Sr. Eduard Rosich Romeu
Fotografia: Àngel Font
PC, 11è VOLUM. Assessors jurídics d’empresa

Sr. Eduard Rosich Romeu

ROSICH ASSESSORS

Text del 2001

Eduard Rosich Romeu representa la segona generació d’una nissa­ga d’advocats lleidatana: “Tinc dues germanes amb la mateixa ti­tula­ció i un germà bancari, i tots hem viscut el món de l’asses­so­ria molt intensament. Ja de petits, a casa meva, a taula sen­tíem par­­lar de dret. Per altra part, la meva dona, M. Lluïsa, tam­bé és lle­tra­da i la meva filla gran acaba de començar la carrera.”

Aquest home ama­rat de dret és titular del despatx que un dia va fundar el seu pare, Car­les Rosich: “Era generalista fins que es va especialitzar en exe­cu­tius bancaris. Ha treballat i treballa per a grans entitats fi­nan­ceres i firmes de tots els sectors, de manera que el seu con­tac­te amb el món empresarial és constant.”

Les tretze persones que en aquests moments integren Rosich As­ses­­sors es dediquen gairebé íntegrament a les firmes de dimensions con­siderables: “El despatx es divideix en dues branques, l’as­ses­­­so­­rament fiscal i el jurídic.”

Aquest repartiment té molt a veure amb la trajectòria acadèmica i professional del seu representant, el qual, un cop llicenciat en dret, va treballar “durant un trienni com a ins­pector d’Hisenda a Barcelona. Posteriorment, i per espai de set anys, em vaig traslladar a València per dirigir el Departa­ment Fis­cal d’una multinacional. Quan el pare va emmalaltir, vaig tor­nar a Lleida per agafar el seu relleu i no deixar que es perdés el despatx fami­liar.”

Afortunadament, el progenitor es va recuperar, però la in­cor­­poració d’Eduard Rosich al bufet va servir per­­què la fir­ma “deixés de dedicar-se en exclusiva a l’assessora­ment jurídic i tre­ballés també en l’àmbit fiscal.”

L’etapa valencia­na li va servir per fundar-hi un altre despatx, eminentment fiscal, integrat per set per­­so­nes i ges­tionat pel seu soci Javier Ortiz.

L’experiència i les llargues converses mantingudes amb el seu pa­re han ensenyat a aquest lleidatà a valorar els canvis que s’han esde­vin­gut en el món jurídic i fiscal. Així, per exemple, afirma que “avui dia hi ha menys impagats, per dues raons: primerament, per la bona salut de l’economia, i en segon lloc, pel fet que, en general, la ciutada­nia s’ha tornat més responsable i prudent en aquest sentit.”

Una cosa similar passa amb els impostos, en bona part gràcies al fet que “tant aquests com les sancions s’han reduït. D’altra banda, les empreses estan molt ben preparades i la ban­ca les ha ajudades a presentar uns balanços ajustats a la realitat, sense res que no passi pel circuit legal. Tampoc no  hem d’o­blidar que, gràcies a la intro­ducció de certs recur­sos in­for­mà­tics, l’Administració pot exer­cir un control més es­tric­te sobre els contribuents.”

Sigui com sigui, la millor fórmula per evi­tar el joc brut consisteix a “esta­blir uns im­postos mo­de­rats, que no desmotivin la població.”

Respecte al tarannà dels emprenedors, es mostra convençut que “el català, en general, és bastant serè i s’assessora abans de dur a terme una operació poc clara. No es caracteritza per tenir una am­­bi­ció desmesurada que l’encegui. Per alguna cosa Catalunya és bres­sol d’empresaris.”

Tanmateix, després d’exercir com a ins­pec­tor d’Hi­senda, Eduard Rosich està en condicions d’afirmar que “l’Admi­nis­tració ten­deix a pensar que tothom defrauda; ara, des de la perspec­tiva em­pre­sarial, ho veig d’una altra manera. El nostre és un país molt dinàmic, i de la mateixa manera que ens vam adaptar a l’IVA, a­­co­­lli­rem l’euro sense grans escarafalls.”

És ben cert que l’assessor ha de tenir presents dos objectius molt concrets: “Aconseguir que el client pa­­gui els mínims impostos pos­­­si­bles, sempre dins de la legali­tat, i ad­vertir-lo del risc que corre amb una acció determinada. Al pú­blic li has de dir sempre el que penses, mai el que li agra­daria es­coltar, ja que al cap i a la fi ho fas pel seu bé.”

Per actuar d’a­questa manera només hi ha una recepta vàlida: “L’hon­radesa, des de to­tes les vessants de l’assessora­ment, comen­çant per la mi­nuta: has de cobrar el que és just. Des del punt de vista pro­fes­sional, el rigor en l’aplicació de la llei és indis­pensable. So­bre­tot en els casos en què l’empresari mira de por­tar-te al seu te­rreny, cal ser responsable i fer front amb fer­mesa a la pres­sió a què et pot sotmetre.”

Eduard Rosich Romeu reconeix que l’àmbit fiscal del seu ofici és font de més neguits que el jurídic, no en va en el primer “sempre hi ha algú que s’hi juga di­ners.”

No obstant això, assegura que “així com el món jurídic es caracteritza per la diversitat de sen­tèn­cies, en el fiscal pots tenir mol­ta seguretat. Encara que sembli estrany, un recurs contra Hi­sen­­da, sempre que estigui ben fonamentat, té moltes probabi­litats d’èxit.”

Així, es confessa “un enamorat dels tribunals. Tant a Barcelona com a València, el tribunal econòmic ad­ministratiu és excepcional. És més, a les revis­tes es­pecialitzades en dret, el valencià sempre figura com a exemple de progrés, en el sentit que s’esforça a defensar el contribuent.”

En les qüestions no relacionades amb Hisenda, però, Eduard Ro­sich Romeu és partidari del pacte, “primerament perquè hi ha plets molt llargs i complicats, que impliquen uns costos econòmics força e­le­vats. Dos advocats mai no poden seure en una taula per ba­ra­­llar-se, si­nó per arribar a un acord.”

Tampoc no descarta a­questa opció en els assumptes del fisc, però és molt conscient que, “a dife­rència d’è­po­ques anteriors, avui és molt difícil arri­bar a pactar amb Hisen­da.”

Aquest caràcter conciliador, heretat del seu pare, és apli­cable en tots els casos. Per exemple, sense anar més lluny, afir­ma que “quan es pro­­­dueix una baralla entre els socis d’una com­pa­nyia, la pri­me­ra perjudicada és l’empresa. He estat testi­moni de conflictes en­tre germans, per autèntics imperis, que fi­nal­ment han desem­bo­cat en la desaparició de l’empresa.” És per això que aconsella, per da­munt de tot, “el pragmatisme, o si­gui, a­­­purar al màxim la via ex­tra­­judicial, en­ca­ra que això repre­sen­ti empassar-se l’orgull. Sem­­pre hi sorti­rem guanyant.”

En aques­tes cir­cums­tàncies, no és es­trany que vulgui destacar que “hi ha altres ins­tru­ments pre­ventius que poden evitar la disgrega­ció de l’em­presa fa­mi­liar, com per exemple la formalització d’un bon proto­col que, per cert, és un instrument que es preveu re­gu­lar le­galment en una propera reforma.”

Aquest és Eduard Rosich Romeu, una persona de conviccions i amb un tem­perament pràctic i positiu. De les seves paraules es desprèn que a­quest lleidatà és, per damunt de tot, un home de justícia.