Sr. Fernando Rey
Fotografia: Àngel Font
PC, 11è VOLUM. Assessors jurídics d’empresa

Sr. Fernando Rey

GARRIGUES & ANDERSEN

Text del 2001

La necessitat de satisfer d’una manera òptima les necessitats dels clients en matèria d’assessorament jurídic va originar l’aliança del tradi­ci­o­nal des­patx d’advocats Garrigues, de Barcelona, amb la coneguda i prestigio­sa companyia d’assessorament Arthur Andersen, el director de la qual és en aquests moments Fernando Rey: “Les àrees de l’asses­­­so­ra­ment jurídic són tantes que calia formar i organitzar un grup compacte on la formació global de base esdevingués un compo­nent important, però juntament amb una especialització profunda en les respectives àrees del dret. Mitjançant aquesta fusió, només a Barcelona hem acon­se­guit formar un equip de 200 professionals de l’assessora­ment jurídic que poden abraçar totes les àrees de coneixement que engloba el dret.”

Per una altra banda, aquesta unió els ha permès “tenir una estructura en l’àmbit de l’Estat espanyol que facilita moltíssim la nostra tasca. D’aquesta manera, podem fer consultes en qualse­vol moment a altres especialistes de la firma que treballen a locali­tats o països diferents. També per al client com­por­ta molts avantat­ges, ja que la nostra companyia disposa de sucursals a les principals ciutats del món i el client té garantit un as­ses­sorament continu de totes les branques del seu negoci a qual­se­vol indret del món. Aquest element adquireix una importàn­cia significativa en el context globalitzador que estem vivint, que fa necessari col·laborar en xarxa amb professionals d’altres països per tal que s’encarreguin dels aspectes legals vinculats a les inver­sions o negocis que el nostre client hi duu a terme.”

La unió també ha comportat un canvi en la filosofia de l’antic despatx Gar­ri­gues: “Andersen sempre ha apostat d’una manera decidida pels joves talents i aquesta estratègia s’ha continuat fent servir a Gar­ri­­gues & Andersen. Cada any contractem al voltant de trenta o qua­ran­ta professionals, advocats o economistes, que s’acaben de llicen­ciar i que demostren tenir un gran potencial en matèria d’as­ses­so­ra­ment. Per a nosaltres la contractació d’aquestes joves pro­me­ses és tan important que tenim un departament format per psi­còlegs i personal del despatx per decidir quins són els candidats ido­nis. Una vegada han superat les proves necessàries, són entre­vis­tats pels socis del despatx per tal de veure si el seu perfil es correspon amb la nostra mentalitat de treball. Els candidats selecci­o­nats reben una acurada formació i especialització i la ferma pro­me­sa de poder-se promocionar en el despatx fins arribar a ser-ne socis.”

De fet, el propi Fernando Rey va poder gaudir dels avantatges de formació i d’ascensió que la firma li brindava: “Vaig entrar a treballar a Arthur Andersen l’any 1987 durant el meu període de pràctiques. Després, l’empresa m’ha donat les oportunitats adients perquè m’anés desenvolupant professionalment. El meu exemple és con­se­qüèn­cia directa de la política general de la companyia, que sem­pre ha apostat per la formació d’una pedrera de professionals.”

No obstant això, també és conscient de les crítiques que empreses d’asses­so­rament com la seva reben quant a la política de contractació de perso­nal: “De vegades s’acusa les grans companyies de contractar gent molt jove sense gaire experiència professional. Aquestes crítiques són molt respectables però hem de tenir en compte que és més fà­cil formar un professional sense experiència en una deter-minada dinàmica i filosofia de treball que no pas a un professional amb ex­pe­ri­èn­cia i amb la seva pròpia manera de fer. A més nos­altres pro­por­cionem als joves que s’incorporen a la nostra compa­nyia una especialització necessària per a dur a terme les grans operacions. Cap directiu d’una multinacional no s’arriscarà a con­tractar els serveis d’un professional que no sigui un expert contras­tat en una matèria determinada perquè sap que en aquesta operació s’està arriscant també el seu propi prestigi. Personalment con­sidero molt injust valorar les qualitats laborals d’una persona en funció única­ment de la seva edat, perquè el realment important és la qualitat pro­fessional i el tarannà personal, que sempre han d’ins­pirar confi­an­ça en els clients.”

Fernando Rey té present que el mercat de l’assessorament és molt divers perquè també ho és el món empresarial: “Es poden distingir clarament tres grans tipus d’empreses dedicades a l’assessorament: la prime­ra és la formada per petits despatxos que es dediquen a donar con­sell a les empreses familiars de pocs treballadors. Un altre tipus d’as­ses­sor som nosaltres, que oferim una àmplia estructura capaç d’assessorar les grans companyies –multinacionals o familiars– en qualsevol tipus d’operació. Enmig queden els despatxos intermedis amb una infraestructura mitjana i una clara vocació generalista.”

Els canvis de tot ordre que estem vivint dificulten la permanència d’aquest darrer tipus de firma: “Actualment la societat i els processos legals són més complexos i dinàmics que anys enrere; les fronteres co­mer­cials estan desapareixent i això provoca que la tasca de l’asses­sor hagi de ser molt acurada i especialitzada. Els despatxos petits continuen donant una assistència treballada i molt personalitzada als seus clients que, a més, normalment no necessiten serveis gaire espe­cífics. D’altra banda, els grans disposem de totes les eines tec­no­lògiques i d’un equip humà capacitat per respondre d’una ma­ne­ra positiva a aquestes situacions, però els intermedis acostumen a tenir una vessant més generalista que pot entrar en conflicte amb la complexitat i el tractament específic que tot assessorament d’una mitjana i gran empresa comporta actualment.”

Deixant de banda les peculiaritats empresarials, un bon assessor s’ha de caracteritzar sempre per “viure d’una manera totalment personal la pro­ble­màtica del client. La passivitat és una característica que no s’avé gaire amb el tarannà de l’assessor, que ha de saber sempre avançar-se a les problemàtiques que se li poden presentar al client. Els profes­sionals al servei de l’empresa hem de ser molt conscients del que poden comportar els nostres actes. Moltes vegades, els con­flic­tes en­tre empreses que s’han d’arranjar per via judicial són con­se­qüència d’una actuació individual desafortunada. Si pensem en un contracte ambigu o en una clàusula mal redactada, podem com­pren­dre perfec­ta­ment les implicacions que pot tenir per a una de les parts.”

Arribar als tribunals de justícia pot ser la solució idònia quan la negociació entre les parts ja no és possible: “Hem d’intentar sempre donar suport als inte­res­sos dels nostres clients i hi ha ocasions en què les fórmules inter­mè­dies com la de l’arbitratge no són les millors.”