Sr. José Luis Zarroca Alberola
Sr. José Luis Zarroca Alberola
PC, 15è VOLUM. Entitats mèdiques

SR. JOSÉ LUIS ZARROCA ALBEROLA

BIOKIT

Text del 2003

Estem convençuts que investigar és igual a cooperar i que un científic no només ha de disposar d’eines metodològiques eficients, sinó també de capacitats d’interacció i implicació amb institucions internacionals.

El sector sanitari no solament engloba l’actuació dels equips mèdics amb els malalts, és a dir, l’assistència, ni és exclusiu dels biòlegs, químics, farmacèutics i altres investigadors que intenten esbrinar les causes de les malalties existents i elaborar tractaments, ni tampoc és competència única dels grups farmacèutics que investiguen, milloren i elaboren les substàncies que poden guarir-nos de les nostres patologies. En definitiva, la branca de la salut engloba multitud d’entitats amb tarannàs i funcions diferenciades, no sempre reconegudes o, simplement, conegudes socialment, però que, en qualsevol cas, persegueixen sempre una millora de la qualitat de vida de la població. Biokit és una d’aquestes empreses. La seva tasca sanitària està poc difosa entre la ciutadania, però, tot i així, resulta de transcendental importància per al desenvolupament de la medicina i l’allargament en òptimes condicions de la nostra esperança de vida. D’altra banda, aquesta companyia demostra una vegada més l’esperit emprenedor, lluitador i innovador de l’empresariat català, sempre preocupat per obrir nous mercats i per complementar les necessitats dels ja existents.

L’empresa “va ser fundada l’any 1973 i es dedica a la fabricació de reactius per al diagnòstic de malalties humanes. A Biokit elaborem aquests productes per a diverses finalitats. Des de la detecció de malalties infeccioses, com ara la sida o l’hepatitis B, fins a la detecció de malaties reumàtiques i, fins i tot, la detecció de marcadors cardíacs per valorar la presència d’una proteïna com a indici d’un trastorn cardíac.”

La utilització de reactius permet “un diagnòstic ràpid i acurat, però fa necessaris uns controls de qualitat extrems per poder assegurar un funcionament correcte de cada lot de reactius.”

Biokit “és de capital totalment català, ja que pertany a la família Rubiralta i forma part del grup sanitari Werfen, centrat empresarialment en l’àrea de la salut humana. De fet va ser creada per tal que aquesta corporació pogués desenvolupar productes a Catalunya i no depengués tant de la compra de reactius als Estats Units i al Japó.”

Una de les característiques de Biokit és que “un dels nostres motors fonamentals és la investigació. Per exemple, aquest any, el 30% de les nostres vendes es dedica a recerca i desenvolupament, quan la mitjana del sector, en el qual es troben grans companyies multinacionals, és del 7%.”

Aquest elevat percentatge posa de manifest que “els nostres investigadors són científics molt preparats que després de la llicenciatura en medicina, farmàcia, biologia o bioquímica han passat per un doctorat al nostre país i per una formació complementària internacional. Aquesta darrera etapa és sufragada sovint per Biokit. Avui dia és pràcticament impossible portar a terme una investigació en solitari perquè la complexitat de la nostra tasca fa imprescindible la col·laboració de diversos professionals i equips que treballin en línies complementàries d’una mateixa recerca. A Biokit estem convençuts que investigar és igual a cooperar i que un científic no només ha de disposar d’eines metodològiques eficients, sinó també de capacitats d’interacció i implicació amb institucions internacionals. Per aquesta raó seleccionem els nostres especialistes d’entre els més brillants estudiants de doctorat i una vegada acabada la seva formació acadèmica els enviem a la institució internacional més adequada perquè completin els seus coneixements.”

Aquesta etapa d’especialització pot tenir realitzacions molt diverses: “des de la formació específica intensiva amb una estada, per exemple, d’un més en una universitat estrangera, cursos d’un any en universitats internacionals o programes de col·laboració amb institucions acadèmiques forànies per tal d’assolir una finalitat concreta, d’una durada de dos, tres o quatre anys, fins a l’estada en una empresa de la competència, amb la qual es materialitza un projecte concret sovint amb transferència de tecnologia. Les necessitats de perfeccionament i d’investigació són tan elevades que obliguen les empreses del sector a treballar de forma cohesionada.”

Aquesta aposta per una formació exquisida i acurada dels treballadors comporta una elevada inversió econòmica per a la institució, inversió que segons el seu gerent, José Luis Zarroca, queda àmpliament recompensada en la pràctica perquè “el nostre equip d’investigadors se sent motivat, engrescat i profundament compromès amb la seva activitat. En el món de la investigació, la paraula vocació és clau. Per això, si bé els incentius econòmics poden tenir la seva importància, és indispensable que els professionals treballin en un bon clima, que sentin que els projectes que porten a terme són innovadors i que s’involucrin personalment de forma plena. En una paraula, hem de crear dia a dia reptes de futur que els il·lusionin i els obliguin a superar-se.”

En una empresa del sector privat com Biokit, en què la despesa de laboratori és tan important, és fonamental preveure quines seran les tecnologies del futur i quins els veritables reptes d’investigació. Altrament, es poden malbaratar parts importants del pressupost anual per a recerca. “Nosaltres ens considerem una empresa petita que competeix amb gegants del sector sanitari que poden arribar a tenir un pressupost per a la recerca deu vegades més elevat que el nostre. És per aquesta raó que no ens podem permetre cap errada, perquè comportaria un gran cost d’oportunitat. Això suposa que Biokit ha de treballar sempre des d’uns pressupòsits realistes, és a dir, sense deixar-se meravellar per algunes notícies aparegudes a les revistes especialitzades. Les nostres línies d’investigació parteixen sempre de l’anàlisi de les seves possibles aplicacions i de la tria d’aquella que pugui comportar uns beneficis majors per a la nostra companyia. No podem pas oblidar que som una empresa que treballa amb ànim de lucre per tal de poder reinvertir els beneficis obtinguts en recerca.”

El procés de treball per tal d’engegar noves línies de recerca es fa mitjançant, entre altres vies, el contacte i la col·laboració amb universitats i centres de recerca a nivell mundial, una anàlisi acurada de les necessitats del mercat, entrevistes amb especialistes del sector, anomenats ‘líders d’opinió’, i “l’atenta lectura i contrastació de les més prestigioses revistes mèdiques del món per part de tots els membres de l’equip investigador. Un cop l’equip es decanta per una investigació en concret, Biokit es posa ràpidament en contacte amb els especialistes que estan portant a terme aquesta recerca per col·laborar-hi.”

En la majoria de casos, la investigació conjunta i la diversificació són les claus per tal d’escurçar el termini mitjà perquè la població pugui gaudir d’un reactiu més eficient –és a dir, amb menys possibilitat d’errada– o més ràpid. Tot i que els que no siguin especialistes no poden valorar la importància real d’aquests avenços, sí que és fàcil de percebre que poden alleugerir l’angoixa de les persones sotmeses a la prova i que poden fer minvar el nombre d’errades en el diagnòstic. Aquesta aposta per la investigació amb seny els ha portat a èxits tan remarcables com el d’haver pogut “incorporar el mes d’abril de l’any 2003 la tecnologia del futur, com és la del diagnòstic genètic i molecular.”

En aquest sentit, José Luis Zarroca destaca que “és fonamental encertar quines són les tècniques actuals o acabades de descobrir que tindran una continuïtat en el futur i que permetran, des del vessant sanitari, millorar la vida de les persones.”

Fins al moment aquesta línia d’actuació els ha estat més que profitosa, ja que del 1973 ençà, Biokit ha aconseguit: “una plantilla de dos-cents treballadors, cinquanta-cinc dels quals són investigadors. El treball que es desenvolupa a Biokit és sempre complex i dificil d’automatitzar, tot i l’ajuda de les noves tecnologies. La matèria primera amb la qual treballa Biokit són els microorganismes, i aquests tenen comportament diferents, de manera que també han de ser tractats en cada cas de manera específica. De cap manera es pot parlar d’una fabricació en sèrie en les nostres instal·lacions, sinó més aviat d’un procés molt específic i artesanal en què l’elaboració de cada lot s’ha de reajustar en funció de les característiques inicials dels microorganismes amb els quals s’elabora.”

Biokit no es conforma, però, amb l’status actual d’empresa petita, sinó que treballa amb tota l’empenta i seny possibles per tal d’esdevenir una gran empresa del sector: “Cada any creixem una mitjana del 20%, i esperem en cinc anys haver duplicat el nombre de personal, de facturació i de recursos per a la investigació.” Biokit és un bon exemple del que hauria de ser la recerca privada en aquest país. Encara que des de Biokit es valora de forma positiva el nivell científic de la investigació pública, es troba a faltar una millor coordinació del sector i la manca d’una bona infraestructura tecnològica. Segurament, caldria buscar noves línies de finançament, privades en molts casos, per als projectes de recerca del món universitari català i espanyol. L’excel·lència dels nostres investigadors en el panorama internacional demostra que no és pas una problemàtica deguda a la manca de capacitats o coneixements, sinó a la falta de recursos que pateixen sovint els nostres científics, que, desgraciadament, estan optant per desenvolupar la seva tasca en altres països. Tanmateix, iniciatives com la de Biokit posen de manifest que és factible desenvolupar una activitat empresarial, en què els beneficis són indispensables per continuar, i alhora treballar de cara a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans, destinant un percentatge molt important del pressupost a investigació i evitant la fugida de cervells cap a altres països amb més infraestructura per a la recerca.

Aquestes més que positives expectatives de futur són possibles gràcies al fet que “exportem més del 95% dels nostres productes a més de seixanta països europeus, americans i asiàtics.” En matèria d’exportació la seva filosofia és: “pensar globalment i buscar oportunitats on es troben.”

Per poder-los vendre a altres països, els productes de Biokit han de passar freqüentment un control de qualitat en el país receptor. Aquest és el cas dels Estats Units: “En la majoria d’estats és condició sine qua non inscriure’s primerament en el registre d’un organisme oficial que vetlla per la qualitat dels productes exportats. En el cas dels EUA, s’anomena Food and Drug Administration. Aquesta organització controla la qualitat dels productes de Biokit in situ, és a dir, cada dos anys porta a terme una auditoria de qualitat en les nostres instal·lacions de Lliçà d’Amunt. Aquesta revisió és tan completa que fins i tot s’analitza l’aigua utilitzada per elaborar els nostres reactius o els nostres processos de documentació.”

En aquest sentit, és important considerar que “en la nostra tasca tot el procés de fabricació del producte ha de quedar registrat de forma escrita, és a dir, a mesura que s’elabora el reactiu, es van anotant els passos i les incidències produïdes en el Device History Record o Història de Fabricació del Producte. Aquesta informació és molt important per poder controlar la qualitat i, també, les característiques dels nostres reactius. Com que la nostra activitat té un vessant eticosocial tan important, hem de ser extremament curosos a l’hora de portar a terme tots els nostres processos d’elaboració.” Altres països no són tan exigents i només demanen la documentació que acrediti l’excel·lència de fabricació dels productes a través dels registres interns de la companyia.

Fins aquí el repàs a la trajectòria i especificitats de Biokit, una mitjana gran empresa, pel seu esperit actual i per les seves expectatives de creixement futures, que ha demostrat –i continua demostrant– que la investigació no només és factible i viable en grans companyies, sinó que petits grups són capaços de crear valor afegit a la comunitat médica.