Joan Miró
Joan Miró
PC, 12è VOLUM. Fundacions

SRA. ROSA MARIA MALET YBERN

FUNDACIÓ JOAN MIRÓ

Text del 2002

Ja fa alguns anys que un dels mà­xims exponents de l’art ca­ta­là, Joan Miró, ens va dei­xar. El seu llegat, pe-rò, ro­man en les nostres vi­des, gràcies, en­tre altres coses, a la Fundació que ell mateix va crear amb el seu nom. Ara la directora de l’en­titat és Rosa Maria Malet Ybern, una profes­sional que es dedica a la vida i obra d’aquest pin­tor des de fa més d’un quart de segle.

“El naixement de la Fun­da­­­ció va coincidir amb l’any en què vaig acabar la car­re­ra d’Història de l’Art”, recor­da. A través de Maria Carme Farré, aleshores conserva­dora en cap del Museu d’Art de Catalunya, es va incor­po­rar a l’entitat, aleshores acabada de crear, com a “ajudanta de conser­va­dor a l’arxiu de gravats i dibuixos.” La seva trajectòria en aquesta Fundació, per tant, “va començar per la ba­­se.” En aquell moment la plan­tilla de la institució estava constituïda per només nou persones, i aquest grup tan reduït va haver d’assumir la magna labor de posar-la en marxa.

Avui la Fundació s’ha convertit en tot un símbol de la capital catalana, un lloc de visita obligat per a espanyols i estrangers. Els motius són molts, i és de destacar: “La personalitat de Miró, indiscutiblement un dels millors re­pre­sen­­tants del nostre país; a més a més, cal tenir en compte que estem si­tu­ats en un edifici excepcional, dissenyat per Josep Lluís Sert.”

L’enti­tat que dirigeix la senyora Malet és una autèn­tica passa­rel·la de l’art contemporani: “No només disposem d’una col­lec­ció permanent d’o­bres mironianes, sinó que també organitzem expo­si­cions tempo­rals.” Al llarg dels mesos d’estiu, la Fundació orga­nitza “cicles de mú­sica” i, durant l’hivern, “cicles de teatre i ses­­sions de música contem­po­rània per als més petits.” Entre al­tres ac­ti­vitats, s’hi projecten pel·lí­cu­les i s’hi convoquen conferències que nor­mal­ment apleguen un bon nombre de públic.

Tampoc no podem ometre els múltiples serveis que ofereix la institució: “Els visitants poden adquirir un record a la botiga, quedar-se a dinar al nostre restaurant i passar una estona a la biblioteca.” Aquesta es­pe­cialista en art vol subratllar “l’alegria que impregna el museu, tant pel que fa al continent com al contingut. El contacte amb l’exterior –amb el verd de les plantes i el blau del cel– és continu.”

No podia ser d’una altra manera, perquè “l’obra de Miró no ha estat mai dissociada de la realitat, del seu entorn, de la terra i dels astres; no podem parlar mai d’abstracció. Mitjançant la seva pintura, pretenia fer arribar al pú­blic el que transmeten els poetes amb la seva poesia.”

Amb aquest objectiu, va voler “explorar les possibilitats que li ofe­ri­en to­tes les tècniques, des de l’escultura en bronze fins al dibuix en un paper rebregat.” Sens dubte, “l’atzar i el factor sorpresa” ju­guen un paper determinant en l’obra d’aquest català. Rosa Maria Malet va tenir la sort de conèixer l’artista: “Vaig passar una tempo­ra­da a ca­sa seva, a Mallorca, inventariant l’obra gràfica que volia llegar als seus des­cen­dents. Va ser una experiència molt enriqui­dora, un des­cobri­ment extraordinari.”

El defineix com “una per­sona que parlava poc, però molt expressiva, capaç de transmetre, a través de les se­ves obres, transcendència i tensió a parts iguals.” I continua: “Era molt amable i respectuós amb la gent amb qui tre­ba­llava. Els qui te­nen més qualitat humana són els qui es com­porten amb més naturalitat. Aquest era el cas de Joan Miró.”

Una de les premisses de què aquest artista universal va partir a l’hora d’inaugurar la Fundació és que “no volia que es convertís en un mu­seu en el sentit tradicional del terme. La seva voluntat fou que es convertís en un centre dinàmic, que oferís als artistes joves unes pos­sibilitats de les quals ell no havia gaudit.”

Mercès a aquesta idea in­novadora, que Miró havia après d’altres països, la Fundació dis­po­sa d’una sala destinada a la divulgació de l’obra de les noves gene­ra­cions. El dinamisme perseguit per l’artista és també un fet, ja que “el material que no pertany a l’exposició permanent l’utilitzem per or­ga­­nit­zar mostres itinerants arreu del món.” Per dur a terme tota a­ques­ta feina calen moltes mans, concretament les de les 45 persones que integren la Fundació en aquests moments i que treballen perquè tot surti segons els objectius previstos.

A més de tots els que hi treballen actualment, la Fundació ha d’agrair tot el que han fet persones com Pilar Juncosa i Joan Prats, la dona i l’amic del mestre que van donar importants col·leccions de pintures a l’entitat: “Aquests quadres, pertanyents a diferents èpoques, són cab­dals per explicar la trajectòria del pintor. Afortunadament, els hereus de Miró, propietaris de les obres, han volgut que aquestes ro­man­gues­sin a la Fundació. La seva filla, Maria Dolors Miró, jun­ta­ment amb els seus fills han dipositat i encara dipositen pintures a l’enti­tat. Hi tenim una relació molt estreta.”

Un cop recollides les obres, cal vetllar per la seva conservació. En aquest sentit, la directora de la Fundació Joan Miró subratlla el fet que “molts artistes contemporanis empren mitjans poc convenci­o­nals que no se sap com reaccionaran al llarg del temps. A Miró, per exem­ple, el seu tarannà curiós el duia a fer servir materials in­­­sò­­lits en moltes de les seves creacions. Això vol dir que no­sal­tres hem d’estudiar molt bé quines característiques tenen i com podem fer que no es degradin i mantinguin un bon estat de con­servació.”

La Fundació també ha de “vet­­llar pel bon nom i ús de l’obra de l’autor que la va inspirar. Jun­ta­ment amb la família Miró, hem hagut d’intervenir en alguns plets generats pel plagi, cosa que ens fa estar a l’aguait de les possibles falsificacions.” El Pa­tro­nat, integrat per personalitats des­ta­­ca­des del món de la cultura és, en darrer terme, l’encarregat que “el propòsit original de Joan Miró en el moment de crear la institució es faci realitat.”