Sr. Joaquim Rossell Carol
Fotografia: Àngel Font
PC, 11è VOLUM. Assessors jurídics d’empresa

Sr. Joaquim Rossell Carol

BUFETE ROSSELL

Text del 2001

És evident que la societat i les influències estrangeres determinen l’he­ge­monia d’un model de gestió i actuació jurídica en cada període histò­ric. Aquest ascendent, però, no ha d’esdevenir tirania que obligui a can­­viar el tarannà i les maneres de fer pròpies dels advocats catalans, sinó que ha de presentar-se com una possibilitat més d’encaminar la tra­jectòria professional. Joaquim Rossell Carol ha optat per seguir des­en­volupant les tasques d’assessorament empresarial utilitzant l’estruc­tura i la metodologia tradicionals. Això ha comportat que mantingués l’equilibri i la posició que ha assolit al llarg dels anys i no per créixer es­truc­turalment ni en el nombre de clients.

“El panorama de l’advocacia enfocada al món de l’empresa ha can­viat força d’ençà que vaig començar a exercir. A la dècada de 1970 eren els propis advocats de les empreses multinacionals els qui s’a­dreçaven als despatxos com el bufet Rossell perquè els asses­so­res­sin o portessin una diligència concreta. En aquella època, la majoria de firmes disposàvem d’una certa independència per triar les col·la­boracions externes, que depenien de l’especialitat de cada bufet. A poc a poc, alhora que també es perdien les formes profes­si­o­nals per culpa de la massificació de l’ofici, els interessos d’a­ques­tes com­pa­nyies s’han anat fusionat amb els de les grans em­preses d’asses­sorament. La implantació de despatxos internaci­o­nals ha obligat la majoria dels bufets tradicionals catalans a ex­pan­dir-se i diversificar les seves especialitzacions per intentar com­pe­tir-hi. Altres han optat per romandre en la situació actual. Aques­ta ha estat la meva opció. Sóc conscient que els despatxos com el nos­tre cada vegada seran més minoritaris i que progressivament les grans corporacions inter­na­cionals guanyaran més pes en el mer­cat. No obstant això, la meva concepció de la professió no té res a veure amb els aspectes d’imat­ge, comercials i mercantilistes que imperen actualment. Tampoc no crec que l’excessiva especia­lit­zació sigui convenient per al lletrat ni per al client perquè és im­por­­tant disposar d’un coneixement ge­ne­ral de les ba­ses del dret que permeti inter­re­lacionar les diverses branques i perspectives.”

La seva proposta d’assessorament passa per la independència i pel ser­vei permanent i proper al públic: “Em considero un advocat conseller, és a dir, un assessor que entaula una relació més enllà de l’estric­tament professional amb el client, per ajudar-lo i donar-li suport en tots els problemes i incidències que se li presentin. Aquesta cons­tància en el tracte obliga a partir de l’honestedat laboral de reconèi­xer quines són les especialitats pròpies i d’una visió global del dret, que en el meu cas es deu als anys d’exercici en el torn d’ofici –en què vaig haver de dur tota mena d’assumptes. Això em porta a derivar totes aquelles qüestions que estiguin fora del meu àmbit. La cana­lització no significa deslligar-se dels problemes del client, sinó tot el contrari: escollir amb independència i rigor el professional que creus que millor pot encarregar-se de resoldre el dubte o pro­ble­ma i, si es­cau, acompanyar-lo a les primeres entrevistes.”

El con­se­ller hauria de fonamentar la relació amb el client en la confiança i assumir la neces­sitat d’una total sinceritat: “Com a advocat sempre intento ser franc i donar els consells que m’agradaria que em donessin a mi si estigués pas­sant per la mateixa situació. Sé, però, que aquesta característica no és bilateral i que mai no pots garantir completament que el teu client t’estigui dient la veritat al cent per cent; per tant, en cap cas no pots fer-te càrrec de responsabilitats que són exclusivament seves.”

A més d’aquest assessorament de capçalera que ell i els tres altres ad­vocats que treballen al despatx ofereixen, el seu camp d’especialitza­ció és el dret mercantil relacionat amb el comerç exterior. Aquesta bran­ca tan concreta d’actuació fa que conegui en profunditat el problema de l’har­monització legislativa dels països membres de la Unió Europea: “Hi hau­rà parcel·les jurídiques que seran més fàcilment igualables que d’altres, però la convergència és un camí que no té tornada. Hi ha camps, com ara el dret fiscal, que plantegen molts interrogants per­què no tan sols es tracta d’igualar els tipus impositius de tots els països, sinó també que tots els estats membres rebin les matei­xes contraprestacions pels mateixos diners aportats.”

Joaquim Rossell s’adona de l’enorme influència que exerceix la cultura legislativa anglosaxona sobre l’autòctona i considera que “seria bo que en comptes d’imitar, arribéssim a una síntesi d’ambdues. El cert és que cada cop més es copien les estructures de redacció de docu­ments anglosaxons, que de vegades són recurrents i menys opera­tives que les nostres.”

Les pràctiques d’origen internacional també s’es­tenen a l’hora de solucionar els conflictes: “Els advocats especialit­zats en comerç internacional ja fa molts anys que inclouen una clàu­sula perquè, en cas de produir-se un conflicte, es dirimeixi en tal o tal altre tribunal internacional d’arbitratge. Particularment, jo els sot­meto al de París perquè gaudeix d’un reconegut prestigi. En el cas del Tribu­nal Arbitral de Barcelona, encara haurem d’esperar uns quants anys per tal que els usuaris s’assabentin dels avantat­ges que comporta i se’n difonguin les bondats.”

La vocació de servei i l’afecte que sent Joaquim Rossell envers el seu ofici són fruit d’una història familiar atapeïda de lletrats: “A casa sempre s’ha viscut intensament el dret perquè totes les generacions han tingut un membre dedicat al món jurídic en qualsevol dels seus vessants. Dels oncles del meu pare, l’un, Joan Rossell Bru, va ser notari i l’altre, Antoni Rossell Bru, es va dedicar a l’exercici lliure de la professió. El meu pare, Joaquim Rossell Sardà, també va ser advocat i jo vaig tenir l’oportunitat d’exercir al seu costat. Va ser una etapa molt enriquidora perquè em va mostrar el valor de l’experiència en la nostra activitat. La major part de la legislació que ell havia estudiat i havia aplicat ja no era vigent i, no obstant això, la seva aportació en comentar els casos era molt valuosa perquè tenia un sentit global i lògic del dret i una capacitat d’abstracció molt útils. Al mateix temps, amb el seu exemple i el d’altres com­panys seus vaig comprovar com la nostra és una dedicació perma­nent sense data de jubilació. En darrer lloc, també vaig aprendre el valor del treball i de l’esforç per obtenir l’èxit en la teva especialitat laboral.”

Amb aquestes fonts ha construït una sòlida carrera profes­sional basada en la seriositat, el rigor, la humilitat i la independència: “M’agrada saber que cap client té cap mena de lli­gam amb mi i que jo tampoc el tinc amb ells. Crec que només així puc assegurar un servei de qualitat en tot moment.”