Sr. Jaume Sabaté Verge
Fotografia: Àngel Font
PC, 11è VOLUM. Assessors jurídics d’empresa

Sr. Jaume Sabaté Verge

CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE TORTOSA

Text del 2001

Catalunya és un país d’empresaris i a cada indret de la seva geografia es descobreix un inestimable filó de gent emprenedora i tenaç. Jaume Sabaté Verge, nascut a la Sénia, població que destaca per una tradició empresarial indiscutible i pel seu esperit dinàmic i innovador, és un clar exponent de les generacions joves d’advocats que han decidit acomplir la responsabilitat de donar suport a l’empresari, de viure de prop els seus somnis i inquietuds. Així ho confirma una trajectòria veloç però pletòrica de vivències, de formació i de projecció professional. “Guardo molt bon record de la meva etapa d’estudiant de dret al Col·legi Major Universitari La Salle de la Bonanova. Gràcies als meus pares, allí vaig poder estudiar el que m’agradava i entrar en contacte amb personalitats i companys de to­tes les carreres universitàries. D’aquella època enriquidora conservo encara les ganes d’aprendre i d’estudiar.”

Després d’uns anys a València, Jaume Sabaté es va instal·lar a les Terres de l’Ebre en qualitat d’advocat. A més, es va dedicar a la docència, i va e­xercir de professor tutor de dret mercantil i de dret constitucional a la UNED (Universitat Nacional d’Educació a Distància). Va ingressar a la Cambra de Comerç de Tortosa en una època de renovacions i canvis generacionals: “Eren uns anys de discussió sobre la constitucionalitat de les cam­bres, i els tribunals superiors no es posaven d’acord al respecte fins que, per fi, el 12 de juny de 1996 el Constitucional decla­ra que les cambres de comerç són constitucionals. Jo vaig entrar-hi a partir d’aquí. La meva feina era tramitar l’enorme quantitat de recursos que es produïen, tasca que formava part de l’assessorament jurídic. Quan es va jubilar el secretari general, vaig decidir concursar pel càrrec, i vaig guanyar la plaça.”

Tenia 33 anys. “Des de llavors, hi ha hagut tot un procés electoral molt ben portat. A partir del nou equip, amb l’ajut, l’empenta i la decisió política del president i de tot el Ple –perquè nosaltres som tècnics–, la Cambra de Tortosa no ha parat d’ajudar, dinamitzar i donar suport a l’empresari.”

Les paraules entusiastes de Jaume Sabaté revelen un profund coneixe­ment dels mecanismes que mouen les cambres de comerç així com de les seves problemàtiques, alhora que de les millors expectatives per desenvo­lupar una tasca al servei de l’empresariat català: “Les cambres són cor­poracions de dret públic, és a dir, l’empresari ha de ser-hi per llei i ha de pagar un tribut. A les Terres de l’Ebre hi participen tots els sectors econòmics. Petites, mitjanes i grans empreses hi estan repre­senta­des. La voluntat política del nou equip amb el qual vaig comen­çar va ser modernitzar la Cambra. La sentència del Tribunal Constitu­cional ens donava la raó jurídica però faltava infondre el fet de pagar no tan sols per llei sinó també pel servei que la Cambra ofereix. El Tribunal ens atorgà la raó per dos punts bàsics. D’una banda, pro­mocionem el comerç exterior, ja que l’Estat no pot fer-ho d’acord amb la normativa europea que al·lega que això aniria contra la lliure com­petència. Nos­altres organitzem missions empresarials completes que consten d’es­­­tudis de mercat, de concertacions d’entrevistes i fins i tot de des­plaçaments conjunts. En definitiva, procurem negoci. D’altra banda, fo­mentem en l’empresari la necessitat d’una formació a mida. Ens preocupem d’instruir-lo perquè estigui ben preparat per a tot allò que necessiti, i aquí trobarà un representant del seu sector particular.”

Amb aquest esperit de servei, la Cambra de Tortosa actua per legitimar-se no tan sols jurídicament sinó també en la realitat: “La Cambra s’assegura que el servei que es presta aquí sigui de qualitat. En aquest sentit, cal puntualitzar que Tortosa va ser la segona cambra de tot Espanya, després de la de Girona, a certificar la totalitat dels serveis oferts de qualsevol sector.”

Tot i que el procés és força complex, el que impera és la satisfacció del client: “Procurem que les seves expectatives es com­plei­xin i, si no és així, naturalment fallem. L’empresari es mou per generar negoci i diners. Des de les cambres de comerç tenim l’obli­gació que estigui preparat per al món real, canviant i complex, i que es creïn les oportunitats de negoci per a tothom perquè, en definitiva, defensem interessos generals.”

La Cambra de Tortosa té també la mirada ben expectant sobre el comerç interior: “La nostra política és crear, juntament amb la Generali­tat, plans de dinamització aprofitant zones de concentracions de bo­tiguers. Treballem per generar organitzacions en forma d’asso­ci­aci­ons tutelades per la Cambra, les quals, mitjançant els seus mem­bres i un dinamitzador format per nosaltres, es planifiquen i ge­neren accions conjuntes que poden beneficiar tothom. Això im­plica asso­ciacions d’empreses i empresaris competidors entre ells, i per tant no és un tasca senzilla.”

L’assessorament jurídic a la Cambra es basa fonamentalment en una voluntat de servei abocada a facilitar les complicades formes jurídiques i els passos administratius que el directiu ha de recórrer per crear empresa. A diferència de la resta d’Espanya, on el Consejo Superior de Cámaras va idear la ventanilla única, a Catalunya “es va crear l’OGU (Oficina de Gestió Unificada), en la qual es concentren tots els tràmits compe­tència de la Generalitat que afectin a l’empresa. Com que es possi­bi­lita la descentralització dels seus serveis perquè els portin a terme les mateixes cambres, demana uns condicionaments de qualitat, unes garanties del servei. Així doncs, la Cambra de Comerç de Tortosa té ISO i també OGU, amb la qual cosa hem aconseguit elevar conside­rablement el grau de satisfacció del client que pateix cada vegada menys els efectes de la centralització als punts neuràlgics importants. Això s’aconsegueix gràcies a Internet, que permet apropar els empre­saris a qualsevol mercat, sense barreres i amb unes xarxes de comu­nicació que van optimitzant la seva velocitat.”

En valorar la seva tasca professional, Jaume Sabaté no deixa de banda ni un moment la vessant jurista, però la seva font d’inspiració ha estat sempre l’empresari, i el seu testimoni desprèn irremeiablement una devoció pel ta­ran­nà creatiu que el caracteritza: “La meva formació de jurista, de co­neixe­dor de les lleis i de les normatives, m’ha marcat molt, però s’ha de sentir el dia a dia de l’empresari i el seu esperit emprenedor.”

Juntament amb la seva esposa, Marina Margalef, també advocada, re­genta un despatx on “oferim un assessorament general, tot i que jo tracto bàsicament el jurídic d’empreses. A partir de la meva expe­riència, crec que l’assessor ha d’estar al costat de l’emprenedor, escoltant-lo i definint els processos jurídics perquè el seu objectiu es faci realitat. Llavors, l’empresari crearà riquesa i tu hi hauràs col·la­bo­rat. Però el més important és qui crea la idea i té l’empenta per fer-la realitat.”