Sr. Francisco Peláez Sanz
Fotografia: Àngel Font
PC, 11è VOLUM. Assessors jurídics d’empresa

Sr. Francisco Peláez Sanz

VIALEGIS

Text del 2001

L’any 2001 va veure néixer Vialegis, un despatx d’advocats i economis­tes que aposta per una nova concepció horitzontal de l’advocacia i l’as­sessorament empresarial. Francisco Peláez n’és un dels socis fun­dadors i l’especialista en dret processal: “Tant els altres cinc socis fundadors, Ginés Marfà, Ignacio Castellar, Pablo Usandizaga, Án­gel Blesa –l’únic economista– i Jordi Ribera, com jo mateix, desit­jàvem potenciar una nova forma d’assessorament on el més im­portant fos prestar un servei integral i personalitzat al públic en totes les àrees d’interès per a una empresa. Això significa que ca­das­cun de nosaltres ha de tenir un contacte permanent i perso­nal amb els seus clients.”

L’aposta cap a aquest model estructural, més proper a la tradició anglosaxona que no pas a la llatina, és un intent de donar resposta a les noves necessitats orgàniques internes i a les de­man­des de la societat: “És evident que els despatxos d’advocats han d’evolucionar cap a noves fórmules de gestió i d’atenció als clients. Actualment, Barcelona i Madrid es troben a l’avantguarda de l’Estat espanyol en aquestes qüestions però tot i així encara és habitual trobar-se amb petits despatxos d’advocats generalistes, on un únic professional s’encarrega de solucionar les més varia­des qüestions. La complexitat del món contemporani i el fet que cada cop més els empresaris i el públic en general desitgin des­pre­ocupar-se dels a­fers jurídics, obliga els lletrats a tendir cap a l’es­pecialització. Per poder assolir-la, no tan sols cal un creixe­ment horitzontal, sinó tam­bé la professionalització de la gerència dels bufets perquè el nostre objectiu és centrar-nos únicament en el nos­tre treball. Tots aquests canvis són positius ja que milloren el fun­cionament i el rendiment del despatx. No obstant això, la nos­tra proposta passa per adaptar alguns aspectes de l’organització interna i del sistema de treball dels despatxos d’altres països, però mai pel mimetisme que esborri els nostres senyals d’identitat. En aquest sentit, crec que s’ha de ser curós i coneixedor de la cultura au­tòctona i de les diferents ves­sants del dret a l’hora d’introduir una millora. En el cas del dret pro­cessal, l’àrea geogrà­fica i el con­text cultural marquen tota una tra­dició que fa impossi­ble la còpia del sistema d’actuació i difícil l’ús de les pràctiques exportades.”

L’experiència de Francisco Peláez com a professor es remunta gairebé al moment en què acabà els seus estudis universitaris de segon cicle: “Vaig començar a impartir classes als 22 anys. Era més jove que molts dels meus alumnes, i he de reconèixer que el primer dia tenia el cor encongit dels nervis.”

Com a expert i docent universitari de dret pro­ces­sal coneix perfectament les característiques i dificultats que a­ques­ta branca presenta tant per als estudiants com per als mateixos especialistes: “Quant als estudiants, el dret processal té un avantat­ge fonamental: la seva lògica interna. Un dels problemes dels a­lum­nes és la seva manca de cultura judicial autòctona, que els condueix a relacionar l’exercici de la professió amb el que han po­gut veure a les pel·lícules. A més, el docent ha de lluitar contra la su­posada aridesa de la matèria i s’ha d’esforçar per transmetre el dinamisme i la capacitat de raonament lògic que requereix. De fet, aquest és l’objectiu més difícil d’assolir. En general, els estudiants reuneixen una gran quantitat de coneixements teòrics –cursets, idiomes, etc.– però és poc freqüent que hagin cultivat la importàn­cia de la improvisació i de la creativitat per a l’exercici real de la nos­tra professió. En aquest punt, els docents i el sistema universi­tari tenen una part de culpa important perquè es centren en la trans­missió i memorització de dades i no en l’objectiu fonamental de la universitat: ensenyar a raonar. Actualment, tots els alumnes poden accedir fàcilment i des de nombrosos mitjans a les dades que els subministrem. En canvi, no és tan fàcil que trobin un espai alternatiu al de la universitat adequat per potenciar la capacitat de crítica i d’anàlisi. Pel que fa als experts, es dóna una situació con­tra­dictòria perquè hi ha molts professors universitaris de proces­sal que no exerceixen al for. Crec que aquesta situació és compa­ra­ble a la d’un cirurgià que no operés i, per tant, paradoxal, però s’ha d’entendre que existeix un sistema d’incompatibilitats que dificulta les pràctiques, a més d’una certa reticència motivada per la pos­sibilitat que l’expert perdi un plet; tot plegat els resta l’enri­qui­ment continu que suposa enfrontar-se a un tribunal. Afortuna­da­ment, jo sí que em vaig decidir per l’exercici professional –un cop acabada la meva tesi sobre la transacció– i ha estat molt enri­qui­dor per a les dues vessants de la meva activitat.”

Aquesta situació anòmala es dóna en un àmbit del dret que no sempre s’ha valorat adequadament, però que està començant a viure una èpo­ca de renaixement: “L’advocat estrictament processalista ha estat fins ara rara avis, ja que, com que el procés era escrit, la majoria d’advo­cats s’atrevia a portar plets. No obstant això, l’aplicació de la nova Llei d’enjudiciament civil potencia enormement l’oralitat dels judicis, la qual cosa obligarà a l’aparició de lletrats especialis­tes en proces­sal, capaços de dissenyar i aplicar una determinada estratègia d’ac­tu­ació, amb unes clares habilitats de comunicació oral i amb una ap­titud per a la promtitud en el raonament.”

Actual­ment Francisco Peláez Sanz està immers en la coordinació d’un for pro­cessal a la facultat de dret d’Esade, on desenvolupa la seva tasca aca­dèmica com a director d’a­questa àrea del dret: “Després de 119 anys d’exis­­­tència de la llei, en la pràctica forense es pot constatar la di­ver­sitat de formes d’entendre-la en funció del tipus de profes­sional que la interpreti. Per això, és ne­cessari arribar a una lectura consen­suada en la qual s’in­te­grin les diferents opcions i visions de tots els opera­dors jurídics. Per assolir aquest objectiu, hem reunit una sèrie de re­presentants de cada sector –ma­­gistrats, ad­vo­cats, docents, procu­ra­dors, secre­ta­ris judicials i mem­­­bres de l’Es­co­la de Jutges– per tal de debatre les diverses qües­tions i as­so­lir acords d’actuació. Ara per ara, estic molt satisfet dels resul­tats perquè demostren que aques­ta cerca positiva pot fer que la llei esdevingui realment opera­tiva. Els mem­bres designats són fi­gu­res reconegudes dins de l’àmbit de la seva pro­fessió pel seu nivell de coneixement i implicació, però no pas per la seva repercussió en els mitjans de comunicació o pel seu grau de controvèrsia. El nostre ob­jectiu és millorar l’exercici de la nostra ac­tivitat, per això defugim qualsevol tipus de polèmica doctri­nal entre les diferents ten­dències dels membres del col·lectiu.”