Demetrio Pita Saloria
PC, 12è VOLUM. Fundacions

Sr. Demetrio Pita Saloria

POLICLÍNICA DEL VALLÈS FUNDACIÓ   PRIVADA

Text del 2002.

“Cal transmetre la complexitat amb claredat”

Des de fa tres anys, la Policlínica del Vallès es gestiona com una fun­da­ció. En presideix el Patronat el doctor i catedràtic Demetrio Pita Salorio, per a qui “en clíniques concertades amb el CatSalut, tota trans­pa­rèn­cia és poca.” D’aquí que el fet de dependre d’una fundació contribueixi al prestigi d’aquesta clínica.

Un prestigi guanyat en bona part gràcies a les més de 200 persones que hi treballen. “La Policlínica del Vallès abasta una àmplia àrea d’in­flu­èn­cia: Granollers i tot el seu entorn del Vallès Oriental.” El pre­si­dent del Patronat, membre permanent del Consell Europeu d’Oftal­mo­lo­gia, subratlla que “avui la sanitat pública disposa d’uns recursos molt importants. A diferència del que passava anys enrere, ara po­dem dir que es tracta d’un servei plenament eficient.”

No obstant això, cal tenir molt clar fins a on pot arribar cada centre: “No podem as­pi­rar que una clínica, un centre complementari com el nostre, sigui com un gran hospital a petita escala. No disposem de prou espai, personal ni mitjans per oferir un ventall tan ampli de prestacions.” Estan satisfets, no obstant això, de “disposar d’un conjunt de serveis li­mitat, però d’una qualitat equiparable a la de qualsevol centre hos­pitalari de grans dimensions.”

Aquesta és l’opció escollida per la Policlínica del Vallès, on trobem facul­ta­tius de les especialitats de “traumatologia, oftalmologia, obstetrícia i ginecologia, cirurgia màxil·lofacial, cirurgia plàstica, cirurgia ge­ne­ral i digestiva, otorinolaringologia, urologia, cirurgia vascular i ser­veis de suport assistencial com radiodiagnòstic i laboratori d’anà­li­sis clíniques” d’un nivell tan “competitiu” que “el veí de Granollers no necessita desplaçar-se fins a Barcelona per visitar-se d’aquestes es­pe­cialitats.”

Aquest no és l’únic avantatge. Cal destacar el fet que “som l’únic centre de Catalunya amb una llista d’espera per a cirurgia of­tal­mològica de només 15 dies.” La seva fórmula és senzilla: “Complim els compromisos adquirits amb el Servei Català de la Salut.” Val a dir que el centre aposta per tècniques innovadores, com “la reproducció assis­ti­da duta a terme pels professionals de Fecunmed i altres tècniques quirúrgiques en l’àmbit de l’oftalmologia i la traumatologia.” Aques­tes pràctiques exigeixen inversions considerables, que sortosament la Po­liclínica pot assumir de manera que siguin “rendibles.” És més, el cen­tre té previst introduir als consultoris novetats en l’àmbit de la radiologia.

Per al doctor Demetrio Pita el progrés científic és imparable: “La cièn­cia és necessària per conèixer, i l’home necessita el coneixement. D’al­tra banda, la societat reclama tot un seguit d’actuacions, ja siguin per operar una cataracta com per explorar el fons submarí. Sempre hem d’anar endavant.”

És més, actualment, el món de la recerca cien­tí­fica es troba en un moment especialment prolífic, perquè té el suport de la tecnologia: “Si Ramón y Cajal hagués disposat d’un ordinador o, sim­plement, d’una calculadora, no hauria trigat 10 anys a fer les se­ves descobertes. És evident que l’evolució de la tecnologia con­tri­bueix que els avenços científics s’accelerin.”

El col·lectiu mèdic no defuig aquesta evolució, que li resulta molt be­ne­fi­cio­sa. El senyor Pita ens posa un exemple: “El cirurgià ha d’estar pre­parat perquè el seu paper canviï radicalment. La màquina ha subs­ti­tuït l’ésser humà en molts àmbits, i ja ho està començant a fer també en la cirurgia oftalmològica. Hi ha intervencions en què s’apliquen tècniques robotitzades.” Sap molt bé de què parla, atès que “l’any 1989 vaig ser un dels primers a efectuar intervencions robotitzades per corregir la miopia.”

“Les troballes científiques sempre estaran per davant de la le­gis­la­ció”, conclou. Insisteix, però, que mai no hem de perdre de vista la ne­ces­sitat ètica de regular, i ens ho demostra amb un exemple extret de la se­va especialitat: “El làser és un instrument molt útil per a la cirurgia. Ma­lauradament, al llarg de la Segona Guerra Mundial se li van donar uns altres usos. Cal fer servir les innovacions científiques i tec­no­lò­giques per guarir, no per matar. Un altre cas és el de l’energia atò­mi­ca. Evidentment, Marie Curie no pretenia acabar amb la vida de nin­gú amb els seus descobriments.”

Una ciència en constant evolució exigeix el reciclatge permanent dels seus representants: “Primerament, a la universitat, cal formar els futurs met­g­es perquè entenguin que tot allò que estan aprenent té una ca­du­ci­tat, que el coneixement científic ha de renovar-se. Hem de generar fa­cultatius amb la capacitat de ser sempre aprenents, de fer-se cons­tant­ment preguntes sobre la seva activitat.”

Segons el parer del doctor Pita, “la carrera de medicina constitueix únicament una plataforma. La formació continuada és fonamental.” La Policlínica del Vallès disposa d’un complet programa de formació continuada adreçat al personal d’infer­me­ria. Quant als metges, ara com ara reciclen els seus coneixements de ma­nera individual i amb les seves iniciatives demostren que “estan al dia.”

La seva experiència com a docent li ha ensenyat que, a les aules, “cal evi­tar el dogmatisme i fer entendre als alumnes la complexitat de la me­dicina, subjecta als canvis que es puguin esdevenir al llarg del temps. Cal transmetre la complexitat amb claredat.” Està convençut de la im­por­tància del rol que juguen els professors universitaris en el futur metge: “Als vint anys, la ment és molt verge i l’actitud és positiva.” L’en­se­nyant ha de saber treure partit.

Aquesta és la postura que recomana als metges, mantenir les ments des­pertes i obertes als progressos de la seva activitat. Quin és el seu consell per als pacients? La medicina preventiva. Només a tall d’exemple, “una mamografia, una prova indolora que només requereix dos minuts, pot detectar neoplàsies. Només el 30% de les ciutadanes que pa­tei­xen aquesta malaltia en tenen coneixement. Paga la pena estar atents, ja que aquest trastorn, si no rep un tractament adequat, pot ser mor­tal.” Com ha comentat el professor Demetrio Pita, avui la tecnologia ens po­sa a l’abast múltiples recursos. Cal saber-se’n aprofitar per guanyar una millor qualitat de vida.

Des de la Policlínica del Vallès, es dóna una atenció assistencial re­so­lu­ti­va, integral, personalitzada i de qualitat. Es fomenta la satisfacció dels clients, l’eficiència i la sostenibilitat de la clínica. “A la Policlínica creiem en la qualitat de vida i en el benestar de les persones, en el com­pro­mís, la responsabilitat i l’afany de millora de tots els nostres col·la­bo­radors. Aquestes són les nostres principals raons per superar les ex­pec­tatives dels nostres clients i dels seus familiars. Junts estem tre­ballant per crear una fundació social i sanitària orientada al client i sempre centrada en la millora i la innovació.”