Sra. BIETO I CAUBET, EUGÈNIA
Sra. BIETO I CAUBET, EUGÈNIA
*, TH, 6è VOLUM. Crisi i Perspectiva

DRA. EUGÈNIA BIETO CAUBET (Pròleg)

Directora general d’ESADE

Text del 04-12-13

Ens proposem que els nostres estudiants creïn i dirigeixen empreses que millorin el món.

Cada vegada més s’accentua el tarannà i l’actitud emprenedora en les generacions més joves.

Llibres com el present permeten copsar i divulgar la situació, les problemàtiques i les preocupacions dels empresaris i els homes d’empresa del país en un període condicionat per la crisi, però sobretot pels canvis socioeconòmics i per un cert clima d’incertesa política.

Hem d’assumir que vivim una època de transformació socioeconòmica, agreujada per la magnitud de la recessió en el nostre país, tal com ho demostra l’alarmant xifra d’aturats, molts dels quals, a més, són difícilment reubicables atesa la seva manca de qualificació i la seva vinculació amb el sector de la construcció. En aquest sentit, tots hem de ser agents d’un canvi social que desterri les pràctiques que han propiciat l’actual crisi i opti per activitats econòmiques productives des de la creativitat, la flexibilitat i l’ètica. És necessari, doncs, realitzar una reflexió individual i col·lectiva per determinar a quin tipus de societat aspirem i treballar des de la nostra parcel·la individual per assolir aquesta transformació, en què el nostre teixit empresarial –format per grans corporacions multinacionals, però també, i sobretot, per petites i mitjanes empreses amb afany de créixer i capacitat d’assolir aliances– ha de tenir un paper protagonista.

Represento a una institució acadèmica de prestigi internacional, considerada en l’actualitat una de les tres millors escoles de negocis d’Europa; per les seves aules cada any passen 8 9.000 estudiants d’arreu del món amb l’objectiu de rebre una formació acadèmica de qualitat, amb un transcendent vessant pràctic impregnat de valors. Els programes de formació d’ESADE s’adapten tant a les expectatives dels estudiants actuals com a les necessitats del mercat laboral, motiu pel qual disposem d’un programa de pràctiques a les empreses per  als a tots els alumnes de grau i de postgrau; en iniciar aquestes pràctiques, ja són un actiu i un valor afegit important per a la companyia, la qual cosa explica que un 90% dels nostres alumnes trobi feina menys de tres mesos després de finalitzar els seus estudis, en molts casos perquè són contractats per les mateixes firmes on han desenvolupat les pràctiques. D’altra banda, tots els nostres programes pedagògics tenen un mateix eix transversal: la consideració de la direcció i gestió d’empreses com una activitat de les Ciències Socials que s’ha d’exercir amb humanitat i responsabilitat perquè el futur de la societat depèn de les decisions preses. En definitiva, com a centre formatiu superior ens proposem que els nostres estudiants creïn i dirigeixen empreses que millorin el món.

Afortunadament, el nostre país ha viscut una positiva transformació de valors en els últims anys, i cada vegada més s’accentua el tarannà emprenedor en les generacions més joves. Els empresaris són per essència persones valentes i agosarades, capaces de materialitzar una idea, però que necessiten un major suport legislatiu per tal de poder actuar com a motor econòmic del país. En síntesi, cal facilitar les gestions per a la creació d’empreses, flexibilitzar la legislació laboral i afavorir el finançament empresarial, sent conscients que aquest darrer no és responsabilitat directa dels bancs i que avui cal optar per altres vies com ara els fons de capital risc o les xarxes de business angels.