Dra. Lourdes Camp Casals i Dr. Àngel Fernández Fernández
Dra. Lourdes Camp Casals i Dr. Àngel Fernández Fernández
PC, 15è VOLUM. Entitats mèdiques

DRA. LOURDES CAMP CASALS, DR. ÀNGEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

FUNDACIÓ PUBLICA SANT BERNABÉ

Texto del 2003

Per assegurar la nostra competència professional cal la col·laboració amb altres hospitals comarcals i amb els centres de referència.

Els hospitals comarcals són moltes vegades l’únic recurs hospitalari d’una comarca i sovint acostumen a formar part d’una institució que gestiona a la vegada d’altres recursos sanitaris de l’àrea, com els centres d’atenció primària, els hospitals de dia o les residències per a gent gran. Catalunya compta amb una important xarxa d’hospitals comarcals, una bona part dels quals té una llarga història, una forta implantació a la població i uns inicis vinculats a una voluntat benèfica vers la gent necessitada. L’Hospital de Berga és un d’aquests hospitals històrics nascut a finals del segle xii. L’Hospital compta amb un nou edifici des de l’any 1981 i està gestionat per la Fundació Pública Sant Bernabé. Actualment és un hospital modern i ben equipat, amb professionals sanitaris d’alt nivell, preparats per atendre un important sector de població.

L’evolució de l’entitat en els darrers anys l’ha portada a convertir-se en l’hospital de referència a la comarca del Berguedà. La Dra. Lourdes Camp Casals, gerent d’aquesta institució, afirma amb convicció que “la Fundació ha passat per una important transformació fins a consolidar-se com a centre de referència de la comarca en serveis sanitaris, sociosanitaris i socials. S’ha definit un model d’organització que garanteix aquesta qualitat i que està centrat en el ciutadà i en la comunitat. Volem que la població del Berguedà sigui atesa en condicions de qualitat sense haver de desplaçar-se fora de la comarca.”

Els hospitals comarcals són una font de qualitat de vida i de riquesa per a la zona on s’implanten. “La xarxa d’hospitals comarcals de Catalunya s’ha establert amb molt d’encert. El fet d’haver integrat els centres sanitaris en una única xarxa ha acabat generant un sistema sanitari públic que s’està mostrant molt eficient i d’un alt nivell assistencial. Els hospitals comarcals tenen clares les especialitats que poden abastar i el nivell de complexitat que poden assumir per garantir la qualitat assistencial, i compten amb un alt nivell de competència i coresponsabilitat dels seus professionals”, indica el director mèdic de l’Hospital de Berga, el Dr. Àngel Fernández.

El tracte personalitzat i proper al pacient és un dels aspectes que més preocupa l’entitat: “L’excel·lència en el tracte i el confort dels pacients són elements fonamentals que ens han de guiar en la nostra labor diària. L’atenció que es pot donar des d’un hospital comarcal és molt més propera i personalitzada.”

Els usuaris dels hospitals comarcals són cada vegada més conscients de la qualitat assistencial i mèdica dels centres. “Una de les fórmules que pot assegurar el nivell de qualitat i de competència professional d’aquest tipus d’hospitals és la col·laboració amb altres hospitals comarcals i amb els hospitals de referència. Això ajuda a mantenir el nivell d’expertesa i de coneixements dels nostres professionals i la seva continuïtat a la institució.”

L’atenció a la gent gran és un dels grans eixos de treball de la Fundació, esmenta la gerent. El progressiu envelliment de la població exigeix mesures assistencials específiques: “El 26% de la població del Berguedà és més gran de 65 anys. Hem d’adequar els nostres serveis al nivell de dependència de la població i contribuir al seu benestar i a la seva qualitat de vida. Per poder donar resposta als problemes de salut generats per l’envelliment de la població s’han creat nous serveis sanitaris i socials. Es disposa d’una residència social amb seixanta-quatre places i d’un centre de dia amb vint. Disposem d’un programa d’atenció domiciliària per a la gent gran. Però, tot i el bon desplegament dels serveis sociosanitaris a la comarca, bàsicament relacionats amb places d’internament de mitjana i llarga estada, manquen recursos d’hospitalització parcial o diürna.”

“Amb l’objectiu de reduir la institucionalització i medicalització de les persones i d’adaptar-se a les necessitats reals de la població, s’ha desenvolupat la cirurgia major ambulatòria, amb la introducció de noves tècniques operatòries, i l’hospital de dia per a malalts oncològics o amb patologies cròniques. Així mateix, s’han creat nous serveis sanitaris d’atenció domiciliària.”

“L’assignatura pendent és la coordinació d’aquests serveis amb la resta de serveis sanitaris i socials que operen a la comarca . Hem de ser capaços d’oferir una resposta integral als problemes de salut i de dependència, que garanteixi una assistència de qualitat amb la màxima eficàcia i eficiència.”

L’Hospital té cura que el conjunt de professionals sanitaris del centre hospitalari se senti plenament partícep del treball que s’hi realitza: “Un dels valors amb què orientem la nostra organització és la sensibilitat amb les persones que hi treballen. Volem una organització en què els professionals se sentin socialment compromesos, que comparteixin la missió, la visió i els valors de la institució i hi aportin un alt nivell de responsabilitat, tracte humà i excel·lència professional.”

Les inversions dels darrers anys, amb l’ampliació i remodelació de les urgències i dels quiròfans i amb la incorporació de nous aparells, han conformat un centre ben equipat i adaptat a les necessitats i a les noves tecnologies.

La Fundació és un ens autònom municipal dependent de l’Ajuntament de Berga. El seu òrgan de direcció, la Junta del Patronat de la Fundació, és presidit per l’alcalde de Berga i està integrat per representants del Consell Comarcal, del Bisbat, dels partits polítics representats a l’Ajuntament i de la societat civil de Berga. El 95% de la seva activitat està concertada amb el CatSalut i el Departament de Benestar i Família.

La Fundació Pública Sant Bernabé, així com la resta d’hospitals comarcals de Catalunya, ha contribuït amb el seu esforç a fer que la xarxa d’hospitals comarcals tingui un paper fonamental dins del sistema sanitari català acostant l’atenció a l’usuari d’una manera decisiva.