Sr. Eduard Torres i Lozano
Fotografia: Àngel Font
PC, 11è VOLUM. Assessors jurídics d’empresa

Sr. Eduard Torres i Lozano

TORRES ADVOCATS

Text del 2001

Eduard Torres Lozano, barceloní de naixement però establert a Sant Cugat del Vallès, té a les seves espatlles una trajectòria prou àmplia com per examinar l’actual panorama de l’assessorament jurídic. Disposa de despatx a les dues localitats esmentades, des d’on treballa amb un ferm compromís per la justícia i el dret. El de Barcelona té una antiguitat des­tacable: va ser fundat el 1918 pel doctor i professor de dret de la Universitat de Barcelona Giralt Segura i posteriorment el va heretar l’advo­cat Jordi Planells Queraltó. És aquest eminent jurista d’una dilatada experiència qui li va transmetre el seu cúmul de coneixements. “Vaig entrar a col·laborar amb aquest despatx quan encara estava estu­diant la carrera de dret, l’any 1977. Des d’aleshores no he deixat d’aprendre i d’assimilar nous conceptes. La figura de Jordi Planells és fonamental en la meva progressió personal, ja que va ser el meu mestre i tutor en molts aspectes, una gran persona que admiro i a la qual resto molt agraït per l’ajuda que em va prestar.”

Eduard Torres porta 25 anys en aquest món, un període de temps durant el qual s’han viscut grans canvis a tots els nivells de la societat. Des del seu àmbit professional ha experimentat la transformació de la justícia al llarg dels anys. “El sector de l’as­ses­sorament jurídic també ha canviat. De totes maneres, el despatx ha procurat seguir la línia que va heretar primer del doctor Giralt i després de Jordi Planells.”

Una de les premisses bàsiques de l’assessoria és el tracte molt perso­nalitzat. “Partim d’un concepte tradicional de la relació amb el client però apliquem, al mateix temps, les novetats tècniques i d’es­truc­tura del moment. El que pretenem amb aquesta manera de fer és que el client se senti envoltat d’un caliu, d’un equip de persones –els asses­sors– que li donen suport. L’empresari sol trobar-se bas­tant sol al cap­davant de la direcció de l’empresa. Les responsabi­litats són molt grans i nosaltres hem volgut trencar la seva solitud. A Catalunya hi ha molta empresa de tipus familiar on gestió i propietat coinci­deixen. El fet de tenir una segona opinió especialit­zada i professional que ajudi a prendre decisions és vital per a aquest tipus d’empre­sari.”

I continua: “En la nostra labor diària to­pem amb casos de caires molt diferents. Tant els moments bons com els dolents formen part de les pàgines d’un llibre i, per tant, s’han de llegir. En el cas dels segons, no hem de deixar que es lle­geixin en solitari. En la presa de decisions compromeses cal que donem el nostre suport al client i l’assessorem adequadament.”

Els serveis jurídics que s’ofereixen des del despatx abracen diversos te­mes: civil, mercantil, administratiu, fiscal, processal… Són àmbits diferents però sovint interrelacionats que esdevenen difícils de conèixer de forma exhaustiva. “El dret canvia minut a minut. Cada dia has de donar el màxim de tu mateix per conèixer totes les novetats. Qualsevol nou assumpte implica baixar el llibre de la biblioteca, estudiar-lo i tenir-ne els coneixements actualitzats per poder oferir un servei eficient al client.”

Ara bé, el dret sempre va per darrere de la societat. “Hi ha tants aspectes que requereixen normativa que el procés legislatiu és in­ces­sant. El Butlletí Oficial de l’Estat publica diàriament noves normes administratives que els advocats hem de conèixer per complir-les i assessorar correctament els clients.”

El 1997 es va obrir el despatx de Sant Cugat del Vallès, una de les espe­cialitats del qual és l’assessorament a empreses immobiliàries. “L’expan­sió urbanística de la zona en els darrers anys ha comportat l’arribada d’empreses immobiliàries que s’hi han establert. Situar-nos a fora de Barcelona ens ha ajudat a trobar nous clients que tenen l’empresa situada a l’àrea del Vallès Occidental i al Bages, i que així s’estalvien haver d’entrar a la capital catalana.”

Però les possibilitats del despatx són majors i estan capacitats per adaptar-se a qualsevol nou tipus de problemà­tica: “Fins fa alguns anys el tema del medi ambient no s’havia valorat adequadament. Ara preocupa a tots els nivells i el nostre despatx ha treballat de valent per poder assessorar en aquesta matèria.” I concre­ta: “Les administracions han pres consci­èn­cia que s’han d’adoptar me­sures per respectar l’entorn i s’han elaborat normatives que les empreses han de complir. A Catalunya la Junta de Residus està ac­tuant amb contundència i les companyies tracten d’acollir-se al que dicta la normativa. El nivell de conscien­ciació que hi ha a la nostra comunitat respecte a la problemàtica mediambiental és molt superior a la d’altres parts d’Espanya. Estem a l’alçada dels països europeus més avançats a pesar que vam entrar en aquest tema amb posterio­ritat. Per descomptat, el manteniment del medi ambient és car per a les companyies però l’empresari s’ha de conscienciar que és l’única sortida possible si volem mantenir un nivell satisfactori de qualitat de vida. Les sancions són molt elevades i per això insistim que la pre­venció és essencial per evitar problemes posteriors.”

Al costat d’un mètode de treball basat en el tracte directe i de tall tradi­cional amb el client, l’equip d’Eduard Torres ha hagut d’adaptar-se a les noves tendències del mercat i de la societat. “El bufet d’advocats ha es­devin­gut una empresa que presta uns serveis, per tant, l’assessor és qui es desplaça a casa del client. S’ha acabat aquella època en què el client anava al despatx de l’advocat i actuava d’una forma reverencial cap a ell. S’ha perdut l’estatus que hi havia hagut en altres temps. La massificació ens ha portat cap un altre sistema de treball en què les noves tecnologies ocupen un lloc preeminent. Si volem oferir un ser­vei de qualitat, hem d’estar al dia en temes tecnològics i donar el mà­xim de facilitats i serveis als nostres clients.”

De la mateixa manera que l’assessor ha d’estar preparat per afrontar el repte diari, l’empresari també ha de preveure el futur i envoltar-se dels professionals adients. “Quan par­lem de temes jurídics, el que més compta és la prevenció. Si les coses es fan bé des d’un primer moment, no ha d’haver-hi problemes. Els darrers anys l’em­pre­sariat català ha anat prenent cons­ci­èn­cia d’a­questa realitat i entén molt més la nostra labor.”

L’esperit d’aquest lletrat català és el d’una persona humanista que viu la professió amb passió i orgull. Des de la seva perspectiva, “l’advocat ha de ser un bon tècnic en la seva matèria però sense perdre de vista que està tractant amb persones. A vegades el nostre paper va més enllà i actuem com a psicòlegs i confessors. La confiança entre client i advocat és bàsica i ajuda molt a resoldre qualsevol assumpte. Un consell adequat donat a temps pot estalviar diners i molts malde­caps.” Aquestes són les idees de qui ha heretat la saviesa i passió per la labor que li van transmetre els seus antecessors en el despatx.