos, mesures, etc.”

El futur de la institució està ple de projectes, però, en un curt termini, bà­si­cament, es vertebra al voltant de dues gran tasques: “Seguir des­en­vo­lupant les investigacions en el camp dels hàbits dels con­duc­tors i del medi ambient.”