Sr. Jaume Torrent Echevarría
Fotografia: Àngel Font
PC, 11è VOLUM. Assessors jurídics d’empresa

Sr. Jaume Torrent Echevarría

SERVEIS JURÍDICS D’EMPRESA

Text del 2001

Des de fa un bon nombre d’anys, l’Empordà, i més concretament Figue­res, gaudeix d’un advocat de professió i de vocació, Jaume Torrent, un home d’actitud vitalista, compromès amb el seu entorn i observador nat de la societat. Els seus inicis professionals, però, es troben a Barcelona: “Al principi vam muntar un despatx únicament laboralista i vam iniciar una estreta relació amb els bufets d’Albert Fina i Montserrat Avilès i de Francesc Casares, sens dubte els mestres de tots els qui hem fet dret laboral.”

Recorda amb un xic de nostàlgia els trets ca­racterístics d’una època diferent a l’actual. Eren moments impregnats d’unes flaires propícies perquè es desenvolupés un col·lectiu de lletrats especialitzats en dret laboral en el seu estat més pur: “En aquella època es va inventar el despatx de classe, en el qual l’exercici del dret era quelcom més que interpretar una llei, era una actitud ètica i política, fins i tot personal. Hi havia una necessitat d’aprofundir en el conei­xe­ment perquè defensaves els més desfavorits i era imprescindible fer-ho bé. Teníem un compromís clar.”

El trasllat de la família Torrent de Barcelona a terres gironines es va produir de forma gradual: “Recordo que era un moment de retorn a les arrels, de recerca dels orígens i d’autosuficiència. Tot això com­por­ta­va sortir de la Barcelona afeixugant. Un cop establert, de mica en mica, em vaig especialitzar en temes urbanístics i immobiliaris, as­pec­tes tots dos que sempre m’havien interessat molt. Compagi­na­va a­questes matèries amb assumptes de laboral. Així va ser com va créi­­­xer el despatx a Figueres tot mantenint el de Barcelona. Actual­ment Serveis Jurídics d’Empresa està format per Jaume Torrent, Eduard Tor­­rent, Jú­lia Gi­ró, Pura Terradas, Montse Llecha, Sílvia Richard, Da­ni Torrent, Mireia Farré i Josep Muria, i oferim un servei complet a les empreses pri­vades, tot i que seguim portant temes laborals només de treballa­dors. Ara puc dir que em sento totalment figuerenc i in­vo­lu­crat en una so­cietat empordanesa d’un tarannà molt especial i marcat.”

Jaume Torrent ha estat testimoni d’una època pletòrica de fets que han fet trontollar els pilars de la nostra societat. Les seves paraules reflec­tei­xen un coneixement profund i just dels comportaments humans i em-pre­sarials que conformen la seva experiència particular: “Tot i que la vida està plena de contradiccions, sempre he intentat ser conse­qüent. Estic convençut que la societat ha de ser igualitària, tole­rant i res­pectuosa. La coherència es troba en un mateix. He intentat no dur a terme res que hagi pogut violentar el meu concepte ètic de la me­va professió i de la meva vida.”

El panorama actual està protagonitzat per temes tan vigents i in­quietants com són ara la progressió de les societats evolucionades cap a una globalització econòmica: “La filosofia humanista europea, pro­­vinent dels clàssics grecs, està amenaçada per una nova filo­sofia de tipus economicista i deshumanitzada duta a terme per les empreses multina­cionals. Aquest canvi comporta repercussions socials decisòries, com per exemple l’eventual fallida de l’únic pla de pensions que presenta unes certes garanties, la Seguretat So­cial pública. Aquest sistema, el més solidari, corre perill perquè s’està inten­tant desacreditar amb l’objectiu d’afavorir el negoci de les grans multi­nacionals de les assegurances.”

Un altre aspecte és el tema de la immigració, el qual ha estat argumentat equivocadament sota una màscara eufèmica i inadmissible: “Una ve­ga­da vaig sentir dir que ‘a Colom no li van demanar papers per entrar a Amèrica’. Doncs això és la base de tot. El que està succeint és in­just i intolerable. És contradictori el fet que Espanya presenti una pos­­tura restrictiva, tenint en compte que fins fa molt poc ha estat un país d’emigrants.”

Quant als mecanismes de defensa dels drets legí­tims dels treballadors, considera que “ara els sindicats del nostre país es troben en un moment feble, molt burocratitzats i amb l’a­fi­liació molt estancada, però crec que és un problema propi de les soci­etats evo­lucionades. De tota manera, també s’ha de dir que són les úniques organitzacions que tenen una actitud clara i decidida a fa­vor dels im­migrants.”

El que resulta evident és que a la societat s’ha produït una pèrdua de valors i predomina un cúmul de comportaments egoistes so­bre un esperit que hauria de ser solidari.

Gràcies a una carrera professional intensa, basada en l’especialització i en l’assessorament, Jaume Torrent ha pogut conèixer amb profunditat la problemàtica i l’evolució de l’empresari català i de la cultura empre­sarial arrelada al nostre país: “En primer lloc, val la pena aclarir que l’afirmació maniquea segons la qual l’empresari és el dolent i el bo és el treballador ja està superada. Més aviat cal dir que, com a tot arreu, hi ha empresaris negligents i treballadors ineptes i tam­bé tot el contrari. Habitualment l’empresari individual és una per­so­na amb un plus d’inquietud, d’iniciativa i de risc que molta gent no té, la qual cosa és admirable. Es caracteritza per ser força posi­tiu. En conec molts de fantàstics que estan tirant endavant amb molta empenta.”

No obstant això, encara hi ha temors a superar: “Molts petits empresaris segueixen tenint por als contractes inde­fi­nits, però jo crec que és un sistema que aporta un grau més elevat de confiança en la relació treballador-empresari i que, per tant, aques­ta garantia i tranquil·litat es reflecteixen en una major iden­tificació i dedicació vers l’empresa.”

Hi ha dues qüestions més davant les quals defensa la necessitat urgent de sensibilització, i són la sinistralitat laboral i la immigració: “Em preo­cupa molt el fet que l’índex espanyol de sinistralitat, comparat amb el de la resta d’estats europeus, sigui desmesuradament alt, en pri­mer lloc perquè no s’apliquen les normes legals vigents, i en segon lloc per l’evident inestabilitat laboral i el prestament encobert que practica bona part de les empreses de treball temporal.”

Quant a la im­mi­gració, “no considero en absolut el petit empresari català un ex­plo­tador, tot al contrari, és qui se la juga constantment con­trac­tant immigrants amb dificultats per obtenir papers. La immi­gració és un problema cultural de tota la societat. Hem d’obrir-nos i permetre l’ar­ri­bada de noves formes d’entendre la vida. El futur, ens agradi o no, és aquest i s’ha d’acceptar i veure de manera positi­va. Les societats multiculturals i multiracials son més riques, creatives i maques.”

Actualment, Jaume Torrent Echevarría segueix compromès amb una pro­fessió que intenta gaudir al cent per cent. L’observació d’un paisatge so­cial atapeït d’incògnites i de vegades incomprensible no impedeix a a­quest home de justícia projectar humanitat i honestedat.