Sr. Ignasi Puig Ventalló
Fotografia: Àngel Font
PC, 11è VOLUM. Assessors jurídics d’empresa

Sr. Ignasi Puig Ventalló

BUFETE PUIG-QUERALT

Text del 2001

Ignasi Puig és un advocat po­li­fa­cètic que reparteix el seu temps en diverses ocupa­cions: al matí, com a asses­sor jurí­dic de la Cambra de Comerç de Terrassa; a la tar­da, com a advocat en el lliure exercici de la professió espe­ci­a­lit­zat en actuacions jurídi­ques civils i mercantils en el bufet que com­par­teix amb la seva espo­sa, Susanna Que­ralt, també ad­vocada i especi­a­lista en dret de família; com a regidor de l’Ajuntament de Terras­sa, i com a secretari de l’Asso­cia­­ció per a l’Arbitratge de Ter­ras­sa. La participació en tan­tes i diverses activitats és con­se­qüència de l’amor que sent per l’advocacia, que ja va viu­re a casa des de ben petit i que cresqué arran de les circumstàncies històriques en què es va formar acadèmicament: “El meu avi, Lluís G. Ven­talló, ja va ser secretari general de la Cambra de Comerç de Ter­rassa i, un cop acabada la Guerra Civil, va obrir el seu propi despatx jurídic. La nissaga va continuar amb els meus oncles, Santi i Narcís, que seguiren la seva tasca. A més, en Santiago va ar­ri­bar també a ser el secretari general de la Cambra de Comerç de Terrassa.”

“La meva vocació pel dret va ser sempre clara i vaig començar a es­tu­diar a la universitat en un moment clau de la història recent de l’Es­tat espanyol: el 1974. Aquesta circumstància provocà que des de sem­pre m’interessessin les qüestions polítiques i que visqués amb molta intensitat els canvis que es produïren durant aquells cinc anys en què vam passar d’un règim dictatorial a una democràcia. Alhora, el meu interès pel dret em conduí a col·laborar en el despatx dels meus on­cles durant els estius. Va ser una experiència molt positiva perquè em va formar per a l’exercici de la professió. La universitat en aquella èpo­ca, i encara ara, crea juristes, però només l’exercici i la pràctica quo­­­ti­­diana et permeten desenvolupar-te plenament com advocat. Aca­­­ba­da la carrera, em vaig integrar durant deu anys al despatx fami­liar, primer com a advocat generalista i després especialitzant-me en a­quells camps que més m’atreien: civil i mercantil. Quan la meva dona i jo vam establir-nos pel nostre compte, vaig continuar amb aquestes branques. Així, de mica en mica, la meva trajectòria professional es va anar canalitzat i tornaren a sorgir les inquietuds polítiques que havia abandonat en acabar els estudis universitaris per tal de centrar-me en l’exercici de l’advocacia. Va ser per això que el 1994 vaig ingressar com a militant de base a Unió Democràtica de Catalunya. Vaig tenir la sort que els companys confiessin en mi i que fos elegit número tres de la llista per a les eleccions a l’Ajuntament de Terrassa del 1999. Actualment combino aquestes tres parcel·les professionals i m’agra­daria no haver de decantar-me per cap en especial en el futur perquè crec que totes m’aporten aspectes molt interessants personalment i m’ajuden a desenvolupar les altres dues amb més eficiència. Al ma­teix temps, procuro contribuir al desen­vo­lu­pament i millora de la nos­tra professió, per la qual cosa sóc el secretari de l’Associació per a l’Arbitratge de Terrassa, institució for­ma­da per la Cambra de Comerç juntament amb el Col·legi d’Advocats, que ha creat el Tribunal d’Arbi­trat­ge de Terrassa. La nostra intenció és potenciar aquest mitjà per di­ri­mir els litigis sense haver d’apel·lar a la via judicial, però encara és aviat per jutjar-ne la difusió. Ens caldran temps i esforços per tal que esdevingui més popular entre l’empre­sariat català.”

La seva tasca com a assessor jurídic de la Cambra de Comerç de Terrassa inclou prestar un assessorament legal a tots els empresaris. Ara bé, tenint en compte que la gran majoria ja disposa d’una atenció continuada i en totes les àrees de gestió quotidiana per part dels seus assessors habituals, s’ha proposat difondre i centrar-se en aquelles vessants més específiques i noves dins del panorama legislatiu: “Vaig optar per especialitzar-me en les qüestions relacionades amb la propietat industrial i amb la protec­ció de dades de caràcter personal perquè són dues branques pràcti­ca­ment desconegudes pels empresaris i els assessors de capçalera del país. Això provoca que sovint la llei s’incompleixi no per falta de voluntat, sinó per simple desconeixement. A més, el fet de ser regula­cions tan específiques determina que l’assessorament hagi de ser pres­tat per experts i que gairebé no n’hi hagi a les poblacions com la nostra. Per tal d’estalviar el desplaçament a la capital, vam pensar que fóra bo d’oferir-lo nosaltres.”

Els lligams que sent cap a aquesta entitat, amb la qual col·labora des del 1986, són molt més forts que els merament professionals: “He viscut la Cambra d’una manera bastant personal i propera perquè la meva fa­mí­lia sempre ha tingut llaços amb aquesta institució. Quan jo vaig en­trar-hi, el seu funcionament era di­fe­rent i les instal·lacions molt més antigues. El temps ens ha brindat un creixement sostingut i les pers­pectives de futur també són bones. La nostra labor és important i hem d’animar les empreses que usin més els nostres serveis i que gau­deixin dels avantatges que els oferim.”

La seva feina com a advocat independent es diferencia completament del seu treball com a assessor jurídic: “És molt interessant i enriquidor dis­po­sar de les dues vessants d’assessor i d’advocat judicial perquè et permeten tenir una visió panoràmica del dret. Al despatx treballem amb un sistema d’especialització: la Susanna s’ocupa dels conflictes derivats del dret de família i jo, bàsicament, de les situacions judicials sorgides del dret mercantil.”

Les característiques de les dues activitats són molt diferents, però ambdues tenen un punt d’unió: “La legislació, en una qüestió determinada, pot presentar buits o ambigüitats o, simple­ment, que no hi estiguin regulats certs aspectes de la realitat. En a­quests casos, cal disposar d’una lògica jurídica que permeti albirar la millor opció per solucionar o resoldre l’interrogant del client. Abans, però, cal escoltar-lo amb molta atenció i fer-li les preguntes conve­nients per tal d’esbrinar informació que pot resultar important.”